Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

V Bruseli 28. júna 2010

Telekomunikácie: od 1. júla nové opatrenia proti „šokom z účtov“ za dátový roaming, nižšie cenové limity pre roamingové hovory

(See also MEMO/10/279)

Od 1. júla 2010 sa už spotrebitelia nemusia obávať prekvapivo vysokých účtov, keď sa z inej krajiny EÚ pripoja prostredníctvom telefónu alebo počítača k internetu použitím mobilných sietí. Vďaka roamingovým pravidlám EÚ bude od 1. júla pre cestujúcich automaticky nastavený limit pre dátový roaming na 50 EUR bez DPH (pokiaľ si nezvolia iný limit, či už vyšší alebo nižší). Operátori budú musieť zaslať užívateľom upozornenie, keď vyčerpajú 80 % svojho limitu účtu za dátový roaming. Po vyčerpaní limitu bude musieť operátor prerušiť mobilné internetové spojenie, pokiaľ zákazník neuviedol, že chce vo využívaní dátového roamingu v konkrétnom mesiaci pokračovať. Maximálne veľkoobchodné ceny za dátový roaming sa navyše znížia z jedného eura na 80 centov za megabyte. Maximálna cena za odchádzajúci roamingový hovor sa zníži zo súčasných 43 centov na 39 centov za minútu (bez DPH), zatiaľ čo cena za prichádzajúci hovor bude maximálne 15 centov za minútu (bez DPH) namiesto súčasných 19 centov. Ceny za odchádzajúce a prichádzajúce hovory počas zahraničného pobytu v rámci EÚ budú teraz o 73 % lacnejšie ako v roku 2005, keď sa EÚ začala prvýkrát zaoberať neúmerne vysokými poplatkami za roaming (IP/05/901).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Turisti ani obchodní cestujúci už nebudú nepríjemne prekvapení z výšky svojho účtu za surfovanie na internete prostredníctvom tzv. smart telefónov alebo laptopov pri cestách v inej krajine EÚ. EÚ takisto znižuje ceny roamingových hovorov pre turistov. Mojím cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť trhov EÚ s telekomunikáciami."

Dátový roaming

V nariadení EÚ o roamingu nariadení EÚ z roku 2009 (č. 544/2009) o roamingu sa od mobilných operátorov požadovalo, aby od marca 2010 (IP/10/215) ponúkli svojim zákazníkom možnosť stanoviť si svoj vlastný mesačný cenový limit pre dátový roaming prostredníctvom mobilného telefónu alebo počítača. Od 1. júla budú musieť operátori stanoviť východiskový mesačný limit pre dátový roaming vo výške 50 EUR bez DPH, pokiaľ si zákazníci nezvolili inú možnosť. V prípade krajín, ktoré nepatria do eurozóny, sa výška limitu vypočíta na základe výmenného kurzu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ od 1. júna 2010. Tieto opatrenia znamenajú, že užívatelia už nebudú dostávať obrovské účty (dosahujúce aj tisícky eur) za to, že si pri pobyte v inom členskom štáte sťahovali prostredníctvom svojich mobilných telefónov alebo počítačov hudbu alebo pozerali video bez toho, aby si uvedomovali výšku nákladov.

Takýto problém mal v roku 2009 napríklad cestujúci z Nemecka, ktorý za stiahnutie TV programu prostredníctvom roamingu vo Francúzsku dostal účet vo výške 46 000 EUR. Iným príkladom z nedávneho obdobia je oznámený prípad študenta z Veľkej Británie, ktorý dostal účet na sumu takmer 9 000 EUR za dátový roaming počas jediného mesiaca štúdia v zahraničí.

Podľa uvedeného nariadenia musia operátori zaslať svojim zákazníkom správu s informáciou o cenách dátového roamingu zakaždým, keď prekročia hranice inej krajiny EÚ. Operátori musia zákazníkom poslať aj upozornenie, keď vyčerpajú 80 % svojho stanoveného limitu. Tieto správy sa môžu zasielať vo forme textovej správy, e-mailu alebo vyskakovacieho okna (pop-up window) na obrazovke počítača podľa výberu operátora a v závislosti od používaného zariadenia.

Okrem toho sa maximálne veľkoobchodné ceny za dátový roaming povolené na základe nariadenia o roamingu znižujú od 1. júla z jedného eura na 80 centov za jeden megabyte (MB) informácií odoslaných do siete alebo sťahovaných zo siete. V priebehu budúceho roka sa cena ďalej zníži na 50 centov za MB.

Roamingové hlasové hovory

Takisto dôjde k zníženiu maximálnych veľkoobchodných cien (bez DPH) za roamingové hovory. Znížia sa takmer o 10 % zo 43 centov na 39 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a o viac ako 20 % z 19 centov na 15 centov za minútu prichádzajúceho hovoru.

Napokon, príjem roamingového hlasového odkazu bude bezplatný, ale spotrebitelia budú aj naďalej platiť za vypočutie svojich hlasových odkazov. Cena za posielanie krátkych textových správ ostáva aj naďalej 11 centov za správu.

Vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány v členských štátoch musia zabezpečiť, aby mobilní operátori dodržiavali nové pravidlá v oblasti dátového roamingu a uplatňovali nižšie ceny za hlasové hovory. Spotrebitelia môžu v prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok súvisiacich s novými limitmi kontaktovať vnútroštátny regulačný orgán v členskom štáte, v ktorom sídli ich mobilný operátor.

Kontext

Rada ministrov EÚ a Európsky parlament zaviedli na podnet Európskej komisie limity pre ceny za roaming prvýkrát v roku 2007 (IP/07/870), čím zabezpečili, aby užívatelia mobilných telefónov platili za roaming v celej EÚ podobné ceny. V júli 2009 prijali revidované pravidlá, na základe ktorých sa ceny za roaming postupne znižujú, takže do júla 2011 budú maximálne poplatky za roaming 35 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a 11 centov za minútu prichádzajúceho hovoru pri telefonovaní v zahraničí (pozri IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingové pravidlá z roku 2009 sa budú uplatňovať do konca roka 2012.

Komisia predloží do konca júna 2010 priebežnú správu o dosahu vykonávania nariadenia o roamingu a do 30. júna 2011 vypracuje úplné hodnotenie jeho fungovania. V úplnom hodnotení v roku 2011 posúdi, ako najlepšie splniť svoj cieľ stanovený v digitálnej agende pre Európu Digitálnej agende pre Európu, t. j. dosiahnuť do roku 2015 takmer nulový rozdiel medzi cenami za roaming a za domáce hovory z mobilných telefónov (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Komisia bude v úzkej spolupráci s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) ďalej monitorovať vývoj v oblasti roamingových služieb a správne uplatňovanie týchto pravidiel.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie týkajúcej sa roamingu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Maloobchodné limity bez DPH od 1. júla 2010

Roamingové hlasové služby

Odchádzajúce hovory

39 centov

Prichádzajúce hovory

15 centov

Roamingové hlasové správy

Prijaté hlasové správy

bezplatná služba

Veľkoobchodná cena za prenos dát

1 megabyte odoslaných alebo stiahnutých informácií

80 centov


Side Bar