Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Briuselis, 2010 m. birželio 29 d.

Telekomunikacijos. Komisijos ataskaitos duomenimis, tarptinklinis ryšys pigesnis, tačiau trūksta konkurencijos

Šiandien paskelbtoje Komisijos tarpinėje ataskaitoje dėl tarptinklinio ryšio rašoma, kad Europos Sąjungos judriojo ryšio operatoriai taiko mažesnius tarptinklinio ryšio tarifus laikydamiesi tarifų ribų, nustatytų 2007 m. priimtais ir praėjusių metų liepą pataisytais ES teisės aktais. Tarifai nustatomi skaidriau. Nuo 2005 m. tarptinklinio ryšio skambučių tarifai sumažėjo daugiau kaip 70 proc., o siųsti trumpąsias žinutes iš vienos ES valstybės narės į kitą kainuoja 60 proc. mažiau. Tačiau mažesni tarifai vartotojams nedaug skiriasi nuo ES teisės aktais nustatytų tarifų. Todėl Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad konkurencija Europos Sąjungos judriojo ryšio rinkoje dar nėra tokia stipri, kad vartotojai turėtų daugiau galimybių rinktis dar geresnius tarifus.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Mobiliųjų telefonų arba prietaisų naudojimo viešint kurioje nors ES šalyje išlaidos nuolat mažėjo nuo pirmųjų tarptinklinio ryšio teisės aktų priėmimo. Jie taikomi jau trejus metus, tačiau daugumos ryšio operatorių siūlomi mažmeniniai tarifai tik nežymiai skiriasi nuo didžiausių leistinų tarifų. Jei konkurencija Europos Sąjungos judriojo ryšio rinkoje būtų stipresnė, vartotojai turėtų daugiau galimybių rinktis geresnius tarifus.“

Įsigaliojus papildytiems ir 2009 m. birželį priimtiems teisės aktams (IP/09/1064, MEMO/09/309), ES piliečiai gali naudotis mažesniais pokalbių ir trumpųjų žinučių siuntimo tarptinkliniu ryšiu tarifais ir yra geriau informuojami apie tai, kiek jiems kainuoja tokiu ryšiu siųsti duomenis. Nuo 2009 m. liepos 1 d. didžiausias vartotojų už tarptinklinio ryšio pokalbio minutę mokamas tarifas sumažintas nuo 0,46 iki 0,43 EUR (be PVM), o nuo 2010 m. liepos 1 d. bus dar sumažintas iki 0,39 EUR. Didžiausias trumposios žinutės tarifas sumažintas beveik 60 proc.: nuo 2009 m. liepos 1 d. tokia žinutė kainuoja 0,11 EUR. 2010 m. liepą nuo 1 iki 0,8 EUR bus sumažintas parsisiųstų arba išsiųstų duomenų megabaito tarifas, kurį ryšio operatoriai nustato vieni kitiems už duomenų siuntimą tarptinkliniu ryšiu. Žr IP/10/43

Nors teisės aktais nustatyti mažesni tarifai, iš šiandien paskelbtos ataskaitos aiškėja, kad įgyvendinus reguliavimo priemones konkurencija ES tarptinklinio ryšio rinkoje vis dar nėra tokia stipri, kad vartotojai turėtų geriausias galimybes rinktis naudingiausius tarifus. Mažmeniniai tarifai beveik sutampa su ES teisės aktais nustatytais didžiausiais leistinais tarifais. 2009 m. pabaigoje didžiausias leistinas ES tarptinklinio ryšio pokalbio minutės tarifas buvo 0,43 EUR, o eurotarifą (žr. skirsnį „Pagrindinės aplinkybės“) pasirinkę vartotojai skambindami tarptinkliniu ryšiu už minutę mokėjo vidutiniškai 0,38 EUR. Už atsiliepto tarptinklinio ryšio skambučio minutę eurotarifo vartotojai mokėjo vidutiniškai 0,17 EUR (vos mažiau už teisės aktais nustatytą didžiausią leistiną 0,19 EUR tarifą).

