Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/839

Briselē, 25 June 2010

Valsts atbalsts — Komisija pagarina Austrijas un Latvijas banku atbalsta shēmu darbības termiņu

Eiropas Komisija ir līdz 2010. gada beigām pagarinājusi atbalsta shēmu kredītiestādēm Austrijā un Latvijas banku garantiju shēmu. Pagarinātās shēmas paredz, ka bankām valstij jāmaksā lielas prēmijas par to, ka valsts garantē banku aizņēmumus tirgū. Bankas ir jāmotivē sevi finansēt bez valsts atbalsta un tādējādi jāierobežo konkurences traucējumi. Šobrīd finanšu sektorā spēkā esošo shēmu darbība beidzas šā mēneša beigās. Lai shēmu darbības termiņu varētu pagarināt, valdības iekasētās prēmijas ir jāpaaugstina un attiecībā uz bankām, kas savai finansēšanai lielā mērā turpina izmantot šādas garantijas, jāveic dzīvotspējas izvērtējums. ES finanšu ministri šo pieeju apstiprināja. Ar tādiem pašiem nosacījumiem Komisija jau ir pagarinājusi banku atbalsta shēmu darbības termiņu Zviedrijā un Vācijā. Atbalsta shēmu darbības termiņš ir pagarināts par sešiem mēnešiem, proti, līdz 2010. gada beigām.

Austrijas atbalsta shēma kredītiestādēm

Komisija ir piekritusi, ka Austrijas atbalsta shēma kredītiestādēm tiek pagarināta līdz 2010. gada 31. decembrim. Shēma jo īpaši attiecas uz garantijām starpbanku aizdevumiem, aktīvu garantijām un kapitāla ieguldījumiem, taču izmaiņas ir veiktas vienīgi garantiju shēmā. Austrijas shēma kopumā sākotnēji tika apstiprināta 2008. gada 9. decembrī (skatīt IP/08/1933), un tās darbība beigtos šā mēneša beigās.

Komisija uzskata, ka shēma atbilst Komisijas sniegtajām norādēm par valsts atbalstu bankām krīzes laikā (skatīt IP/08/1495 un IP/08/1901) un jaunākajiem pielāgojumiem noteikumos par valsts garantijām, ko Ekonomikas un finanšu padome 2010. gada 18. maija sanāksmē apstiprināja, pakāpeniski atceļot atbalsta pasākumus finanšu sektoram.

Pagarinātie pasākumi ir mērķtiecīgi, proporcionāli un laika un darbības jomas ziņā ierobežoti. Pagarinātie atbalsta pasākumi ietver lielākas prēmijas par valsts garantiju atbilstoši attiecīgās bankas kredītspējai, lai stimulētu, ka bankas pašas sevi tirgū refinansē bez valsts atbalsta, un ierobežotu konkurences traucējumus. Tādēļ Komisija secina, ka pagarinātie pasākumi ir saderīgi ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

Latvijas banku garantiju shēma

Komisija arī piekrita, ka atbalsta shēma Latvijas bankām tiek pagarināta līdz 2010. gada 31. decembrim. Šī shēma, kuras darbība beigtos 2010. gada 30. jūnijā, sākotnēji tika apstiprināta 2008. gada 22. decembrī (skatīt IP/08/2054).

Saskaņā ar jaunākajiem pielāgojumiem noteikumos par valsts garantijām šī shēma arī paredz lielākas prēmijas. Tāpat kā Austrijas shēmas gadījumā, pagarinātos pasākumus uzskata par mērķtiecīgiem, proporcionāliem un laika un darbības jomas ziņā ierobežotiem. Tādēļ shēma atbilst Komisijas norādēm par atbalsta shēmu bankām krīzes laikā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam.

Priekšvēsture

Vairuma finanšu iestādēm paredzēto atbalsta shēmu, ko ieviesa 2008. gada beigās, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti, kad krīze bija sasniegusi visaugstāko punktu, darbība beidzas jūnija beigās. Ja attiecīgā dalībvalsts pieprasīja un savu pieprasījumu attiecīgi pamatoja, shēmas tika periodiski pagarinātas — parasti par sešiem mēnešiem.

Komisija jau ir apstiprinājusi, ka par sešiem mēnešiem tiks pagarinātas shēmas Zviedrijā (garantiju shēma) (skatīt pusdienlaiks MEX/10/0615), Vācijā (garantijas, rekapitalizācija un citi pasākumi) un Ungārijā (rekapitalizācijas shēma) (skatīt IP/10/789). Lai iepazītos ar garantiju un rekapitalizācijas shēmu pilnu sarakstu, kuru darbība beidzas jūnijā, skatīt pavasara Valsts atbalsta progresa ziņojumu, tostarp IP/10/623, kas publicēts maijā.


Side Bar