Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2010

Η ΕΕ εγκρίνει νέα μέτρα για την απλούστευση της διαχείρισης κεφαλαίων που θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν την κρίση

Στις 24 Ιουνίου 2010 η ΕΕ ενέκρινε νέα μέτρα με σκοπό την απλούστευση των κανόνων διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Οι αλλαγές αναμένεται να διευκολύνουν την πρόσβαση στα ταμεία και την επίσπευση της ροής επενδύσεων σε μια στιγμή που οι δημόσιοι προϋπολογισμοί βρίσκονται υπό πίεση. Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, θα προκαταβληθεί επιπλέον ποσό συνολικού ύψους 775 εκατ. ευρώ σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να ικανοποιήσουν άμεσες ανάγκες ταμειακών ροών.

Ο κ. Johannes Hahn, ο αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος της ΕΕ, δήλωσε ότι «η κρίση έπληξε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, αύξησε τον αριθμό των ανέργων και ασκεί σημαντική πίεση στα δημόσια οικονομικά. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και να μειώσουν τη γραφειοκρατία, προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος θα τείνει χείρα βοηθείας στις εθνικές και περιφερειακές οικονομίες σε αυτήν την περίοδο κρίσης.»

Ο κ. László Andor, επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, που είναι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), πρόσθεσε τα εξής: «Η κρίση κατέδειξε τη σημασία και την αξία του ΕΚΤ. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν συχνότερα τους τελευταίους μήνες ήταν οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με σκοπό την επιστροφή των ατόμων στην απασχόληση. Η κατάρτιση και οι δυνατότητες απόκτησης περαιτέρω προσόντων που προσφέρονται σε εκείνους που αναζητούν εργασία έχουν αποτέλεσμα. Η απλούστευση θα συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να βοηθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά αυτούς που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική επιβράδυνση.»

Μέσω των τριών ταμείων για την πολιτική συνοχήςδηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχήςτα 455 προγράμματα της πολιτικής συνοχής επενδύουν, κατά την περίοδο 20072013, συνολικό ποσό ύψους 347 δισ. ευρώ σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Σημαντική επίπτωση της κρίσης είναι το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παροχή της επιπλέον χρηματοδότησης που απαιτείται ώστε να αρθούν στο ύψος των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Ως αντιστάθμισμα, σκοπός των αλλαγών που εξαγγέλθηκαν είναι να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την πρόκληση που συνιστά η ταχύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων και η απλούστευση της καθημερινής διαχείρισής τους.

Τα κυριότερα νέα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Γενική εφαρμογή ενιαίου ανώτατου ποσού ύψους 50 εκατ. ευρώ για όλους τους τύπους μεγάλων έργων που απαιτούν την έγκριση της Επιτροπής: το νέο ενιαίο ανώτατο ποσό θα καταστήσει εφικτή την έγκριση μικρότερης κλίμακας περιβαλλοντικών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη και μόνο, κάτι που θα τα βοηθήσει να αρχίσουν ταχύτερα την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων.

  • Δυνατότητα χρηματοδότησης των μεγάλων έργων από περισσότερα του ενός προγράμματα: π.χ. η κατασκευή ενός μεγάλου τμήματος αυτοκινητοδρόμου που διέρχεται από αρκετές περιφέρειες μπορεί πλέον να συγχρηματοδοτηθεί από διάφορα περιφερειακά προγράμματα. Σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν παλαιότερα, αυτό δεν ήταν εφικτό.

  • Απλούστερες διαδικασίες για την επανεξέταση προγραμμάτων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ταχύτερη προσαρμογή στις προκλήσεις που παρουσιάζονται.

  • Προώθηση της χρήσης της χρηματοοικονομικής τεχνικής: δυνατότητα διαμόρφωσης δανειακών προγραμμάτων με σκοπό την τόνωση των δαπανών για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον στεγαστικό τομέα.

  • Χαλάρωση της υποχρέωσης διατήρησης των επενδύσεων: αυτοί οι κανόνες θα εφαρμόζονται πλέον μόνο σε έργα, αν κρίνεται σκόπιμο, όπως στον τομέα των υποδομών και των παραγωγικών επενδύσεων. Δεν θα εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που χρεοκοπούν ακουσίως. Για τις συναλλαγές τύπου ΕΚΤ οι κανόνες αυτοί ευθυγραμμίζονται επίσης με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

  • Απλούστευση των κανόνων για προγράμματα που δημιουργούν έσοδα (π.χ. αυτοκινητόδρομοι με διόδια ή έργα που προϋποθέτουν τη μίσθωση ή πώληση γης): για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που αυτό συνεπάγεται για τα κράτη μέλη, τα έσοδα πλέον θα παρακολουθούνται μόνο έως το κλείσιμο του σχετικού προγράμματος.

  • Στόχευση επιπλέον προκαταβολών ύψους 775 εκατ. ευρώ (4% από το ΕΚΤ και 2% από το Ταμείο Συνοχής) για τα κράτη μέλη που έλαβαν δάνειο στο πλαίσιο του προγράμματος ισοζυγίου πληρωμών του ΔΝΤ ή κατέγραψαν μείωση του ΑΕγχΠ κατά περισσότερο από 10%: με την εφαρμογή αυτών των δύο κριτηρίων, τα κράτη που επηρεάζονται από το μέτρο αυτό είναι η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία.

  • Αναβολή των κανόνων αποδέσμευσης N+2: στο πλαίσιο των κανόνων N+2, αν η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε το 2007 δεν δαπανήθηκε μέχρι το τέλος του 2009, επιστρέφεται αυτομάτως στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι αλλαγές θα καταστήσουν εφικτή την υλοποίηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2007 κατά τη διάρκεια μεγαλύτερης περιόδου. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η απώλεια περίπου 220 εκατ. ευρώ (125 εκατ. ευρώ για την Ισπανία, 56 εκατ. ευρώ για την Ιταλία, 9 εκατ. ευρώ για το Ηνωμένο Βασίλειο, 6 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία, 4 εκατ. ευρώ για τις Κάτω Χώρες και 20 εκατ. ευρώ για προγράμματα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων χωρών).

Αυτές οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν τον μεγάλο αριθμό άλλων πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί από την έναρξη της κρίσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Πληροφορίες για τους εκδότες

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Ιούλιο του 2009. Η πρόταση αυτή εξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο στις 3 Ιουνίου 2010. Οι τροποποιήσεις άρχισαν να ισχύουν στις 25 Ιουνίου 2010.


Side Bar