Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/843

2010 m. birželio 28 d., Briuselis

Telekomunikacijos. Nuo liepos 1 d. įgyvendinamos naujos priemonės, kuriomis siekiama spręsti netikėtai didelių sąskaitų už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu problemą, ir nustatomos žemesnės tarptinklinio ryšio skambučių viršutinės kainų ribos

(See also MEMO/10/279)

Nuo 2010 m. liepos 1 d. vartotojams nebereikės nerimauti, kad, viešint kurioje nors ES šalyje ir telefonu ar kompiuteriu judriojo ryšio tinklais prisijungus prie interneto, už suteiktas paslaugas gali būti pateiktos labai didelės sąskaitos. Pagal naujas ES tarptinklinio ryšio taisykles nuo liepos 1 d. bus automatiškai nustatoma didžiausia suma, už kurią keliautojai galės siųsti ir gauti duomenis tarptinkliniu ryšiu, t. y. 50 eurų (be PVM) (nebent jie būtų pasirinkę kitokią – didesnę arba mažesnę – sumą). Vartotojams išnaudojus 80 % numatytos sumos už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, operatoriai privalės jiems atsiųsti įspėjimą. Vartotojui išnaudojus nustatytą sumą, operatorius turės nutraukti interneto ryšį judriojo ryšio tinklais, nebent vartotojas būtų nurodęs, kad atitinkamą mėnesį jis pageidauja toliau gauti duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas. Be to, didžiausia didmeninė vieno megabaito duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kaina sumažės nuo vieno euro iki 80 centų. Didžiausia tarptinklinio ryšio skambučio kaina, kuri šiuo metu yra 43 centai už minutę, sumažinama iki 39 centų (be PVM), o už priimamą skambutį, kurio minutės kaina šiuo metu gali siekti 19 centų, reikės mokėti ne daugiau kaip 15 centų (be PVM). Nuo šiol skambinti ir priimti skambučius išvykus į kitą ES šalį bus 73 % pigiau nei 2005 m., kai ES pradėjo spręsti per didelių tarptinklinio ryšio paslaugų tarifų problemą (IP/05/901).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Nuo šiol kitoje ES šalyje viešintys turistai arba verslininkai bus apsaugoti nuo netikėtai didelių sąskaitų už naršymą internete naudojantis išmaniaisiais telefonais arba nešiojamaisiais kompiuteriais. Be to, ES mažina keliautojų tarptinklinio ryšio skambučių kainą. Esu pasiryžusi užtikrinti, kad ES telekomunikacijų rinkos taptų konkurencingesnės.“

Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu

Pagal ES 2009 m. Tarptinklinio ryšio reglamentą (Nr.°544/2009) reikalaujama, kad nuo 2010 m. kovo mėn. (IP/10/215) operatoriai vartotojams suteiktų galimybę patiems nustatyti sumą, kurią išnaudojus būtų nutraukiamas tarptinklinis ryšys telefonu arba kompiuteriu. Nuo 2010 m. liepos 1 d. operatoriai privalės iš anksto nustatyti didžiausią 50 eurų sumą (be PVM), kurią išnaudojus bus nutrauktas duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu, jei vartotojai nebus patys pasirinkę kitos didžiausios sumos. Euro zonai nepriklausančioms šalims taikytina suma bus apskaičiuojama remiantis 2010 m. birželio mėn. 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu valiutos kursu. Šių priemonių taikymas reiškia, kad vartotojai nebegaus didžiulių sąskaitų (galbūt net siekiančių tūkstančius eurus) už tai, kad nežinodami paslaugų kainos kitoje valstybėje narėje į savo telefonus ar kompiuterius atsisiuntė muzikos ar vaizdo įrašų. Pavyzdžiui, 2009 m. Vokietijos pilietis, Prancūzijoje tarptinkliniu ryšiu atsisiuntęs televizijos laidą, gavo 46 000 eurų sąskaitą. Minėtinas ir kitas pavyzdys, kai užsienyje studijuojančiam Jungtinės Karalystės studentui už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu neseniai pateikta beveik 9 000 eurų mėnesio sąskaita.

