Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

V Bruseli 24. júna 2010

Energetika: Komisia žiada 20 členských štátov, aby bezodkladne vykonali a uplatňovali pravidlá jednotného trhu

Európska komisia sa rozhodla poslať 20 členským štátom 35 osobitných žiadostí, aby v plnej miere vykonávali a uplatňovali rozličné hľadiská právnych predpisov EÚ s cieľom vytvoriť jednotný trh s plynom a elektrickou energiou. Tieto predpisy sú zamerané na zvýšenie kapacity a transparentnosti trhov s plynom a elektrickou energiou. Náležite fungujúci, dobre regulovaný, transparentný a prepojený trh s účinkami trhových cien je dôležitý na zabezpečenie hospodárskej súťaže a spoľahlivosti dodávok. Efektívny a v plnej miere fungujúci vnútorný trh EÚ v oblasti energetiky poskytne spotrebiteľom možnosť vybrať si spomedzi rozličných podnikov dodávajúcich plyn a elektrickú energiu za rozumné ceny a sprístupní trh všetkým dodávateľom, najmä malým dodávateľom a tým, ktorí investujú do obnoviteľných energií. Tým zároveň pomôže EÚ prekonať hospodársku krízu. Príslušné členské štáty teraz majú dva mesiace na to, aby reagovali na žiadosti, ktoré vo forme odôvodnených stanovísk patria pod postupy EÚ týkajúce sa porušenia predpisov. V prípade nedostatočných odpovedí zo strany členských štátov ich Komisia môže postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Komisia posiela celkom 35 odôvodnených stanovísk týmto 20 členským štátom: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Kľúčové porušenia predpisov, ktoré zistila Komisia, sa týkajú:

  • nedostatočnosti informácií, ktoré poskytujú prevádzkovatelia prepravných sústav elektrickej energie a zemného plynu, čím znemožňujú dodávateľským podnikom efektívny prístup k sieťam;

  • nedostatočnej účinnosti systémov rozdeľovania kapacity siete, čo je prekážkou najlepšieho možného využitia sietí na prenos elektrickej energie a zemného plynu v členských štátoch;

  • nedostatočnej cezhraničnej koordinácie a spolupráce medzi prevádzkovateľmi prepravných sústav elektrickej energie a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú nevyhnutné na lepšie rozdelenie kapacity siete na cezhraničných prepojeniach tak, aby existujúca rozvodová sieť elektrickej energie čo najlepšie uspokojila regionálne a európske potreby;

  • neadekvátneho úsilia prevádzkovateľov prepravnej sústavy ponúknuť používateľom sietí možnosť zapojiť sa do predchádzajúcich trhov s plynom (napr. z Nemecka do Poľska alebo z Grécka do Bulharska) prostredníctvom ponuky služieb prerušovaného spätného toku (známy aj ako backhaul);

  • neúčinného presadzovania nápravy zo strany príslušných orgánov členských štátov v prípade porušení nariadení EÚ vrátane neexistencie účinných pokút na vnútroštátnej úrovni;

  • nedostatku adekvátnych postupov pri riešení sporov z hľadiska spotrebiteľov –základným predpokladom smerníc v oblasti elektrickej energie a plynu je, že všetci občania, ktorí využívajú výhody jednotného trhu v oblasti energetiky, by mali mať možnosť vo vysokej miere využívať aj ochranu spotrebiteľa. Nedostatok transparentných, jednoduchých a cenovo nenáročných postupov pri riešení sťažností spotrebiteľov môže viesť k tomu, že spotrebitelia nebudú ochotní využívať výhody jednotného trhu v oblasti energetiky.

Východiská:

Zistené porušenia sa týkajú nedodržania právnych povinností, ktoré členským štátom vyplývajú z týchto dvoch nariadení:

  • nariadenie (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (nadobudlo účinnosť 1. júla 2004) a príloha k nariadeniu (zmenená rozhodnutím z 9. novembra 2006), nadobudla účinnosť 29. novembra 2006);

  • nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn a jeho príloha (členské štáty museli splniť ustanovenia nariadenia od 1. júla 2006).

Cieľom týchto nariadení, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch, je zabezpečenie nediskriminačného prístupu tretích strán k prepravným sieťam s elektrickou energiou a plynom. Od prevádzkovateľov prepravnej sústavy sa vyžaduje, aby uverejňovali informácie o dostupnosti a kapacite siete a aby ponúkali maximálnu kapacitu siete na trhu. Členské štáty musia ďalej ustanoviť pravidlá o pokutách, ktoré budú platiť v prípade porušenia ustanovení príslušného nariadenia.

Štyri členské štáty (Belgicko, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko) okrem toho nesplnili povinnosť ustanoviť alternatívne mechanizmy pri riešení sporov, ako sa uvádza v týchto smerniciach:

  • smernica 2003/54/EC o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou

  • smernica 2003/55/EC o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.

Členské štáty mali povinnosť implementovať uvedené smernice do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. júla 2004. V Belgicku, Poľsku, Rumunsku a Slovinsku dodnes nemôžu spotrebitelia využívať pri riešení svojich sťažností výhody transparentných, jednoduchých a cenovo dostupných postupov, ako sa vyžaduje v uvedených smerniciach.

Ďalšie informácie o situácii v jednotlivých členských štátoch pozri MEMO/10/275.


Side Bar