Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Brussel, 25 juni 2010

EU vereenvoudigt fondsenbeheer om regio's te helpen de crisis door te komen

Op 24 juni 2010 heeft de EU nieuwe maatregelen genomen om de manier waarop de Structuurfondsen en het Cohesiefonds worden beheerd te vereenvoudigen. Deze wijzigingen beogen de toegang tot deze fondsen te vergemakkelijken en de investeringsstromen te versnellen op een moment waarop de nationale begrotingen onder druk staan. In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de crisis zullen aan een aantal lidstaten bijkomende voorschotten ten belope van 775 miljoen euro worden uitbetaald om nijpende liquiditeitsproblemen tegen te gaan.

Johannes Hahn, EU-commissaris voor Regionaal beleid, verklaarde: "De crisis heeft het vertrouwen van de bedrijven een deuk gegeven, het aantal werklozen doen stijgen, en zet een enorme druk op de overheidsfinanciën. Deze maatregelen moeten de liquiditeitsproblemen helpen indijken en de bureaucratie verminderen om de toegang tot de fondsen te vergemakkelijken. Als projecten in het veld sneller kunnen worden uitgevoerd, dan biedt dat de nationale en regionale economieën in deze tijden van crisis een helpende hand."

László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en integratie, die verantwoordelijk is voor het Europees Sociaal Fonds (ESF), voegde hieraan toe: "De crisis heeft het aangetoond hoe belangrijk en waardevol het ESF is. De afgelopen maanden is vooral gebruik gemaakt van actief arbeidsmarktbeleid om mensen weer aan het werk te krijgen. Opleiding en bijscholing voor werkzoekenden beginnen vruchten af te werpen, en door deze vereenvoudigingen zullen de lidstaten de mensen die door de crisis het ergst zijn getroffen nog beter kunnen helpen."

De drie fondsen onder het cohesiebeleid - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds – investeren tussen 2007 en 2013, in het kader van 455 programma's, in totaal 347 miljard euro in alle regio's van de EU.

Een van de grootste uitwerkingen van de crisis is dat de lidstaten en regio's het moeilijk hebben om de bijkomende financiering op te brengen die tegenover de Europese investeringen moet staan. De als antwoord hierop aangekondigde veranderingen beogen dit probleem aan te pakken door de programma's sneller uit te voeren en het dagelijks beheer ervan te vereenvoudigen.

De belangrijkste nieuwe maatregelen omvatten:

  • De invoering van een nieuw uniform maximumbedrag van 50 miljoen euro voor alle soorten grote projecten waarvoor goedkeuring door de Commissie vereist is: door deze lagere drempel kunnen kleinschalige milieuprojecten door de lidstaten alleen worden goedgekeurd, zodat ze sneller van start kunnen gaan.

  • Grote projecten kunnen nu door meer dan één programma worden gefinancierd: zo kan bijvoorbeeld de bouw van een groot stuk autosnelweg door verschillende regio's nu door verschillende regionale programma's worden medegefinancierd. Dit was onder de vorige regels niet mogelijk.

  • Een eenvoudiger procedure voor de herziening van programma's om ze sneller aan de huidige uitdagingen aan te passen.

  • Beter gebruik van financiële instrumentering: de mogelijkheid om nieuwe kredietvoorzieningen op te zetten om uitgaven voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën in de woningbouw te stimuleren.

  • Verlichten van de verplichting om investeringen te handhaven: deze regels zullen nu alleen van toepassing zijn op projecten waarvoor dat nuttig is, zoals bij investering in infrastructuur of productieve investeringen. Zij gelden niet voor projecten die onopzettelijk bankroet gaan. Voor ESF-operaties wordt dit ook in overeenstemming gebracht met de regels inzake staatssteun.

  • Vereenvoudiging van de regels inzake "inkomstengenererende projecten" (bijvoorbeeld autosnelwegen met tolheffing of projecten waarbij land wordt verhuurd of verkocht): om de administratieve lasten voor de lidstaten te verminderen, wordt nog slechts toezicht gehouden op de inkomsten tot de afsluiting van het programma.

  • Een doelstelling van bijkomende voorschotten ten belope van 775 miljoen euro (4% van het ESF en 2% van het Cohesiefonds) voor lidstaten die een lening hebben ontvangen in het kader van de IMF-kredietverstrekking voor de betalingsbalans, of wier bbp met meer dan 10% is gedaald; Estland, Letland, Litouwen, Hongarije en Roemenië voldoen aan deze criteria.

  • Uitstellen van de regel betreffende vrijmaking in het jaar N+2: volgens de N+2-regel wordt financiering die in 2007 is toegekend en tegen het eind van 2009 nog niet is uitgegeven, automatisch teruggestort in de EU-begroting. Onder de gewijzigde regels kunnen verplichtingen voor 2007 over een langere periode worden uitgegeven. Zo wordt voorkomen dat bedragen ten belope van 220 miljoen euro (125 miljoen voor Spanje, 56 miljoen voor Italië, 9 miljoen voor het VK, 6 miljoen voor Duitsland, 4 miljoen voor Nederland en 20 miljoen voor samenwerkingsprojecten tussen verschillende landen) verloren gaan.

Deze wijzigingen zijn een aanvulling op het grote aantal andere initiatieven dat sinds het begin van de crisis in het kader van het Europees economisch herstelplan is genomen:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Toelichtingen voor de redactie

De Commissie heeft haar voorstel in juli 2009 voorgelegd; daarna is het door het Europees Parlement besproken en door de lidstaten in de Raad goedgekeurd op 3 juni 2010. Deze wijzigingen treden in werking op 25 juni 2010.


Side Bar