Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

V Bruseli 25. júna 2010

EÚ prijíma nové opatrenia na zjednodušenie správy finančných prostriedkov určených na pomoc regiónom pri riešení krízy

EÚ prijala 24. júna 2010 nové opatrenia zamerané na zjednodušenie pravidiel správy štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Zmeny by mali uľahčiť prístup k fondom a zrýchliť tok investícií v čase, keď sú verejné rozpočty pod tlakom. Ako súčasť opatrení proti hospodárskej kríze sa niektorým členským štátom vyplatia ďalšie preddavky v celkovej výške 775 miliónov EUR na odstránenie existujúcich problémov s finančnými tokmi.

Johannes Hahn, komisár EÚ pre regionálnu politiku, uviedol: „Kríza naštrbila dôveru podnikov, zvýšila počet nezamestnaných a výrazne zaťažuje verejné financie. Tieto opatrenia by mali pomôcť vyriešiť problémy s likviditou a znížiť administratívne prekážky s cieľom uľahčiť prístup k finančným prostriedkom. Urýchlenie vykonávania projektov na mieste pomôže národným a regionálnym hospodárstvam v týchto krízových časoch.“

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie zodpovedný za Európsky sociálny fond (ESF), dodal: „Kríza dokázala relevantnosť a hodnotu ESF. Opatrenia, po ktorých sa v posledných mesiacoch siahalo najčastejšie, boli politiky aktívneho trhu práce s cieľom dostať ľudí do pracovného procesu. Odborná príprava i prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie, prinášajú pozitívne výsledky a zjednodušenie znamená, že členské štáty môžu ešte účinnejšie pomáhať tým, ktorých najťažšie zasiahol hospodársky pokles.“

Prostredníctvom troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu sa v rámci 455 programov politiky súdržnosti medzi rokmi 2007 a 2013 vo všetkých regiónoch EÚ preinvestuje spolu 347 miliárd EUR.

K najvýraznejším dôsledkom krízy patrí to, že členské štáty a regióny majú problémy s dodatočným financovaním, ktoré sa vyžaduje na „doplnenie“ európskych investícií. Preto je účelom oznámených zmien prekonať tento problém, zrýchliť vykonávanie programov a zjednodušiť každodenné riadenie.

Medzi nové kľúčové opatrenia patria:

  • Zavedenie jednotného plošného stropu 50 mil. EUR pre všetky typy väčších projektov, ktoré si vyžadujú schválenie Komisie: nový jednotný prah umožní, aby menšie environmentálne projekty schvaľovali len členské štáty, čo im umožní rýchlejší štart.

  • Umožnenie financovania väčších projektov z viac ako jedného programu: napríklad výstavbu väčšieho úseku diaľnice, ktorý prechádza rôznymi regiónmi, je teraz možné spoločne financovať z niekoľkých regionálnych programov. Podľa predošlých pravidiel sa to nedalo zariadiť.

  • Jednoduchšie postupy revízie programov v záujme rýchlejšieho prispôsobenia súčasným výzvam.

  • Zlepšenie využívania finančného inžinierstva: možnosť vytvoriť schémy pôžičiek posilňujúce výdavky na energetickú efektívnosť a obnoviteľné energie pri stavbe budov.

  • Zjednodušenie povinnosti zachovať investície: tieto pravidlá sa teraz budú týkať len projektov, pri ktorých to bude vhodné, napríklad sektorov infraštruktúry a produktívnych investícií. Nebudú sa uplatňovať na podniky, ktoré postihne neúmyselný bankrot. Pri operáciách typu ESF je pritom potrebné aj zosúladenie s pravidlami štátnej pomoci.

  • Zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa projektov „generujúcich príjem“ (napríklad diaľnic s výberom mýta alebo projektov týkajúcich sa prenájmu alebo predaja pozemkov): s cieľom znížiť administratívnu záťaž členských štátov sa teraz príjmy budú monitorovať len do uzavretia príslušných programov.

  • Zameranie na ďalšie preddavky vo výške 775 mil. EUR (4 z ESF a 2 % z kohézneho fondu) pre členské štáty, ktoré dostali pôžičku v rámci schémy platobných bilancií MMF alebo ktorým sa HDP znížil o viac než 10 %: po uplatnení týchto dvoch kritérií sa to týka Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska a Rumunska.

  • Odloženie „pravidiel o zrušení viazanosti rozpočtových prostriedkov N+2“: v rámci N+2, ak sa prostriedky pridelené v roku 2007 neminuli do konca roku 2009, vrátili by sa automaticky do rozpočtu EÚ. Zmeny umožnia, aby sa prostriedky pridelené na rok 2007 využívali počas dlhšieho obdobia. Toto pomôže vyhnúť sa strate približne 220 mil. EUR (125 mil. EUR pre Španielsko, 56 mil. EUR pre Taliansko, 9 mil. EUR pre Spojené kráľovstvo, 6 mil. EUR pre Nemecko, 4 mil. EUR pre Holandsko a 20 mil. EUR pre projekty spolupráce medzi niekoľkými krajinami)

Tieto úpravy dopĺňajú veľký počet ďalších iniciatív, ktoré sa prijali od začiatku krízy v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Poznámky pre tlač

Komisia tento návrh predložila v júli 2009 a následne ho prerokoval Európsky parlament a prijali členské štáty v Rade 3. júna 2010. Tieto úpravy nadobúdajú účinnosť 25. júna 2010.


Side Bar