Komisija mano, kad taikant ES teisės aktus ryšio operatoriai turi pakankamai rezervų nustatyti palankesnius tarptinklinio ryšio tarifus, kurie būtų mažesni už reguliavimo reikalavimais nustatytas ribas. Galiausiai, kaip numatyta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, tarptinklinio ir nacionalinio ryšio tarifų skirtumas turėtų išnykti iki 2015 m. (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Ataskaitoje patvirtinta, kad nustatyti duomenų siuntimo tarptinkliniu ryšiu tarifai gerokai mažesni už didžiausią leistiną ES tarifą (1 EUR už parsisiųstų arba išsiųstų duomenų megabaitą). 2009 m. pabaigoje operatoriai tarpusavyje nusistatydavo vidutinį 0,55 EUR už megabaitą tarifą. Per 2009 m. vidutinis vartotojų mokamas tarifas taip pat sumažėjo nuo 3,62 iki 2,66 EUR už megabaitą. Komisija tikisi, kad sutaupę didmeniniu lygmeniu ryšio operatoriai ims mažinti mažmeninius tarifus, ir ketina tokius pokyčius stebėti toliau.

Komisijos atlikto tyrimo duomenimis, tarptinklinio ryšio paslaugomis vartotojai naudojasi daugiau. Nors kelionių sumažėjo apytiksliai 12 proc., per pastaruosius dvejus metus viešint kurioje nors ES valstybėje atsilieptų skambučių ir išsiųstų trumpųjų žinučių bendras skaičius didesnis. Pavyzdžiui, visoje ES trumposios žinutės kainą apribojus iki 0,11 EUR, 2009 m. vasarą tokių žinučių išsiųsta 20 proc. daugiau nei ankstesnių metų vasarą.

Duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų apimtis per 2009 m. padidėjo daugiau nei 40 proc. Tikimasi, kad ši tendencija išliks, nes išmaniųjų telefonų ir kitokių nešiojamųjų ryšio priemonių naudojama vis daugiau.

Visus 2009 m. priimtus tarptinklinio ryšio teisės aktus Komisija persvarstys iki 2011 m. birželio mėn. Ji įvertins, ar pasiekti tų teisės aktų tikslai, taip pat ar tarptinklinio ryšio paslaugų rinka, t. y. bendroji skaitmeninė rinka, veikia tinkamai.

Pagrindinės aplinkybės

Didžiausi leistini didmeniniai ir mažmeniniai tarptinklinio ryšio tarifai nustatyti 2007 m. tarptinklinio ryšio reglamentu (MEMO/07/251, IP/07/1202), kuriame taip pat numatytos priemonės didesniam skaidrumui užtikrinti. 2009 m. ES tarptinklinio ryšio reglamentas pataisytas siekiant dar labiau sumažinti trumpųjų žinučių, pokalbių ir duomenų siuntimo tarifus. Keičiant šį teisės aktą nustatytas trumpųjų žinučių eurotarifas, kuriuo tokios žinutės tarifas apribotas iki 0,11 EUR (be PVM), o didmeninis parsisiųstų arba išsiųstų duomenų megabaito tarifas apribotas iki 1 EUR. 2009 m. tarptinklinio ryšio reglamentas galioja iki 2012 m. birželio 30 d.

Be kitų dalykų, Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatyta, kad tarptinklinio ir nacionalinio ryšio tarifų skirtumas turi išnykti iki 2015 m. Taip Komisija tikisi sukurti tikrai vieną bendrą ryšio paslaugų rinką.

Keli Jungtinės Karalystės judriojo ryšio operatoriai ES tarptinklinio ryšio reglamentą apskundė ES Teisingumo Teismui. Tačiau 2010 m. birželio 8 d. ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad tarptinklinio ryšio reglamentas teisėtas (MEMO/10/242). Teismo sprendimas sutampa su Komisijos nuomone, kad reglamentas turi reikiamą teisinį pagrindą (Sutarties taisyklės, kuriomis užtikrinamas tinkamas ES vidaus rinkos veikimas), yra iš esmės proporcingas siekiant apsaugoti vartotojus nuo didelių tarifų ir yra pagrįstas subsidiarumo atžvilgiu (tų pačių tikslų nebūtų galima pasiekti be ES lygmens priemonių).

Tarpinė ataskaita pateikta :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Daugiau informacijos :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Annex

(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Source: BEREC)


Side Bar