Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

V Bruseli 28. júna 2010

Európska komisia privítala spustenie viacjazyčnej webovej stránky o dedičských záležitostiach, na ktorej občania môžu nájsť informácie o zákonoch členských štátov

Voľný pohyb je základným právom občanov EÚ. Výhodu tohto práva využíva približne 9 miliónov Európanov tým, že nežijú vo svojej domovskej krajine. V Európskej únii sa každoročne rieši približne 450 000 prípadov dedičstiev s medzinárodným prvkom, ktoré celkovo predstavujú viac než 120 miliárd EUR. Rodiny ako majitelia domov a bankových účtov sa stretajú s rôznymi pravidlami o jurisdikcii a uplatniteľných zákonoch v 27 členských krajinách EÚ. Ako sa bude napríklad postupovať, ak zomrie britský občan, ktorý mal dom v južnom Francúzsku? Uplatnia sa na jeho majetok francúzske alebo britské zákony o dedičstve? Kvôli zvýšeniu informovanosti občanov o týchto zákonoch Rada notárov EÚ s podporou Európskej komisie dnes spustila webovú stránku www.successions-europe.eu dostupnú v 22 jazykoch EÚ a v chorvátskom jazyku. Komisia pokladá tento nástroj pre občanov za veľmi dôležitý.

„Pre občanov, ktorí využívajú svoje právo žiť v inom členskom štáte, nie je ľahké zistiť, právom ktorého štátu sa spravujú dedičské záležitosti. Spustenie tejto webovej stránky je významným krokom na ceste k ľahšiemu prístupu k občianskym právam,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo.

Webová stránka poskytuje odpovede na hlavné otázky týkajúce sa dedičstva. Občania sa môžu napríklad dozvedieť, ktorý orgán by bol v konkrétnych prípadoch kompetentný, právo ktorého štátu by sa použilo a či je možné vybrať si uplatniteľné právo a kto by boli dediči. Pre právnikov budú dostupné podrobné štúdie o dedičskom práve v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Celkové náklady projektu predstavujú takmer 280 000 EUR a Komisia na ne prispela čiastkou 158 400 EUR.

Kontext

Dňa 14. októbra Komisia navrhla nariadenie, ktoré by zjednodušilo prípady vysporiadaní dedičstiev s medzinárodným prvkom. V nariadení by sa ustanovilo spoločné kritérium, na základe ktorého by bolo možné určiť príslušné orgány a použiteľné právo vzťahujúce sa na cezhraničné dedičské konanie, a to štandardne podľa miesta obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí žijú v zahraničí, sa však budú môcť rozhodnúť pre právo podľa štátnej príslušnosti. To sa bude uplatňovať na celý ich majetok.

Návrh je príkladom, ako EÚ smeruje k vytvoreniu priestoru spravodlivosti, ktorý uľahčí každodenný život občanov, ako to 20. apríla 2010 uviedla podpredsedníčka Redingová v akčnom pláne pre roky 2010 – 2014.

Na stretnutí 4. júna 2010 v Luxemburgu ministri spravodlivosti EÚ zdôraznili dôležitosť navrhovaného nariadenia. Diskusie o tejto otázke v Rade ešte stále prebiehajú.

Ďalšie informácie

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar