Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Bryssel den 24 juni 2010

Energi: Kommissionen uppmanar 20 medlemsstater att genast genomföra och tillämpa reglerna för den inre marknaden

Kommissionen har beslutat skicka 35 separata uppmaningar till 20 medlemsstater om att de till fullo ska genomföra och tillämpa de olika delarna i EU-lagstiftningen för att skapa en inre marknad för gas och el. Dessa regler syftar till att öka kapaciteten och öppenheten hos gas- och elmarknaderna. För att säkerställa konkurrenskraften och en trygg energiförsörjning är det nödvändigt med en välfungerande, välreglerad, öppen och sammankopplad marknad med marknadsprissignaler. En effektiv och fullt fungerande inre energimarknad i EU gör det möjligt för konsumenterna att välja mellan olika företag som tillhandahåller gas och el till rimliga priser och den kommer att göra marknaden tillgänglig för alla leverantörer, särskilt de minsta och de som investerar i förnybar energi. Den kommer också att hjälpa EU att återhämta sig från den ekonomiska krisen. De berörda medlemsstaterna har nu två månader på sig att svara på kommissionens uppmaningar, vilka är i form av ”motiverade yttranden” i enlighet med EU:s överträdelseförfaranden. Om kommissionen inte får tillfredsställande svar från de berörda medlemsstaterna kan kommissionen hänföra dem till EG-domstolen.

Kommissionen skickar sammanlagt 35 motiverade yttranden till följande 20 medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Spanien Frankrike, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Sverige och Förenade kungariket.

De viktigaste överträdelser som upptäcktes var följande:

  • Bristande information från de ansvariga för överföringssystemen för el och gas, vilket hindrar försörjningsföretagens möjlighet att få effektiv tillgång till näten.

  • Bristfälliga system för att fördela nätkapaciteten, vilket därmed hindrar en optimal användning av näten för överföring av el och gas i medlemsstaterna.

  • Bristande gränsöverskridande samordning och samarbete mellan de ansvariga för elöverföringssystemen och de nationella myndigheterna, vilket är nödvändigt för att fördela nätkapaciteten på ett effektivt sätt så att det befintliga elnätet på bästa sätt kan tjäna de regionala och europeiska behoven.

  • Otillräckliga insatser från de ansvariga för överföringssystemen för att göra det möjligt för nätanvändarna att komma in på gasmarknaderna i tidigare led (till exempel från Tyskland till Polen eller från Grekland till Bulgarien) genom att erbjuda avstängningsbart omvänt flöde (vilket även kallas för backhaultjänster).

  • Bristande åtgärder från medlemsstaternas behöriga myndigheter vid överträdelser av EU:s förordningar och frånvaro av effektiva påföljder på nationell nivå.

  • Bristen på tillfredsställande tvistlösningsförfaranden för konsumenterna. En grundläggande förutsättning för el- och gasdirektiven är att alla medborgare som drar fördel av den inre energimarknaden också bör omfattas av ett konsumentskydd med hög skyddsnivå. Bristen på öppna och enkla förfaranden för att hantera konsumenteras klagomål till låg kostnad kan skapa motstånd hos konsumenterna mot att dra fördel av den inre energimarknaden.

Bakgrund:

Överträdelserna handlar om att medlemsstaterna inte följer de rättsliga förpliktelser som följer av följande två förordningar:

  • Förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (trädde i kraft den 1 juli 2004) + bilaga till förordningen (ändrad genom beslut av den 9 november 2006, trädde i kraft den 29 november 2006).

  • Förordning (EG) nr 1775/2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten + bilaga (medlemsstaterna måste följa bestämmelserna i förordningen från och med den 1 juli 2006).

Dessa förordningar, som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna, syftar till att garantera att tredjeparternas tillträde till el- och gasöverföringsnäten inte är diskriminerande. I förordningarna krävs att de systemansvariga för överföringssystemen offentliggör information om nätens tillgänglighet och kapacitet och att näten ger maximal kapacitet för marknaden. Dessutom måste medlemsstaterna fastställa bestämmelserna för sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen.

Fyra medlemsstater (Belgien, Polen, Rumänien och Slovenien) har dessutom inte genomfört sina åtaganden om att införa alternativa tvistlösningssystem i enlighet med följande direktiv:

  • Direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el

  • Direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

Medlemsstaterna skulle införliva dessa direktiv i sin lagstiftning senast den 1 juli 2004. Hittills kan konsumenterna i Belgien, Polen, Rumänien och Slovenien fortfarande inte dra fördel av öppna och enkla förfaranden till låg kostnad för att hantera sina klagomål, vilket krävs i dessa direktiv.

För ytterligare information om läget i de enskilda medlemsstaterna, se MEMO/10/275.


Side Bar