Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Брюксел, 29 юни 2010 г.

Далекосъобщения: цените на роуминга намаляха, но конкуренцията все още не е достатъчно силна според доклад на Комисията

Съгласно публикувания днес междинен доклад на Европейската комисия относно роуминга операторите на мобилни мрежи в ЕС са намалили своите цени за роуминг в съответствие с допустимите пределни цени, установени с правила(та) на ЕС, въведени първоначално през 2007 г. и изменени през юли миналата година. Подобрена е прозрачността по отношение на цените. Цената за роуминг на телефонни разговори е намаляла с повече от 70 % от 2005 г. насам, а изпращането на текстово съобщение между държави-членки на ЕС сега струва със 60 % по-малко. На потребителите обаче все още не се предлагат цени, които да са значително по-ниски от (наложените) тези, наложени с правилата на ЕС. Поради това в доклада на Комисията се заключава, че конкуренцията на пазара на роуминг все още не е достатъчна, за да предостави на потребителите по-големи възможности за избор и дори по-ниски цени.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Цената за използване на мобилни телефони или на други преносими устройства при пътуване в чужбина в рамките на ЕС намаляваше непрекъснато след приемането на първите правила относно роуминга. Но три години след влизането в сила на правилата повечето оператори предлагат цени на дребно, които се колебаят около пределните правно установени цени. Увеличената конкуренция на пазара на роуминг в ЕС би предоставила на потребителите по-големи възможности за избор и дори по-ниски цени.“

Благодарение на изменените правила за роуминг, приети през юни 2009 г. (IP/09/1064, MEMO/09/309), гражданите на ЕС се възползват от по-ниски цени за услугите за роуминг на телефонни разговори и на кратки текстови съобщения (SMS) и са по-добре информирани относно цените, които заплащат за роуминг на данни. От 1 юли 2009 г. таванът за пределната цена, плащана от потребителите за разговори с роуминг, спадна от 0,46 EUR на 0,43 EUR за минута (без ДДС) и ще намалее допълнително на 0,39 EUR за минута от 1 юли 2010 г. Пределната цена за едно текстово съобщение спадна с почти 60 % на 0,11 EUR от 1 юли 2009 г. От юли 2010 г. цената, която операторите начисляват помежду си за роуминг на данни, ще спадне от 1 EUR на 0,80 EUR за мегабайт качени или изтеглени данни. Вж. IP/10/843 .

Макар законодателството да доведе до по-ниски цени, публикуваният днес доклад показва, че въпреки въвеждането на регулаторни ограничения пазарът на роуминг в ЕС все още не е достатъчно конкурентен, за да предостави на потребителите възможно най-добър избор и цена. Проявява се тенденция цените на дребно, т.е. за крайните потребители, да са съсредоточени в близост до регулираните за ЕС пределни стойности. В края на 2009 г. правно установената в ЕС пределна цена за изходящи телефонни разговори с роуминг беше 0,43 EUR за минута, а потребителите, избрали т.нар. „Евротарифа“ (вж. раздел „Контекст“ по-долу), плащаха за такива разговори средно 0,38 EUR за минута. Също така по Евротарифата потребителите плащаха средно 0,17 EUR за минута входящ разговор с роуминг, т.е. малко под правно установената пределна цена от 0,19 EUR.

Според мнението на Комисията правилата на ЕС предоставят на операторите голям марж за предлагане на по-привлекателни за потребителите цени под регулираните пределни стойности. В крайна сметка различието в цената между разговорите с роуминг и разговорите в границите на една държава следва да се доближи до нулата до 2015 г. в съответствие с целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe — вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200)).

По отношение на роуминга на данни в доклада се потвърждава, че цените на едро спаднаха значително под установената за ЕС пределна стойност (1 EUR за мегабайт качени или изтеглени данни). В края на 2009 г. средната цена, която операторите начисляваха помежду си, беше 0,55 EUR за мегабайт. Средната цена за крайни потребители също спадна — от 3,62 EUR за мегабайт в началото на 2009 г. на 2,66 EUR в края на 2009 г. Комисията очаква операторите да облагодетелстват и потребителите от своите икономии от по-ниските цени на едро, като намалят цените си на дребно, които тя ще продължи да наблюдава.

Анализът на Комисията показва също така, че потребителите ползват все повече услугите за роуминг. През последните две години нарасна общият обем на входящите разговори и на изпратените съобщения по време на задграничен престой в рамките на ЕС, въпреки оценката за намаляване на пътуванията с 12 %. По-конкретно, след въвеждането на пределна цена от 11 евроцента за едно SMS в рамките на ЕС, през лятото на 2009 г. са изпратени 20 % повече текстови съобщения отколкото през предходното лято.

Услугите по роуминг на данни нараснаха по обем с повече от 40 % през 2009 г. Очаква се тази тенденция да се запази, тъй като смартфоните и другите преносими устройства придобиват все по-широко разпространение.

До края на юни 2011 г. Комисията ще завърши изцяло прегледа на правилата от 2009 г. относно роуминга. Тя ще прецени дали техните цели са постигнати и дали пазарът на услугите за роуминг функционира, както следва, а именно като единен цифров пазар.

Контекст:

Регламентът на ЕС относно роуминга от 2007 г. (MEMO/07/251, IP/07/1202) въвежда пределни цени на едро и на дребно за роуминг и включва мерки за повишаване на прозрачността. През 2009 г. в ЕС бе приет изменен Регламент относно роуминга за по-нататъшно намаляване на цените на текстовите съобщения, телефонните разговори и услугите по предаване на данни. С изменението са въведени „Евротарифа за SMS“, ограничаваща цената на едно текстово съобщение на 11 евроцента (без ДДС), и пределна цена на едро от 1 EUR за мегабайт качени или изтеглени данни. Приетият през 2009 г. Регламент относно роуминга е валиден до 30 юни 2012 г.

Една от целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е различието в цената между разговорите с роуминг и разговорите в границите на една държава да се доближи до нулата до 2015 г. По този начин Комисията ще постигне истински единен пазар за далекосъобщителни услуги.

Няколко мобилни оператора от Обединеното кралство се опитаха да оспорят Регламента на ЕС относно роуминга пред Съда на Европейския съюз. Но на 8 юни 2010 г. Съдът на ЕС постанови, че Регламентът относно роуминга е юридически валиден (MEMO/10/242). Решението на Съда потвърди становището на Комисията, че регламентът е с подходящо правно основание (правилата за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар на ЕС съгласно Договора), по същество е пропорционален, т.е. съответства на целта за защита на потребителите срещу завишени цени, и е оправдан от гледна точка на принципа на субсидиарност (същата цел не би могла да се постигне без общ подход на нивото на ЕС).

Междинният доклад е публикуван на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annexe

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Source: ORECE)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Source: ORECE)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Source: ORECE)


Side Bar