Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Bryssel den 28 juni 2010

EU lanserar en flerspråkig webbsida om arv i Europa för att hjälpa invånarna att bättre förstå olika länders bestämmelser

Fri rörlighet är en grundläggande rättighet för alla invånare i Europeiska unionen. Omkring nio miljoner européer använder sig av denna rättighet eftersom de är bosatta utanför sitt hemland. Varje år inleds 450 000 arvsärenden som omfattar flera EU-länder. Detta motsvarar en kvarlåtenskap som uppgår till över 120 miljarder euro. Fastighetsägare och innehavare av bankkonton tvingas inse att olika regler om domstolsbehörighet och tillämplig lagstiftning gäller i olika EU-länder. Ska till exempel fransk eller brittisk arvsrätt tillämpas om en brittisk medborgare som äger ett hus i södra Frankrike avlider? För att ge invånarna tillgång till information om dessa bestämmelser har organisationen Council of the Notariats of the EU i samarbete med Europeiska kommissionen idag lanserat en ny webbsida tillgänglig på 22 EU-språk samt kroatiska: www.successions-europe.eu. Kommissionen välkomnar initiativet, som man hoppas kommer att vara till stor hjälp för EU:s invånare.

”För de EU-invånare som använder sig av rätten att bo i ett annat medlemsland är det inte lätt att veta vilket lands lagstiftning som ska gälla för arv. Denna webbsida är ett stort steg mot att ge invånare tillgång till information om sina rättigheter”, sa kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

På webbsidan kan man hitta svar på de vanligaste frågorna om arv. Till exempel kan man få reda på vilken myndighet som är behörig och vilken lagstiftning som ska tillämpas, om man själv har möjlighet att välja vilket lands lag som ska följas och vem som kan bli arvinge. För rättstillämpare kommer det också att finnas detaljerade rapporter om arvsrätt på engelska, franska och tyska.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till knappt 280 000 euro varav kommissionen bidragit med ca 158 400 euro.

Bakgrund

Den 14 oktober 2009 lade kommissionen fram ett förslag till en förordning för att förenkla internationella arvsärenden. Enligt förordningen skulle ett enda kriterium användas för att avgöra både vilken myndighet som är behörig och vilken lag som är tillämplig på ett internationellt arvsärende, nämligen den avlidnes hemvist. EU-medborgare som bor utomlands kommer emellertid att kunna välja att låta arvsärendet i dess helhet behandlas enligt lagstiftningen i det medlemsland där de är medborgare.

Förslaget är ett exempel på hur EU arbetar för att skapa ett gemensamt område med rättvisa som kan underlätta invånarnas vardag, vilket kommissionens vice ordförande Viviane Reding redogjort för i en HREF="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/447" MACROBUTTON HtmlResAnchor handlingsplan för perioden 2010-2014.

EU:s justitieministrar betonade vikten av den föreslagna förordningen vid ett möte den 4 juni 2010 i Luxemburg. Förslaget diskuteras för närvarande i rådet.

Ytterligare information

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar