Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Bryssel den 25 juni 2010

Nya EU-åtgärder ska förenkla förvaltningen av fonderna för att hjälpa regionerna att bekämpa krisen

Den 24 juni 2010 antogs nya EU-åtgärder för att förenkla förvaltningsbestämmelserna för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Ändringarna ska underlätta tillgången till fonderna och påskynda investeringarna vid en tidpunkt då statsfinanserna är utsatta för ett starkt tryck. Som en del av åtgärderna för att bekämpa den ekonomiska krisen kommer en del medlemsstater att få ytterligare förskottsbetalningar på sammanlagt 775 miljoner euro för att lösa omedelbara likviditetsproblem.

— Krisen har gett företagsförtroendet en törn, ökat arbetslösheten och satt ett starkt tryck på statsfinanserna. Dessa åtgärder ska bidra till att lösa likviditetsproblem och begränsa byråkratin för att underlätta tillgången till ekonomiska medel. Genom att påskynda projektens genomförande på fältet räcker man en hjälpande hand till nationella och regionala ekonomier i dessa kristider, säger Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

— Krisen har visat hur viktig och värdefull Europeiska socialfonden är. Under de senaste månaderna har åtgärderna främst handlat om aktiv arbetsmarknadspolitik för att sysselsätta människor. Att erbjuda människor som söker jobb utbildning och fortbildning har burit frukt, och förenklingen av systemet tillåter medlemsstaterna att på ett ännu mer effektivt sätt hjälpa dem som drabbats hårdast, tillägger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Med hjälp av de tre fonderna som sammanhållningspolitiken bygger på, dvs. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, investeras det genom 455 program i alla EU:s regioner sammanlagt 347 miljarder euro mellan 2007 och 2013.

En av krisens huvudsakliga följder är att det är svårt för medlemsstaterna och regionerna att uppbåda de ytterligare medel som EU:s investeringar kräver. Avsikten med de meddelade förändringarna är därför att klara denna utmaning genom att påskynda programmens genomförande och att förenkla den löpande förvaltningen.

De viktigaste nya åtgärderna omfattar följande:

  • Att fastställa en maximisumma på 50 miljoner euro för alla sorters större projekt som kräver kommissionens godkännande. Med hjälp av det nya enhetliga tröskelvärdet kan medlemsstaterna själva godkänna mindre miljöprojekt, som därmed kan inledas snabbare.

  • Att tillåta att större projekt finansieras av flera program. Ett större motorvägsavsnitt genom olika regioner är ett exempel på ett projekt som nu kan samfinansieras av flera regionala program. De tidigare bestämmelserna tillät inte detta.

  • Att förenkla förfarandet för översyn av programmen för snabbare anpassning till aktuella utmaningar.

  • Att effektivera användningen av finansieringslösningar genom att skapa möjligheter att införa lånesystem som kan främja investering i energieffektivitet och i användningen av förnybara energikällor i hushåll.

  • Att ställa lägre krav på att upprätthålla investeringar. Dessa bestämmelser kommer nu endast att gälla i vissa fall, t.ex. för projekt som har att göra med infrastruktur och produktiva investeringar. De kommer inte att tillämpas på företag som oavsiktligt går i konkurs. Vad gäller verksamheter av ESF-typ tar man också hänsyn till bestämmelserna om statligt stöd.

  • Att förenkla bestämmelserna för intäktsbringande projekt (t.ex. avgiftsbelagda motorvägar eller projekt som omfattar uthyrning eller försäljning av mark). För att lätta medlemsstaternas administrativa börda kommer intäkterna nu endast att övervakas fram till att programmet slutförts.

  • Att öronmärka ytterligare förskott på 775 miljoner euro (4 % från ESF och 2 % från Sammanhållningsfonden) till medlemsstater som mottar ett lån genom IMF:s system för betalningsbalans eller vars BNP sjunkit med mer än 10 %. Enligt dessa kriterier gäller detta Estland, Lettland, Litauen, Ungern och Rumänien.

  • Att skjuta upp tillämpningen av N+2-regeln. Enligt denna regel återgår de medel som tilldelats 2007 men som inte använts före utgången av 2009 automatiskt till EU-budgeten. Ändringen gör det möjligt att använda de medel som beviljades för 2007 över en längre period. På detta sätt är det möjligt att undvika en förlust på omkring 220 miljoner euro (125 miljoner för Spanien, 56 miljoner för Italien, 9 miljoner för Storbritannien, 6 miljoner för Tyskland, 4 miljoner för Nederländerna och 20 miljoner för samarbetsprojekt mellan flera länder).

Dessa ändringar ingår i en rad andra initiativ som har tagits sedan inledningen av krisen inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Bakgrund

Kommissionen lade fram sitt förslag i juli 2009, och förslaget diskuterades sedan i Europaparlamentet och antogs av medlemsstaterna vid rådets möte den 3 juni 2010. Dessa ändringar träder i kraft den 25 juni 2010.


Side Bar