Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

Bryssel, 28 juni 2010

Telekomsektorn: Nya åtgärder som förhindrar chockräkningar för dataroaming från och med den 1 juli lägre pristak för roaming

(See also MEMO/10/279)

Från och med den 1 juli 2010 behöver konsumenterna inte längre oroa sig för att få chockräkningar när de använder sina telefoner eller datorer för att koppla upp sig mot Internet via mobilnäten i ett annat EU-land. Tack vare EU:s roamingregler kommer resenärers gräns för dataroaming automatiskt att sättas vid 50 euro exklusive moms (såvida de inte har valt en annan gräns – högre eller lägre). Operatörerna måste skicka användarna en varning då de når 80 % av sin gräns för dataroaming-räkningen. Operatören måste stänga av den mobila Internetuppkopplingen så fort som gränsen har uppnåtts, såvida inte kunden har angett att den vill fortsätta med dataroaming den månaden. Dessutom kommer de högsta grossistpriserna för dataroaming att sjunka från 1 euro till 80 cent per megabyte. Det högsta priset för ett roamingsamtal kommer att sjunka till 39 cent per minut (exklusive moms), i stället för 43 cent för närvarande, medan kostnaden för att ta emot ett samtal kommer att ligga på högst 15 cent per minut (exklusive moms), i stället för 19 cent. Kostnaden för att ringa och ta emot samtal då man befinner sig utomlands i EU kommer nu att vara 73 % lägre än 2005, när EU för första gången började ta itu med de alltför höga roamingkostnaderna (IP/05/901).

Det kommer inte längre bli några chockräkningar för turister eller affärsresenärer som surfar på Internet med smarta telefoner eller bärbara datorer då de befinner sig i ett annat EU-land. EU sänker också kostnaden för resenärernas roamingsamtal. Jag är fast besluten att göra EU:s telekommunikationsmarknader mer konkurrensutsatta,” säger Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande för den digitala agendan.

Dataroaming

I EU:s roamingförordning krävs det att mobiloperatörerna från och med mars 2010 (IP/10/215), måste erbjuda sina kunder möjligheten att själva fastställa sitt månatliga tak för dataroaming via mobiltelefon eller dator. Från och med den 1 juli 2010 gäller att om kunden inte har valt ett annat pristak måste operatören införa ett månatligt pristak för dataroaming på 50 euro exklusive moms. För länder utanför euroområdet kommer beloppet att från och med den 1 juni 2010 beräknas med hänsyn till den växelkurs som offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Dessa åtgärder innebär att användarna inte längre kommer att få skyhöga räkningar (som eventuellt kan uppgå till flera tusen euro) eftersom de har laddat ner musik eller tittat på film på sina telefoner eller datorer då de befinner sig i en annan medlemsstat och inte är medvetna om kostnaden. Som ett exempel på detta problem kan nämnas att en tysk resenär som 2009 laddade ner ett TV-program vid roaming i Frankrike fick en räkning på inte mindre än 46 000 euro. Ett annat exempel är en brittisk student som rapporterades ha fått en räkning på nästan 9 000 euro för dataroaming under en enda månad då denne studerade utomlands.

I enlighet med förordningen måste operatörerna skicka sina kunder ett meddelande som upplyser dem om priserna för dataroaming varje gång de kommer till ett annat EU-land. Operatörerna måste också skicka sina kunder en varning då de har använt 80 % av sin angivna gräns. Operatören får välja hur meddelandet ska skickas, antingen genom textmeddelande, e-brev eller ett popupfönster på datorskärmen, beroende på vilken utrustning som används.

Från och med den 1 juli sänks dessutom de maximala grossistpriser för dataroaming som tillåts i enlighet med roamingförordningen från 1 euro till 80 cent per megabyte (MB) information som upp- eller nerladdas. Nästa år kommer priset att falla ytterligare till 50 cent per MB.

Roamingsamtal

De högsta slutkundspriserna (exklusive moms) för roamingsamtal kommer också att sänkas. De kommer att falla med nästan 10 %, från 43 cent till 39 cent per minut for samtal som görs och med över 20 %, från 19 cent till 15 cent per minut för samtal som tas emot.

Slutligen kommer det att bli gratis att ta emot röstmeddelanden vid roaming, som anger att ett nytt röstmeddelande har kommit, men konsumenterna kommer även fortsättningsvis att få betala för att lyssna på sina röstmeddelanden. Priserna för att skicka korta textmeddelanden kommer att ligga kvar på 11 cent per meddelande.

Medlemsstaternas nationella regleringsmyndigheter för telekomsektorn måste säkerställa att mobiltelefonoperatörerna följer dessa nya bestämmelser om data-roaming och de lägre priserna för röstsamtal. Konsumenterna kan kontakta den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där deras mobiloperatör är baserad om de har några problem eller frågor om de nya gränserna.

Bakgrund

EU:s ministerrådand och Europaparlamentet, på förslag från EU-kommissionen, införde tak på roamingpriser första gången 2007 (IP/07/870), vilket säkerställer att mobiltelefonabonnenter betalar liknande roamingavgifter i hela EU. I juli 2009 antog de ändrade regler som sänker roamingpriserna ytterligare i omgångar så att de högsta roamingpriserna i juli 2011 skulle uppgå till 35 cent per minut för samtal som gjorts och 11 cent för samtal som tas emot då resenären befinner sig utomlands (se IP/09/1064 och MEMO/09/309). Roamingreglerna från 2009 kommer att tillämpas till slutet av juni 2012.

Kommissionen kommer i slutet av juni 2010 att lägga fram en delrapport om den inverkan som roamingförodningen har och tillhandahålla en fullständig översyn av hur den fungerar senast den 30 juni 2011. I den fullständiga översynen i juni 2011 kommer den att utvärdera hur målet (i enlighet med vad som beskrivs i en ny digital agenda för Europa), om att skillnaden i priser mellan roamingsamtal och mobilsamtal som görs i hemlandet bör gå ner mot noll senast 2015, ska kunna nås på bästa sätt (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka utvecklingen vad gäller roamingtjänster och korrigera genomförandet av dessa regler, i nära samarbete med Berec, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

För ytterligare information hänvisas till EU-kommissionens roamingwebbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Tak i slutkundsledet, exklusive moms – från och med den 1 juli 2010

Röstsamtal vid roaming

Samtals som görs

39 eurocent

Samtal som tas emot

15 eurocent

Röstmeddelanden vid roaming

Röstmeddelanden som tas emot

Gratis

Priser i grossistledet för dataroaming

1 megabyte upp- eller nerladdad

80 eurocent


Side Bar