Pagal reglamentą operatorius privalo kiekvieną kartą, kai vartotojas įvažiuoja į kurią nors ES šalį, jam atsiųsti pranešimą apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas. Be to, operatoriai privalo atsiųsti vartotojams įspėjimą, kai šie išnaudoja 80 % nustatytos sumos. Pranešimai gali būti siunčiami kaip tekstiniai pranešimai ar elektroninio pašto pranešimai arba pateikiami kompiuterių ekranuose kaip iškylantieji langai; pranešimo būdą pasirenka operatorius, atsižvelgdamas į tai, kokia priemone naudojamasi.

Be to, pagal Tarptinklinio ryšio reglamentą leidžiama nustatyti didžiausia didmeninė įkeltų ar atsisiųstų duomenų megabaito kaina nuo liepos 1 d. mažinama nuo vieno euro iki 80 centų. Kitais metais megabaito kaina dar bus sumažinta iki 50 centų.

Skambučiai tarptinkliniu ryšiu

Didžiausios mažmeninės skambučių tarptinkliniu ryšiu kainos (be PVM) taip pat bus mažinamos. Skambučio kaina sumažės beveik 10 % – nuo 43 centų iki 39 centų už minutę, o priimamo skambučio kaina – daugiau nei 20 %, t. y. nuo 19 iki 15 centų už minutę.

Už tarptinkliniu ryšiu gautą balso pašto pranešimą mokėti nereikės, bet už išklausytus balso pranešimus vartotojai turės mokėti kaip ir anksčiau. Trumpų tekstinių pranešimų kaina nesikeis – už vieną pranešimą ir toliau reikės mokėti 11 centų.

Valstybių narių nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo tarnybos turi užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai laikytųsi naujųjų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu taisyklių ir taikytų mažesnes balso skambučių kainas. Jei iškiltų su naujaisiais limitais susijusių sunkumų ar klausimų, vartotojai gali susisiekti su valstybės narės, kurioje įsisteigęs jų operatorius, nacionaline reguliavimo tarnyba.

Pagrindiniai faktai

ES Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas, apsvarstę Europos Komisijos pasiūlymą, 2007 m. pirmą kartą nustatė didžiausias duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas (IP/07/870) ir užtikrino, kad visoje Europos Sąjungoje judriojo ryšio abonentams būtų taikomi panašūs tarptinklinio ryšio tarifai. 2009 m. liepos mėn. jie priėmė persvarstytas taisykles, pagal kurias tarptinklinio ryšio kainos toliau palaipsniui mažintos, kad iki 2011 m. liepos mėn. didžiausia tarptinklinio ryšio skambučio kaina užsienyje būtų 35 centai už minutę, o priimamo skambučio kaina – 11 centų už minutę (žr. IP/09/1064 ir MEMO/09/309). 2009 m. tarptinklinio ryšio taisyklės bus taikomos iki 2012 m. birželio pabaigos.

Komisija iki 2010 m. birželio mėn. pabaigos pateiks tarpinę Tarptinklinio ryšio reglamento poveikio vertinimo ataskaitą, o iki 2011 m. birželio 30 d. – visapusišką reglamento įgyvendinimo apžvalgą. 2011 m. apžvalgoje Komisija įvertins, kaip geriausiai pasiekti Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytą tikslą – iki 2015 m. suvienodinti tarptinklinio ryšio ir nacionalinių skambučių judriojo ryšio telefonais tarifus (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (angl. BEREC), toliau stebės pažangą tarptinklinio ryšio paslaugų srityje ir ar šios taisyklės įgyvendinamos teisingai.

Daugiau informacijos galima rasti Europos Komisijos tarptinklinio ryšio interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Nuo 2010 m. liepos 1 d. taikoma didžiausia mažmeninė kaina

Tarptinklinio ryšio skambučiai

Skambinant

39 euro centai

Priimant skambučius

15 euro centų

Balso pašto pranešimai tarptinkliniu ryšiu

Gaunami balso pašto pranešimai

Nemokama

Didmeninis duomenų perdavimo tarifas

Įkeltų ar atsisiųstų duomenų megabaitas

80 euro centų


Side Bar