Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/838

Брюксел, 25 юни 2010 г.

ЕС приема нови мерки за опростяване на управлението на фондовете, за да помогне на регионите да преодолеят кризата

На 24 юни 2010 г. ЕС прие нови мерки, целящи опростяване на правилата за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд. Промените следва да помогнат за улесняване на достъпа до фондовете и за ускоряване на потока на инвестиции във време, когато публичните бюджети са под натиск. Като част от мерките за противодействие на икономическата криза на някои държави-членки ще бъдат изплатени допълнителни авансови плащания в размер на 775 милиона EUR за разрешаване на спешни проблеми с ликвидността.

Комисарят на ЕС по регионалната политика Йоханес Хаан заяви: Кризата доведе до намаляване на доверието в предприятията, увеличаване на броя на безработните и създаване на огромна тежест за публичните финанси. Тези мерки следва да спомогнат за преодоляването на проблемите с ликвидността, както и за намаляването на бюрократичните спънки, за да се улесни достъпът до фондовете. Ускоряването на изпълнението на проекти на място ще подпомогне националните и регионални икономики в тези кризисни времена“

Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, който отговаря за Европейския социален фонд (ЕСФ), също добави: „Кризата бе доказателство за уместността и значимостта на Европейския социален фонд. Най-търсените мерки през последните месеци бяха мерките на активните политики на пазара на труда, насочени към това да се помогне на хората да намерят работа. Програмата за обучение и повишаване на квалификацията, предложена на лицата, търсещи работа, дава резултати и опростяването ѝ ще означава, че държавите-членки могат да помагат на най-засегнатите от кризата лица дори още по-ефективно.

Посредством трите фонда на политиката на сближаване — Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд, 455-те програми на политиката на сближаване ще инвестират във всички региони на ЕС 347 млрд. EUR за периода 2007—2013 г.

Основно последствие от кризата са затрудненията на държавите-членки и регионите при предоставянето на допълнителните средства, необходими, за да се допълнят европейските инвестиции. В отговор на това се предвижда с обявените промени да се преодолее предизвикателството, да се ускори прилагането на програмите и да се опрости ежедневното управление.

Ключовите нови мерки включват:

  • Въвеждане на единен таван от общо 50 милиона EUR за всички видове големи проекти, изискващи одобрението на Комисията: новият единен праг ще позволи проектите от по-малък мащаб, свързани с опазването на околната среда, да бъдат одобрявани само от държавите-членки, което ще ускори стартирането им.

  • При големи проекти се разрешава финансирането по повече от една програма: например изграждането на основен автомагистрален път, преминаващ през различни региони, може да бъде съфинансирано по няколко регионални програми. При предишните правила това не беше възможно.

  • По-опростена процедура за преразглеждане на програмите, за да се адаптират по-бързо към настоящите предизвикателства.

  • Насърчаване на използването на финансов инженеринг: възможност за създаване на схеми за отпускане на заеми за стимулиране на инвестирането в енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за жилищните сгради.

  • Облекчаване на задължението за запазване на инвестициите: тези правила ще се прилагат занапред само за проекти, за които е целесъобразно, като например от инфраструктурния и производствения инвестиционен сектор. Те няма да се прилагат при предприятия които неумишлено изпадат в несъстоятелност. За операции по линия на ЕСФ това се отнася и за правилата за държавните помощи.

  • Опростяване на правилата, свързани с проекти, генериращи приходи (например автомагистрали с пунктове за платено преминаване или проекти, включващи отдаването под наем или продажбата на терени): за да се намалят административните разходи за държавите-членки, занапред приходите ще бъдат контролирани само до закриването на съответната програма.

  • Целенасочени допълнителни авансови плащания в размер на 775 милиона EUR (4 % от ЕСФ и 2 % от Кохезионния фонд) за държавите-членки, получили заем в рамките на схемата на МВФ за платежния баланс, или чийто БВП е претърпял спад от повече от 10 %: като се приложат тези две условия, това се отнася за Естония, Латвия, Литва, Унгария и Румъния.

  • Отлагане на правилата за „отменяне N+2“: съгласно N+2, ако заделените през 2007 г. средства не са изразходвани до края на 2009 г., те ще бъдат върнати автоматично в бюджета на ЕС. Промените позволяват поетите задължения за 2007 г. да бъдат изразходвани в продължение на по-дълъг период. С това ще се предотвратят загуби от около 220 милиона EUR (125 милиона EUR за Испания, 56 милиона EUR за Италия, 9 милиона EUR за Обединеното кралство, 6 милиона EUR за Германия, 4 милиона EUR за Нидерландия и 20 милиона EUR за проекти за сътрудничество между няколко държави).

Тези промени допълват многобройните други инициативи, които бяха предприети от началото на кризата в рамките на европейския план за икономическо възстановяване:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Бележки за редакторите

Комисията представи предложението си през юли 2009 г., което след това беше разгледано от Европейския парламент и прието от държавите-членки в рамките на Съвета на 3 юни 2010 г. Промените влизат в сила на 25 юни 2010 г.


Side Bar