Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Bryssel 24. kesäkuuta 2010

Komissio vaatii 20:tä jäsenvaltiota viipymättä noudattamaan energian sisämarkkinasääntöjä

Euroopan komissio on päättänyt lähettää 20 jäsenvaltiolle kaikkiaan 35 erillistä kehotusta varmistaakseen kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden toteuttamiseksi annetun EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja täysimääräisen soveltamisen. Kyseisillä säännöillä pyritään lisäämään kaasu- ja sähkömarkkinoiden kapasiteettia ja avoimuutta. Moitteettomasti toimivat, säännellyt, avoimet ja yhteen liitetyt markkinat sekä markkinoilla havaittavat hintasignaalit ovat kilpailun ja toimitusvarmuuden kannalta välttämättömät. Tehokkaat ja täysipainoisesti toimivat EU:n sisämarkkinat tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden valita kaasun- ja sähköntoimittajansa ja saada kaasua ja sähköä kohtuulliseen hintaan, ja kaikilla, erityisesti pienimmillä ja uusiutuviin energialähteisiin investoivilla yrityksillä, on mahdollisuus päästä markkinoille. Samalla autetaan Euroopan unionia selviytymään talouskriisistä. Jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata kehotuksiin, jotka toimitetaan nk. perusteltuina lausuntoina EU:n rikkomusmenettelyn puitteissa. Jos jäsenvaltiot eivät toimi komissiota tyydyttävällä tavalla, se voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Komissio lähettää kaikkiaan 35 perusteltua lausuntoa seuraaville 20 jäsenvaltiolle: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Sääntöjä rikotaan etupäässä seuraavin tavoin:

  • sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijat eivät anna riittävästi tietoja, mikä estää toimittajien tosiasiallisen pääsyn verkkoon;

  • verkkokapasiteetin jakamisjärjestelmät eivät ole riittävän tehokkaita, jotta niillä voitaisiin varmistaa sähkön ja kaasun siirtoverkon paras mahdollinen käyttö jäsenvaltioissa;

  • sähkön siirtoverkonhaltijat ja kansalliset viranomaiset eivät tee yhteistyötä eivät koordinoi toimintaa naapurimaiden kanssa, mikä on välttämätöntä, jotta rajayhdysjohtojen kapasiteetti voitaisiin jakaa paremmin ja optimoida näin olemassa olevan sähköverkon käyttö alueiden ja Euroopan tason tarpeiden mukaisesti;

  • kaasun siirtoverkonhaltijat eivät ole toimineet riittävän tehokkaasti, jotta verkonkäyttäjät voisivat toimittaa kaasua vastakkaiseen suuntaan (esim. Saksasta Puolaan tai Kreikasta Bulgariaan, tarjoamalla keskeytettävissä olevia käänteisvirtauspalveluja);

  • jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole valvoneet riittävästi täytäntöönpanoa, kun EU:n säädöksiä on rikottu, eikä kansallisella tasolla ei ole määrätty tehokkaista seuraamusjärjestelmistä;

  • kuluttajia varten ei ole vahvistettu riittäviä riitojenratkaisumenettelyjä. Yksi sähkö- ja kaasudirektiivien peruslähtökohta on, että kaikkien kansalaisten, jotka nauttivat sisämarkkinoiden hyödyistä, olisi myös voitava nauttia korkeatasoisesta kuluttajansuojasta. Kuluttajat voivat olla haluttomia hyödyntämään sisämarkkinoita, jos käytössä ei ole avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä heidän valitustensa käsittelyä varten.

Taustaa:

Rikkomisissa on kyse seuraavista asetuksista johtuvien oikeudellisten velvoitteiden laiminlyönnistä:

  • verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1228/2003 (joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2004) + liite (jota on muutettu 9. marraskuuta 2006 tehdyllä päätöksellä ja joka tuli voimaan 29. marraskuuta 2006);

  • maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annettu asetus (EY) N:o 1775/2005 + liite (jäsenvaltioiden oli määrä noudattaa asetusta 1. heinäkuuta 2006 alkaen)

Näillä jäsenvaltioissa sellaisinaan sovellettavilla asetuksilla pyritään varmistamaan kolmansien osapuolien syrjimätön pääsy sähkön- ja kaasunsiirtoverkkoihin. Asetukset velvoittavat siirtoverkonhaltijoita julkaisemaan tietoja verkon saatavuudesta ja kapasiteetista ja tarjoamaan markkinoille suurinta mahdollista verkkokapasiteettia. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan asetusten säännösten rikkomiseen.

Lisäksi neljä jäsenvaltiota (Belgia, Puola, Romania ja Slovenia) ei ole täyttänyt velvoitettaan laatia vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyjä seuraavien direktiivien mukaisesti:

  • sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi 2003/54/EY

  • maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi 2003/55/EY

Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa nämä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1. heinäkuuta 2004. Belgiassa, Puolassa, Romaniassa ja Sloveniassa ei ole edelleenkään avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä kuluttajien valitusten käsittelemiseksi kyseisissä direktiiveissä edellytetyllä tavalla.

Jäsenvaltiokohtaisista tilanteista saa tarkempaa tietoa asiakirjasta MEMO/10/275.


Side Bar