Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Briselē, 2010. gada 24. jūnijā

Enerģija: Komisija pieprasa 20 dalībvalstij nekavējoties īstenot un piemērot vienotā tirgus noteikumus

Eiropas Komisija ir nolēmusi nosūtīt 35 atsevišķus pieprasījumus 20 dalībvalstij pilnībā īstenot un piemērot dažādus ES tiesību aktu noteikumus, lai izveidotu vienoto gāzes un elektroenerģijas tirgu. Šo noteikumu mērķis ir palielināt gāzes un elektroenerģijas tirgu ietilpību un pārredzamību. Lai nodrošinātu konkurenci un apgādes drošību, izšķirīga nozīme ir pareizi funkcionējošam tirgum, kas ir pienācīgi regulēts, pārredzams, savstarpēji savienots un kur cenas atspoguļo tirgus signālus. Efektīvs un pilnībā funkcionējošs ES vienotais enerģijas tirgus pavērs patērētājiem iespēju izvēlēties uzņēmumu, kas piegādā gāzi un elektroenerģiju par samērīgām cenām, kā arī nodrošinās, ka tirgum var piekļūt it visi piegādātāji, jo īpaši mazie piegādātāji un tie, kas iegulda līdzekļus atjaunojamā enerģijā. Tas arī palīdzēs ES atveseļoties no ekonomikas krīzes. Šai 20 dalībvalstij atvēlēti divi mēneši, lai iesniegtu atbildes uz Komisijas pieprasījumiem jeb "argumentētajiem atzinumiem" saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Ja no šīm dalībvalstīm netiks saņemtas apmierinošas atbildes, Komisija var tās iesūdzēt ES Tiesā.

Komisija pavisam 35 argumentētos atzinumus nosūtīs 20 dalībvalstij: Apvienotajai Karalistei, Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Francijai, Grieķijai, Itālijai, Īrijai, Luksemburgai, Nīderlandei, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovākijai, Slovēnijai, Spānijai, Ungārijai, Vācijai un Zviedrijai.

Galvenie Komisijas apzināti pārkāpumi ir šādi:

  • elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu operatori sniedz nepietiekamu informāciju, kas savukārt apgrūtina apgādes uzņēmumu piekļuvi tīkliem;

  • tīkla jaudas piešķiršanas sistēmas nav piemērotas tīklu optimālai izmantošanai elektroenerģijas un gāzes pārvadei dalībvalstīs;

  • trūkst pārrobežu koordinācijas un sadarbības elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru un valstu iestāžu starpā, bet tā ir vajadzīga, lai optimālāk sadalītu tīkla jaudu pārrobežu starpsavienojumos, lai elektrotīkls vislabāk kalpotu reģionu un Eiropas vajadzībām;

  • gāzes pārvades sistēmu operatori nevelta pietiekamas pūles, lai tīkla lietotājiem piedāvātu iespēju ienākt augšupejošos gāzes tirgos (piemēram, no Vācijas Polijā vai no Grieķijas Bulgārijā), piedāvājot nepārtrauktus reversās plūsmas pakalpojumus;

  • dalībvalstu kompetentās iestādes nerīkojas pietiekami stingri un noteikti, ja tiek pārkāpti ES tiesību akti, tostarp nav noteikti efektīvi sodi valsts līmenī;

  • patērētājiem nav pieejamas pienācīgas strīdu izšķiršanas procedūras, lai gan viens no elektroenerģijas un gāzes direktīvu pamatprincipiem ir tāds, ka visiem iedzīvotājiem, kas izmanto vienotā enerģijas tirgus priekšrocības, jābūt nodrošinātai augsta līmeņa patērētāju aizsardzībai. Ja trūkst pārredzamu, vienkāršu un lētu procedūru sūdzību risināšanai, patērētājiem var zust vēlme izmantot vienotā enerģijas tirgus priekšrocības.

Pamatinformācija

Uzsāktās pienākumu neizpildes procedūras saistītas ar to, ka dalībvalstis nav izpildījušas savas juridiskās saistības, kas izriet no divām regulām:

  • Regula (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā (stājās spēkā 2004. gada 1. jūlijā) un šīs regulas pielikums (grozīta ar 2006. gada 9. novembra lēmumu; stājās spēkā 2006. gada 29. novembrī);

  • Regula (EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem un šīs regulas pielikums (dalībvalstīm regulas prasības bija jāpilda no 2006. gada 1. jūlija).

Šīs regulas ir tieši piemērojamas dalībvalstīs, un to mērķis ir nodrošināt trešām pusēm nediskriminētu piekļuvi elektroenerģijas un gāzes pārvades tīkliem. Regulas paredz, ka pārvades sistēmu operatoriem jāpublicē informācija par tīklu pieejamību un ietilpību un jāpiedāvā tirgum maksimāla tīkla jauda. Turklāt dalībvalstīm jāparedz sodi, ja tiek pārkāpti regulas noteikumi.

Bez tam četras dalībvalstis (Beļģija, Polija, Rumānija un Slovēnija) nav izpildījušas pienākumu izveidot alternatīvus strīdu izšķiršanas mehānismus, kā paredzēts šajās direktīvās:

  • Direktīva 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu;

  • Direktīva 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu.

Dalībvalstīm šīs direktīvas bija jātransponē līdz 2004. gada 1. jūlijam. Patlaban Beļģijas, Polijas, Rumānijas un Slovēnijas patērētājiem vēl aizvien nav pieejamas pārredzamas, vienkāršas un lētas procedūras sūdzību risināšanai, kā paredzēts minētajās direktīvās.

Vairāk informācijas par stāvokli atsevišķās dalībvalstīs sniegts MEMO/10/275.


Side Bar