Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Bruxelles, 24 iunie 2010

Energie: Comisia solicită unui număr de 20 de state membre să transpună și să aplice fără întârziere normele referitoare la piața unică

Comisia Europeană a hotărât să trimită 35 de cereri separate unui număr de 20 de state membre prin care le solicită transpunerea și aplicarea integrală a diverse aspecte ale legislației UE în vederea creării pieței unice de gaz și energie electrică. Aceste norme vizează consolidarea capacității și a transparenței piețelor de gaz și de energie electrică. Pentru a asigura concurența și securitatea aprovizionării, este esențial ca piața să funcționeze în mod corespunzător, să fie bine reglementată, transparentă și interconectată. O piață unică a energiei la nivelul UE eficientă și pe deplin funcțională va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege, dintre companii, pe cele care furnizează gaz și electricitate la prețuri rezonabile; în același timp, piața va deveni mai accesibilă pentru toți furnizorii, în special pentru furnizorii cei mai mici și cei care fac investiții în surse regenerabile de energie. Acest lucru va ajuta și UE să depășească criza economică. În termen de două luni, statele membre respective trebuie să răspundă cererilor care, în cadrul procedurilor de încălcare a dreptului UE, iau forma unor „avize motivate”. În cazul în care răspunsurile oferite de statele membre vizate nu sunt satisfăcătoare, Comisia poate prezenta aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Următoarele 20 de state membre primesc, în total, 35 de avize motivate din partea Comisiei: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Spania, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Suedia și Regatul Unit.

Principalele cazuri de încălcare a legislației identificate de Comisie se referă la faptul că:

  • operatoriii sistemelor de transport de energie electrică și gaz nu furnizează informații, ceea ce împiedică accesul efectiv al furnizorilor la rețele;

  • sistemele de alocare a capacității rețelelor nu sunt corespunzătoare, ceea ce face ca rețelele de transport de energie electrică și gaz în statele membre să nu fie folosite în cele mai bune condiții;

  • nu există coordonare și cooperare transfrontalieră între operatorii sistemelor de transport de energie electrică și autoritățile naționale, aspecte necesare pentru a îmbunătăți alocarea capacității rețelelor în punctele de interconectare transfrontalieră, astfel încât rețeaua electrică existentă să răspundă cât mai bine nevoilor regionale și europene;

  • operatorii sistemelor de transport de gaz nu depun eforturi suficiente pentru ca utilizatorii rețelei să aibă posibilitatea de a intra pe piețele gazului aflate în amonte, de exemplu din Germania în Polonia sau din Grecia în Bulgaria, oferind servicii de flux inversat întreruptibil (cunoscut și sub denumirea de „backhaul”);

  • autoritățile competente ale statelor membre nu adoptă măsuri eficace privind aplicarea legii în cazul nerespectării reglementărilor UE, iar la nivel național nu există sancțiuni eficace;

  • nu există proceduri corespunzătoare de soluționare a litigiilor - una dintre premisele fundamentale ale directivelor privind energia electrică și gazul este aceea că toți cetățenii care se bucură de avantajele pieței unice a energiei ar trebui să beneficieze și de un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Lipsa unor proceduri transparente, simple și necostisitoare pentru tratarea plângerilor poate conduce la o reticență a consumatorilor în a profita de piața unică a energiei.

Context:

Cazurile de încălcare se referă la nerespectarea, de către statele membre, a obligațiilor legale care decurg din următoarele două regulamente:

  • Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (care a intrat în vigoare la 1 iulie 2004) + anexa la regulament (modificată prin Decizia din 9 noiembrie 2006 și intrată în vigoare la 29 noiembrie 2006);

  • Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale + anexa (statele membre trebuie să respecte regulamentul începând de la 1 iulie 2006).

Aceste regulamente, direct aplicabile în statele membre, au ca scop garantarea accesului nediscriminatoriu al părților terțe la rețelele de transport de energie electrică și gaz. În temeiul acestor regulamente, operatorii sistemelor de transport trebuie să facă publice informații referitoare la disponibilitatea și capacitatea rețelei și să pună la dispoziția pieței capacitatea maximă a rețelei. În plus, statele membre trebuie să stabilească normele referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul în care sunt încălcate dispozițiile din regulamente.

În plus, patru state membre (Belgia, Polonia, România și Slovenia) nu și-au respectat obligația de a crea mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, în conformitate cu următoarele directive:

  • Directiva 2003/54/CE privind normele comune pentru piața internă de energie electrică;

  • Directiva 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.

Statele membre trebuiau să transpună aceste directive în legislația națională până la 1 iulie 2004. Însă în Belgia, Polonia, România și Slovenia, consumatorii nu beneficiază nici în prezent de proceduri transparente, simple și necostisitoare de tratare a plângerilor, astfel cum se prevede în aceste directive.

Pentru mai multe informații privind situația fiecărui stat membru în parte, a se consulta MEMO/10/275.


Side Bar