Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Bruksela, dnia 25 czerwca 2010 r.

Nowe przyjęte przez UE środki upraszczające zarządzanie funduszami pomocowymi pomogą regionom wyjść z kryzysu

W dniu 24 czerwca 2010 r. Unia Europejska przyjęła nowe środki, mające uprościć zasady zarządzania funduszami strukturalnymi i spójności. Zmiany te powinny ułatwić dostęp do funduszy i przyspieszyć przepływ inwestycji wtedy, kiedy budżety publiczne znajdują się pod presją. Jako część środków na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu, niektórym państwom członkowskim wypłacona zostanie dodatkowa zaliczka w wysokości 775 mln euro na zaradzenie bieżącym trudnościom w przepływach pieniężnych.

Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: „Kryzys nadwątlił pewność siebie gospodarki, zwiększył liczbę bezrobotnych i nakłada ogromne obciążenia na finanse publiczne. Przyjęte środki pomogą zaradzić problemom z płynnością, a także zmniejszyć biurokrację i ułatwić dostęp do funduszy. Przyspieszenie realizacji projektów w terenie będzie dla krajowych i regionalnych gospodarek realną pomocą w czasie kryzysu.”

Odpowiedzialny za Europejski Fundusz Społeczny (EFS) komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor dodał: „Kryzys ujawnił znaczenie i wartość EFS. Środek, do którego w ostatnich miesiącach uciekano się najczęściej, to polityka aktywnego rynku pracy, dająca ludziom możliwość powrotu do pracy. Proponowanie poszukującym pracy szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przynosi owoce, a uproszczenia oznaczają, że państwa członkowskie będą mogły jeszcze skuteczniej pomagać osobom najbardziej dotkniętym dekoniunkturą.”

Dzięki trzem funduszom polityki spójności – Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności – w latach 2007-2013 w ramach 455 programów polityki spójności we wszystkich regionach UE zainwestowanych zostanie łącznie 347 mld euro.

Głównym skutkiem kryzysu są trudności państw członkowskich i regionów w zapewnianiu współfinansowania, koniecznego do „dopełnienia” inwestycji europejskich. Zapowiedziane w rezultacie zmiany mają na celu pokonanie tej bariery i przyspieszenie realizacji programów oraz uproszczenie ich codziennego zarządzania.

Do najważniejszych nowych środków należą:

  • Wprowadzenie jednego pułapu w wysokości 50 mln euro jednakowo dla wszystkich rodzajów dużych projektów wymagających zatwierdzenia przez Komisję: nowy, ujednolicony próg pozwoli na szybsze zatwierdzanie przez same państwa członkowskie mniejszych projektów środowiskowych, co pozwoli na ich szybsze uruchamianie.

  • Zezwolenie na finansowanie dużych projektów przez więcej niż jeden program: np. budowa nowego odcinka autostrady przechodzącej przez różne regiony będzie mogła być współfinansowana przez różne programy regionalne. Według poprzednich zasad nie byłoby to możliwe.

  • Prostsze procedury wprowadzania zmian do programów, umożliwiające im szybsze dostosowanie się do aktualnych wyzwań.

  • Częstsze stosowanie inżynierii finansowej: możliwość ustanowienia systemów pożyczek, aby napędzić wydatki na efektywność energetyczną i energie odnawialne w mieszkalnictwie.

  • Łagodzenie zobowiązań na utrzymanie inwestycji: zasady te będą miały zastosowanie tylko do niektórych projektów, takich jak infrastruktura i sektor inwestycji produkcyjnych. Nie będą stosowane w przypadku nieumyślnego bankructwa przedsiębiorstw. W przypadku działań w ramach EFS jest to związane z zasadami pomocy państwa.

  • Uproszczenie zasad dotyczących projektów generujących dochody (np. płatne autostrady lub projekty obejmujące dzierżawę lub sprzedaż gruntów): aby zmniejszyć obciążenie administracyjne państw członkowskich, dochody będą tylko monitorowane do zamknięcia powiązanego programu.

  • Kierowanie dodatkowych zaliczek w wysokości 775 mln euro (4% z EFS i 2% z Funduszu Spójności) do państw członkowskich, które otrzymały pożyczę na podstawie systemu bilansu płatniczego MFW, albo doświadczyły spadku PKB przekraczającego 10%: zastosowanie tych dwóch kryteriów pozwala objąć nimi Estonię, Łotwę, Litwę, Węgry i Rumunię.

  • Opóźnienie zasady umorzenia „N+2”: zgodnie z tą zasadą, jeżeli finansowanie przyznane w 2007 r. nie zostało wykorzystane do końca 2009 r., zostanie ono automatycznie zwrócone do budżetu UE. Zmiany te pozwolą na wykorzystanie zobowiązań za 2007 r. przez dłuższy okres. Pozwoli to uniknąć strat w wysokości ok. 220 mln euro (125 mln euro w przypadku Hiszpanii, 56 mln euro – Włoch, 9 mln euro – Wielkiej Brytanii, 6 mln euro – Niemiec, 4 mln euro – Holandii i 20 mln euro z projektów współpracy między kilkoma krajami).

Zmiany te stanowią uzupełnienie innych licznych inicjatyw, które podjęto od początku kryzysu w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=736

Informacje dla redaktorów

Wniosek przedstawiony został przez Komisję Europejską w lipcu 2009 r., następnie został poddany dyskusji w Parlamencie Europejskim i przyjęty przez państwa członkowskie w Radzie 3 czerwca 2010 r. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 25 2010 r.


Side Bar