Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Brüssel, 29. juuni 2010

Telekommunikatsioon: komisjon väidab, et rändluse hinnad on langenud, kuid konkurents sel turul on ikka veel nõrk

Vastavalt täna avaldatud Euroopa Komisjoni vahearuandele rändlusteenuse kohta on Euroopa Liidu mobiilsideoperaatorid rändluse hindu langetanud. Seda on tehtud kooskõlas ELi eeskirjadega maksimaalsete hinnalagede kohta, mida esmakordselt rakendati 2007. aastal ja muudeti möödunud aasta juulis. Hindade läbipaistvus on paranenud. Pärast 2005. aastat on rändluse hinnad kõneteenuste puhul langenud rohkem kui 70 % ja tekstisõnumi saatmise eest teise liikmesriiki tuleb maksta 60 % vähem. Siiski ei ole hinnad märkimisväärselt madalamad ELi eeskirjades kehtestatutest. Komisjoni aruandest selgub, et ELi rändlusturul ei ole veel piisavat konkurentsi, mis sunniks tarbijatele pakkuma paremaid võimalusi ja soodsamaid hinnatariife.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Mobiiltelefonide või muude seadmete välismaal kasutamise kulud on alates rändluseeskirjade rakendamisest pidevalt vähenenud. Kolm aastat pärast eeskirjade jõustumist pakub enamik operaatoreid jaehindu, mis on samal tasemel kõrgeimate lubatud hindadega. Suurem konkurents rändlusturul pakuks tarbijatele paremaid võimalusi ja soodsamaid hinnatariife.”

Vastavalt 2009. aasta juunis vastuvõetud muudetud rändluseeskirjadele (IP/09/1064, MEMO/09/309) kehtivad Euroopa Liidu kodanikele kõne- ja tekstisõnumiteenuste madalamad hinnatariifid ja ühtlasi on kodanikud paremini informeeritud rändluse hindadest andmesideteenuste puhul. Kõneteenuste rändluse hinnalagi langes 1. juulist 2009 0,46 eurolt 0,43 eurole minut (ilma käibemaksuta) ning 1. juulist 2010 ei tule välismaal tehtud kõne eest maksta üle 0,39 euro minutis. Välismaal saadetud tekstisõnumite hinnalagi langes 1. juulist 2009 peaaegu 60 % võrra 0,11 eurole. Andmeside rändlusteenuse hinnad langevad 2010. aasta juulis 1 eurolt 0,80 eurole iga üles- või allalaaditud megabaidi eest. Vt IP/10/843.

Rändluse reguleerimine õigusaktidega on hindu küll langetanud, kuid komisjoni aruandest selgub, et vaatamata piirmäärade kehtestamisele ei ole ELi rändlusteenuste turul ikka veel piisavalt konkurentsi, mis sunniks tarbijatele pakkuma parimaid võimalusi ja soodsamaid hinnatariife. Rändluse jaehinnad on enam-vähem samal tasemel kui ELi reguleeritud kõrgeim lubatud hind. 2009. aasta lõpus oli ELis rändlusega kõneteenuse kõrgeim lubatud minutihind 0,43 eurot. Tarbijad, kes kasutasid rändlusteenuse eurotariifi (vt taustteave) maksid välismaal tehtud kõne eest 0,38 eurot minutis. Välismaal vastuvõetud kõnede eest tasusid eurotariifi kasutajad keskmiselt 0,17 eurot minutis, mis on pisut madalam seaduslikust hinnalaest 0,19 eurot.

Komisjon on seisukohal, et ELi eeskirjad annavad mobiilsideoperaatoritele palju võimalusi pakkuda piirmääradest madalamaid rändluse hindu. Vastavalt Euroopa digitaalsele arengukavale (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) peaks 2015. aastaks kaduma vahe rändlusteenuste ja siseriiklike hinnatariifide vahel.

Komisjoni aruandest selgub, et andmeside rändlusteenuse hulgihinnad on langenud tunduvalt allapoole ELi maksimumi (1 euro iga üles- või allalaaditud megabaidi eest). 2009. aasta lõpus oli andmeside rändlusteenuse hind keskmiselt 0,55 eurot megabaidi eest. Langenud on ka keskmised tarbijahinnad: aasta alguses oli hind 3,62 eurot/megabait ja aasta lõpus 2,66 eurot/megabait. Komisjon eeldab, et mobiilsideoperaatorid annavad hulgitasemel saavutatud kokkuhoiu tarbijatele edasi madalamate jaehindadena. Ühtlasi jätkab komisjon jaehindade seiret.

Komisjoni aruandest selgub, et rändlusteenuseid kasutatakse üha rohkem. Vaatamata sellele, et reisimine on vähenenud ligi 12 %, on välismaal vastuvõetud kõnede ja saadetud tekstisõnumite koguarv Euroopa Liidus viimase kahe aasta jooksul kasvanud. 2009. aasta suvel, pärast seda kui kogu Euroopas kehtestati tekstisõnumite hinnalaeks 11 senti, saadeti 2008. aasta suvega võrreldes 20 % rohkem tekstisõnumeid.

Andmeside rändlusteenuste kasutamine kasvas 2009. aastal 40 %. Tänu nutitelefonide ja teiste kaasaskantavate seadmete järjest suurenevale populaarsusele see tendents tõenäoliselt jätkub.

Komisjon vaatab 2009. aasta rändluseeskirjad täies mahus üle 2011. aasta juuniks. Seejuures hindab ta, kas rändluseeskirjade eesmärgid on suudetud saavutada ning kas rändlusteenuste turg toimib kavandatud ühtse digitaalturuna.

Taustteave:

2007. aasta ELi rändlusteenuse määrusega (MEMO/07/251, IP/07/1202) kehtestati rändlusteenuse hulgi- ja jaehindade jaoks hinnalaed ning sätestati meetmed hindade läbipaistvuse suurendamiseks. Rändlusteenuse määrust muudeti 2009. aastal. Täiendavalt langetati rändlusega tekstisõnumite, kõnede ja ka andmeside hindu. Määruse muutmisega kehtestati tekstisõnumite eurotariif, millega tekstisõnumi hind piirati 11 sendile (ilma käibemaksuta) ja hulgimüügi hind 1 eurole iga üles- või allalaaditud megabaidi eest. 2009. aasta rändlusteenuse määrus kehtib kuni 30. juunini 2012.

Üks Euroopa digitaalse arengukava (Digital Agenda for Europe) eesmärk on kaotada 2015. aastaks hinnavahe rändlusteenuste ja siseriiklike tariifide vahel. Sellega saavutab komisjon telekommunikatsiooniteenuste tõeliselt ühtse turu.

Mitmed Ühendkuningriigi mobiilsideoperaatorid püüdsid ELi rändlusteenuse määrust Euroopa Kohtus vaidlustada, kuid 8. juunil 2010 tegi kohus otsuse, et kõnealune määrus on õiguslikult kehtiv (MEMO/10/242). Kohtu otsus kinnitas komisjoni seisukohta, et rändlusteenuse määrusel on sobiv õiguslik alus (asutamislepingu eeskirjad, millega tagatakse ELi siseturu tõhus toimimine), määrus vastab eesmärgile kaitsta tarbijaid kõrgete rändlustariifide eest ning on põhjendatud subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt (seda eesmärki ei oleks suudetud saavutada ilma ELi ühise lähenemiseta).

Komisjoni vahearuanne on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Lisateave:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Lisa

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Allikas: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Allikas: BEREC)


Side Bar