Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/844

Brüssel, 28. juuni 2010

Euroopa Komisjonil on hea meel, et kodanike teavitamiseks on loodud mitmekeelne veebisait, mis käsitleb pärimisõigust eri riikides

Vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus. Seda õigust kasutab ligikaudu 9 miljonit eurooplast, elades väljaspool oma koduriiki. Iga aasta registreeritakse ELis ligikaudu 450 000 rahvusvahelist pärimisasja, millega seotud vara koguväärus on rohkem kui 120 miljardit eurot. Vara (kinnisvara ja pangakonto) omanikena peavad perekonnad hakkama saama ELi 27 liikmesriigi jurisdiktsiooni käsitlevate eri eeskirjade ja õigusega. Näiteks – kui sureb Suurbritannia kodanik, kellel oli maja Lõuna-Prantsusmaal, siis kas tema vara suhtes kohaldatakse Prantsusmaa või Suurbritannia pärimisõigust? Selleks et teavitada kodanikke kõnealustest õiguslikest küsimustest, käivitas Euroopa Liidu Notariaatide Konverents Euroopa Komisjoni toetusel täna veebisaidi www.successions-europe.eu, mis on kättesaadav 22 ELi ametlikus keeles ja horvaadi keeles. Komisjon tervitab sellise kodanikele vajaliku abivahendi loomist.

„Nendel kodanikel, kes kasutavad oma õigust elada muus liikmesriigis, ei ole lihtne välja mõelda, millise riigi pärimisõigust tuleks kohaldada. Kõnealune veebisait on oluline samm, muutmaks kodanike õigused reaalsuseks,” ütles õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ja Euroopa Komisjoni asepresident Reding.

Veebisaidilt on võimalik leida vastuseid peamistele küsimustele, mis võivad seoses pärimisega tekkida. Näiteks on kodanikel võimalik tuvastada, milline ametiasutus on nende juhtumi puhul pädev. Lisaks sellele saab teada, et juhul, kui on võimalik valida kohaldatavat õigust, siis millist õigust kohaldatakse, ning kes on pärijad. Õigusala töötajatele on veebisaidil olemas ka üksikasjalikud aruanded pärimisõiguse kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Projekti kogukulud ulatusid ligikaudu 280 000 euroni ja komisjoni panus oli 158 400 eurot.

Taust

14. oktoobril 2009 esitas komisjon ettepaneku määruse kohta, lihtsustamaks rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist. Määruse kohaselt kasutatakse piiriülese pärimisasja puhul pädeva asutuse ja kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks ainult ühte kriteeriumi: pärandaja alaline elukoht. Välismaal elavad pärandajad võivad siiski otsustada, et kogu nende pärandvara suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud nad on.

Määruse ettepanek on ilmekas näide sellest, et EL liigub selles suunas, et luua õigusruum, hõlbustamaks kodanike igapäevast elu, nagu see on sätestatud asepresident Redingi 20. aprilli 2010. aasta tegevuskavas aastateks 2010–2014.

ELi justiitsministrid rõhutasid 4. juunil 2010 toimunud Luxembourgi kohtumisel kavandatud määruse olulisust. Nõukogus on praegu käimas läbirääkimised.

Lisateave

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar