Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

V Bruselu dne 29. června 2010

Telekomunikace: ceny za roaming klesly, avšak konkurence stále není dostatečná, uvádí zpráva Komise

Operátoři mobilních sítí v EU snížili své ceny za roaming v souladu s maximálními cenovými stropy poprvé zavedenými v rámci pravidel EU v roce 2007 a novelizovanými loni v červenci. Uvádí to dnes zveřejněná průběžná zpráva Evropské komise o roamingu. Zvýšila se transparentnost cen. Cena za roamingový hovor od roku 2005 klesla o více než 70 % a odeslání textové zprávy mezi členskými státy EU stojí o 60 % méně. Tarify určené spotřebitelům však stále nejsou výrazně nižší než tarify povinně zavedené na základě pravidel EU. Zpráva Komise proto došla k závěru, že hospodářská soutěž na roamingovém trhu EU dosud není dostatečně silná, aby spotřebitelům zajistila větší výběr nebo dokonce atraktivnější sazby.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Od přijetí prvních pravidel pro roaming náklady na využívání mobilních telefonů a jiných zařízení v zahraničí v rámci EU soustavně klesají. I po třech letech od zavedení těchto pravidel však většina operátorů nabízí maloobchodní ceny, jež se drží blízko zákonem povolených stropů. Větší konkurence na roamingovém trhu EU by spotřebitelům zajistila lepší výběr, nebo dokonce atraktivnější sazby.“

Občané EU mají díky aktualizovaným pravidlům pro roaming přijatým v červnu 2009 (IP/09/1064, MEMO/09/309) k dispozici levnější tarify pro hlasové a textové (SMS) roamingové služby a jsou lépe informováni o cenách za datový roaming. Strop pro maximální cenu, kterou spotřebitelé platí za roamingové hovory, se od 1. července 2009 snížil z 0,46 EUR na 0,43 EUR za minutu (bez DPH) a od 1. července 2010 klesne dále, až na 0,39 EUR za minutu. Regulovaná cena textové zprávy klesla od 1. července 2009 téměř o 60 % na 0,11 EUR. Ceny, které si operátoři vzájemně účtují za datový roaming, poklesnou od července 2010 z 1 EUR na 0,80 EUR za nahraný nebo stažený megabyte. Viz IP/10/843.

I když bylo legislativní cestou dosaženo nižších cen, dnešní zpráva ukazuje, že roamingový trh EU není navzdory zavedení regulatorních omezení dosud dostatečně konkurenční, aby spotřebitelům zajistil nejlepší výběr a ceny. Maloobchodní ceny mají tendenci shlukovat se v blízkosti maximálních cenových stropů regulovaných EU. Na konci roku 2009 činilo zákonné maximum EU pro roamingové hovory 0,43 EUR za minutu a spotřebitelé, kteří si zvolili „eurotarif“ (viz Souvislosti dále v textu) v průměru za roamingový hovor platili 0,38 EUR za minutu. Spotřebitelé s eurotarifem také v průměru platili 0,17 EUR za minutu za přijaté roamingové hovory, což bylo mírně pod zákonným stropem ve výši 0,19 EUR.

Podle názoru Komise poskytují pravidla EU operátorům víc než dostatečný prostor k tomu, aby nabízeli atraktivnější roamingové tarify pod úrovní regulatorních limitů. Konečný rozdíl mezi roamingovými a vnitrostátními tarify by se měl do roku 2015 v souladu s cíli digitální agendy pro Evropu přiblížit nule (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Ohledně datového roamingu zpráva potvrzuje, že velkoobchodní ceny klesly výrazně pod úroveň stropu EU (1 EUR za nahraný nebo stažený megabyte). Operátoři si na konci roku 2009 vzájemně účtovali v průměru 0,55 EUR za megabyte. Průměrné ceny pro spotřebitele se rovněž snížily – z 3,62 EUR za megabyte na začátku roku 2009 na 2,66 EUR na konci uvedeného roku. Komise od operátorů očekává, že úspory na velkoobchodní úrovni přenesou na spotřebitele v podobě nižších maloobchodních cen, které bude nadále sledovat.

Analýza Komise také ukazuje, že spotřebitelé roamingové služby využívají ve větší míře. Navzdory odhadovanému 12% poklesu v cestování se celkové objemy hovorů přijatých a SMS zpráv odeslaných v zahraničí v rámci EU během minulých dvou let zvýšily. Konkrétně v létě 2009, po zavedení cenového stropu 11 centů za SMS zprávu, platného v celé EU, bylo odesláno o 20 % více textových zpráv než během předešlého léta.

Služby datového roamingu vzrostly v roce 2009 o více než 40 % (vyjádřeno objemem dat). S trvajícím rozšiřováním inteligentních telefonů a dalších příručních zařízení se očekává pokračování tohoto trendu.

Komise do konce června 2011 provede úplný přezkum pravidel pro roaming z roku 2009. Posoudí, zda bylo dosaženo jejich cílů a zda trh s roamingovými službami funguje tak, jak má – tj. jako jednotný digitální trh.

Souvislosti:

Nařízení o roamingu v EU z roku 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) zavedlo velkoobchodní a maloobchodní cenové stropy pro poplatky za roaming, včetně opatření pro zvýšení transparentnosti. V roce 2009 EU nařízení o roamingu novelizovala s cílem dále snížit ceny textových zpráv, hlasových a datových služeb. Touto novelou byl zaveden „SMS-eurotarif“, omezující cenu za SMS na 11 centů (bez DPH), a velkoobchodní strop ve výši 1 EUR za nahraný nebo stažený megabyte. Nařízení o roamingu z roku 2009 je platné do 30. června 2012.

Jedním z cílů obsažených v digitální agendě pro Evropu je to, aby se rozdíly mezi roamingovými a vnitrostátními tarify do roku 2015 přiblížily k nule. Komise tak dosáhne skutečně jednotného trhu telekomunikačních služeb.

Několik mobilních operátorů ze Spojeného království se pokusilo nařízení o roamingu v EU napadnout u Soudního dvora EU. Dne 8. června 2010 však Soudní dvůr rozhodl, že je nařízení o roamingu platné (MEMO/10/242). Rozhodnutí Soudního dvora potvrdilo názor Komise, že nařízení má správný právní základ (pravidla Smlouvy zajišťující správné fungování vnitřního trhu EU), je v zásadě přiměřené cíli chránit spotřebitele před vysokými poplatky a je odůvodněné na základě zásady subsidiarity (stejného cíle by nebylo možné dosáhnout bez společného přístupu na úrovni EU).

Průběžná zpráva se nachází na této adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Další informace:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Příloha

(Zdroj: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Zdroj: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Zdroj: BEREC)


Side Bar