Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Bruxelles, den 25. juni 2010

EU træffer nye foranstaltninger til en forenklet forvaltning af fondene for at hjælpe regionerne med at imødegå krisen

EU har den 24 juni 2010 truffet nye foranstaltninger med det formål at forenkle reglerne om forvaltning af strukturfondene og Samhørighedsfonden. Ændringerne skal medvirke til at gøre det lettere at få adgang til fondene og fremskynde investeringsstrømmene på et tidspunkt, hvor de offentlige budgetter er under pres. Som led i foranstaltningerne til imødegåelse af den økonomiske krise vil visse medlemsstater få udbetalt yderligere forskud på i alt 775 mio. EUR for at løse de øjeblikkelige likviditetsproblemer.

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, sagde at: "Krisen har svækket tilliden i erhvervslivet, øget arbejdsløsheden og lagt et stor pres på de offentlige finanser. Foranstaltningerne skal medvirke til at løse likviditetsproblemerne og begrænse bureaukratiet og således gøre det lettere at få adgang til økonomiske midler. Ved at fremskyde gennemførelsen af projekter ude i marken gives der en hjælpende hånd til de nationale og regionale økonomier i disse krisetider".

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, som er ansvarlig for Den Europæiske Socialfond (ESF), tilføjede, at: "Krisen har vist, hvor relevant og værdifuld, ESF er. De mest anvendte foranstaltninger i de seneste måneder har være aktive arbejdsmarkedspolitikker, som har til formål at få folk i arbejde. Erhvervsuddannelse og opgradering af færdigheder hos folk, som leder efter arbejde, bærer frugt, og forenklingen betyder, at medlemsstaterne kan være endnu mere effektive, når det drejer sig om at hjælpe dem, der er hårdest ramt af nedturen".

Ved hjælp af de tre fonde – Den Europæiske Fond For Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden – som samhørighedspolitikken bygger på, investeres der gennem 455 programmer under samhørighedspolitikken i alt 347 mia. EUR i perioden fra 2007 til 2013 i alle EU's regioner.

Som en af de mere alvorlige følger af krisen finder medlemsstaterne og regioner det vanskeligt at tilvejebringe den supplerende finansiering, som kræves til at "matche" EU's investeringer. Derfor har de anmeldte ændringer til formål at tackle denne udfordring, som går ud på at fremskynde programmernes gennemførelse og forenkle den daglige forvaltning.

De vigtigste nye foranstaltninger omfatter:

  • Indføre et fælles loft på 50 mio. EUR over hele linjen for alle former for store projekter, som kræver Kommissionens godkendelse; med det nye ensartede loft kan medlemsstaterne selv godkende mindre miljøprojekter, som derfor kan iværksættes hurtigere.

  • Gøre det muligt for store projekter at blive finansieret over mere end et program; f.eks. kan et større motorvejsafsnit, som går på tværs af flere regioner, nu samfinansieres ved hjælp af flere regionalprogrammer. Det var ikke muligt under de tidligere regler.

  • Forenkle proceduren til ændring af programmerne for hurtigere at kunne tilpasse sig til de nuværende udfordringer.

  • Øge brugen af finansieringsteknik; skabe mulighed for at indføre låneordninger, som kan sætte gang i investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger

  • Lempe forpligtelsen til at fastholde investeringer; bestemmelserne vil nu kun finde anvendelse på projekter, hvis det er hensigtsmæssigt, f.eks. i forbindelse med infrastruktur og produktive investeringer. De vil ikke finde anvendelse på virksomheder, som uforsætligt går konkurs. Ved foranstaltninger af ESF-typen er der endvidere tale om en afstemning efter statsstøttereglerne.

  • Forenkle bestemmelserne om "indkomstskabende" projekter (f.eks. betalingsmotorveje eller projekter, som omfatter leasing eller salg af fast ejendom); for at lette medlemsstaternes administrative byrde, vil der nu kun blive ført tilsyn med indtægterne, indtil det tilknyttede program afsluttes.

  • Øremærke yderligere forskud på 775 mio. EUR (4 % fra ESF og 2 % fra Samhørighedsfonden) til medlemsstater, som modtager et lån under IMF's betalingsbalanceordning, eller som har haft en nedgang i BNP på over 10 %; anvendes disse to kriterier kan Estland, Letland, Litauen, Ungarn og Rumænien komme i betragtning.

  • Udskyde reglerne om frigørelse i år N+2: I henhold til "N+2" returneres midler, som blev tildelt i 2007, men som ikke var anvendt inden udgangen af 2009, automatisk til EU's budget. Ændringerne indebærer, at de bevillinger, som der blev indgået forpligtelser for i 2007, kan anvendes over en længere periode. På den måde er det muligt at undgå et tab på ca. 220 mio. EUR (125 mio. EUR for Spanien, 56 mio. EUR for Italien, 9 mio. EUR for Det Forenede Kongerige, 6 mio. EUR for Tyskland, 4 mio. EUR for Nederlandene og 20 mio. EUR for samarbejdsprojekter mellem flere lande).

Disse ændringer supplerer en lange række andre initiativer, der er truffet siden krisens begyndelse som led i den europæiske økonomiske genopretningsplan:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Bemærkninger til redaktørerne

Kommissionen fremsatte forslaget i juli 2009, hvorefter det blev behandlet af Europa-Parlamentet og vedtaget af medlemsstaterne i Rådet den 3. juni 2010. Ændringerne træder i kraft den 25 juni 2010.


Side Bar