Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

V Bruselu dne 25. června 2010

EU přijala nová opatření s cílem zjednodušit finanční řízení a pomoci tak regionům při řešení krize

EU přijala dne 24. června 2010 nová opatření s cílem zjednodušit pravidla finančního řízení týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Uvedené změny by měly usnadnit přístup k finančním prostředkům a urychlit příliv investic v době, kdy jsou veřejné rozpočty pod tlakem. Součástí opatření, jejichž cílem je čelit hospodářské krizi, bude vyplacení dodatečných zálohových plateb v celkové výši 775 milionů EUR některým členským zemím, což jim pomůže řešit aktuální problémy s peněžním tokem.

Johannes Hahn, komisař EU pro regionální politiku uvedl: „Krize oslabila důvěru podniků, zvýšila počet osob bez práce a vyvíjí silný tlak na veřejné finance. Tato opatření by měla přispět k řešení problémů s likviditou a omezením byrokracie usnadnit přístup k finančním prostředkům. Zrychlené provádění projektů na místě pomůže v současné krizi národním a regionálním hospodářstvím.“

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování odpovědný za Evropský sociální fond (ESF) dodal: „Krize prokázala význam a hodnotu ESF. V uplynulých měsících se převážně přijímala opatření v oblasti aktivního trhu práce s cílem pomoci lidem nalézt zaměstnání. Nabídka školení a zvyšování kvalifikace lidem, kteří hledají práci, přináší výsledky a zjednodušení povede k tomu, že členské státy budou moci ještě účinněji pomoci těm, kteří byli hospodářským útlumem postiženi nejvíce."

Prostřednictvím tří fondů politiky soudržnosti – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti – bude v rámci 455 programů politiky soudržnosti v období 2007–2013 ve všech regionech EU investováno celkem 347 miliard EUR.

Členské státy a regiony se potýkají s obtížemi při poskytování dodatečných finančních prostředků potřebných ke spolufinancování evropských investic, což je jeden z hlavních negativních dopadů krize. Účelem oznámených změn je proto překonat tyto problémy a urychlit tak provádění programů a zjednodušit běžné řízení.

K novým klíčovým opatřením patří:

  • zavedení jednotného plošného stropu ve výši 50 milionů EUR pro všechny typy velkých projektů, které musí být schváleny Komisí: nový jednotný práh umožní, aby environmentální projekty menšího rozsahu schvaloval pouze členský stát, což umožní jejich rychlejší zahájení;

  • možnost, aby velké projekty byly financovány více než jedním programem: například výstavba významného dálničního úseku, který prochází několika různými regiony, může být nyní spolufinancována z několika regionálních programů. Podle předchozích pravidel to možné nebylo;

  • jednodušší postup revize programů s cílem přizpůsobit je rychleji pro řešení aktuálních problémů;

  • širší využívání finančního inženýrství: možnost vytvářet programy poskytující úvěry na podporu investic do energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie v oblasti bydlení;

  • zmírnění povinnosti zachování investice: tato pravidla se nyní budou vztahovat pouze na určité projekty, například v případě investic do infrastruktury a produktivních investic. Nebudou se vztahovat na podniky, které se dostanou do nepodvodného úpadku. V případě operací v rámci ESF jsou tato ustanovení také sladěna s pravidly státní podpory;

  • zjednodušení pravidel týkajících se projektů vytvářejících příjmy (například zpoplatněné dálnice nebo projekty zahrnující pronájem či prodej pozemků): aby se snížila administrativní zátěž členských států, budou nyní příjmy monitorovány pouze do uzavření příslušného programu;

  • zaměření dodatečných záloh ve výši 775 milionů EUR (4 % z ESF a 2 % z Fondu soudržnosti) na ty členské státy, kterým byly poskytnuty úvěry v rámci systému Mezinárodního měnového fondu pomoci platebním bilancím, nebo jejichž HDP poklesl o více než 10 %: při uplatnění těchto dvou kritérií se to týká Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska a Rumunska;

  • odložení pravidel zrušení vázanosti prostředků N+2: podle pravidla N+2 se prostředky přidělené v roce 2007, které nebyly vyčerpány do konce roku 2009, automaticky vracejí do rozpočtu EU. Změny umožní, aby se doba použití závazků z roku 2007 prodloužila. V důsledku toho se zabrání ztrátě prostředků zhruba ve výši 220 milionů EUR (125 milionů EUR pro Španělsko, 56 milionů EUR pro Itálii, 9 milionů EUR pro Spojené království, 6 milionů EUR pro Německo, 4 miliony EUR pro Nizozemsko a 20 milionů EUR pro projekty spolupráce, na kterých se podílí několik zemí).

Tyto úpravy doplňují celou řadu dalších iniciativ, které byly přijaty od začátku krize v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=736

Poznámky pro editory

Komise svůj návrh předložila v červenci 2009, následně jej projednával Evropský parlament a členské státy jej přijaly v rámci Rady dne 3. června 2010. Úpravy vstoupí v platnost dne 25. června 2010.


Side Bar