Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Briuselis, 2010 m. birželio 24 d.

Energetika. Komisija ragina 20 valstybę narę kuo greičiau priimti ir pradėti taikyti bendrosios rinkos taisykles

Europos Komisija nusprendė 20 valstybei narei išsiųsti 35 atskirus raštus, kuriais raginama priimti ir pradėti taikyti įvairias ES teisės aktais nustatytas taisykles ir taip kurti bendrą dujų ir elektros energijos rinką. Šiomis taisyklėmis siekiama padidinti dujų ir elektros energijos rinkų pajėgumą ir skaidrumą. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir tiekimo saugumą, labai svarbu, kad rinka gerai veiktų, būtų tinkamai reguliuojama, skaidri ir sąveiki; didelę reikšmę turi ir rinkos kainų signalai. Naši ir gerai veikianti bendra ES energetikos rinka – tai galimybė vartotojams rinktis iš įvairių dujų ir elektros energijos tiekimo bendrovių tas, kurių siūloma kaina patraukliausia, ir garantija, kad visi tiekėjai, visų pirma mažiausios įmonės ir tos, kurios investuoja į atsinaujinančius išteklius, galės dalyvauti rinkoje. Be to, tai viena iš priemonių, kuri padės ES įveikti ekonomikos krizę. Atsakyti į raštus, kurie vykdant ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras oficialiai vadinami pagrįstomis nuomonėmis, valstybės narės turės per du mėnesius. Jei valstybių narių pastabos bus nepakankamai pagrįstos, Komisija gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

35 pagrįstas nuomones Komisija siunčia šioms valstybėms narėms: Airijai, Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Jungtinei Karalystei, Lenkijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Slovakijai, Slovėnijai, Švedijai, Vengrijai ir Vokietijai.

Pagrindiniai Komisijos nustatyti pažeidimai susiję su tokiais faktais:

  • elektros energijos ir dujų perdavimo sistemų operatoriai nepateikia pakankamai informacijos – taip tiekimo bendrovėms trukdoma veiksmingai naudotis tinklais;

  • dėl tinklų pajėgumo paskirstymo sistemų netolygumo valstybėse narėse nesudaromos sąlygos optimaliai išnaudoti elektros energijos ir dujų perdavimo tinklų;

  • elektros energijos perdavimo sistemų operatoriai ir nacionalinės valdžios institucijos nepakankamai koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja tarpvalstybiniu lygiu, nors to reikia, kad tinklo pajėgumas tarpvalstybinėse jungiamosiose linijose būtų skirstomas racionaliau, o esamas elektros tinklas būtų kuo geriau išnaudojamas regionų ir Europos lygiu;

  • dujų perdavimo sistemų operatoriai nepakankamai stengiasi suteikti galimybę tinklo vartotojams dalyvauti rinkose, kuriose dujos tiekiamos priešinga kryptimi (pavyzdžiui, iš Vokietijos į Lenkiją arba iš Graikijos į Bulgariją), ir siūlyti pertraukiamas atgalinio perdavimo paslaugas;

  • priemonės, kurias kompetentingos valstybių narių institucijos taiko ES teisės reikalavimų pažeidimų atvejais, ir nacionaliniu lygiu taikomos sankcijos yra nepakankamai veiksmingos;

  • valstybėse narėse nepakanka tinkamų vartotojų ginčų sprendimo procedūrų, o pagrindinė elektros energijos ir dujų direktyvų prielaida – visiems piliečiams, kurie naudojasi bendros energetikos rinkos privalumais, užtikrinti ir kuo veiksmingesnę vartotojų teisių apsaugą. Skundų nagrinėjimo procedūros yra nepakankamai skaidrios, per daug sudėtingos ir brangios, o tai gali lemti vartotojų nenorą dalyvauti bendroje energetikos rinkoje.

Pagrindiniai faktai

Valstybių narių padaryti pažeidimai susiję su tuo, kad nesilaikoma teisinių įsipareigojimų, numatytų šiais dviem reglamentais:

  • Reglamentu (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (įsigaliojo 2004 m. liepos 1 d.) ir to reglamento priedu (pakeistas 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu ir įsigaliojo 2006 m. lapkričio 29 d.);

  • Reglamentu (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų ir to reglamento priedu (valstybės narės šį reglamentą turėjo pradėti taikyti nuo 2006 m. liepos 1 d.).

Šiais valstybėse narėse tiesiogiai taikytinais reglamentais užtikrinama, kad nebūtų diskriminuojamos trečiosios šalys, siekiančios įgyti prieigą prie elektros energijos ir dujų perdavimo tinklų. Pagal šiuos reglamentus perdavimo sistemų operatoriai privalo skelbti informaciją apie tinklo prieinamumą ir pajėgumą, o rinkai pasiūlyti didžiausią tinklo pajėgumą. Be to, valstybės narės privalo nustatyti sankcijų, taikytinų pažeidus reglamentų nuostatas, taisykles.

Be to, keturios valstybės narės (Belgija, Lenkija, Rumunija ir Slovėnija) nesilaikė įsipareigojimų, susijusių su alternatyvių ginčų sprendimo mechanizmų diegimu, kaip nustatyta šiomis direktyvomis:

  • Direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių;

  • Direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.

Šias direktyvas valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2004 m. liepos 1 d. Iki šiol Belgijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje vartotojams neužtikrinamos pagal minėtas direktyvas reikalaujamos skaidrios, paprastos ir nebrangios skundų nagrinėjimo procedūros.

Daugiau informacijos apie padėtį konkrečiose valstybėse narėse rasite MEMO/10/275.


Side Bar