Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Brüssel, 24. juuni 2010

Komisjon nõuab 20 liikmesriigilt ühtse energiaturu eeskirjade viivitamatut rakendamist ja kohaldamist

Euroopa Komisjon on otsustanud saata 20 liikmesriigile 35 eraldi taotlust ELi õigusaktide erinevate aspektide täielikuks rakendamiseks ja kohaldamiseks, et luua gaasi ja elektrienergia ühtne turg. Nende eeskirjade eesmärk on suurendada gaasi- ja elektriturgude võimsust ja läbipaistvust. Nõuetekohaselt toimiv, hästi reguleeritud, läbipaistev ja ühendatud energiaturg koos turu hinnasignaalidega on määrava tähtsusega konkurentsi ja varustuskindluse tagamiseks. ELi tõhus ja täielikult toimiv ühtne energiaturg annab tarbijatele võimaluse valida erinevate ettevõtjate vahel, kes tarnivad gaasi ja elektrienergiat mõistlike hindadega ning turg muutub juurdepääsetavaks kõigile tarnijatele, eelkõige väiksematele tarnijatele ja neile, kes investeerivad taastuvenergiasse. Samuti aitab see ELil taastuda majanduskriisist. Kõnealustel liikmesriikidel on aega kaks kuud, et vastata taotlustele, mis on ELi rikkumismenetluse kohaselt vormistatud põhjendatud arvamustena. Kui asjaomastelt liikmesriikidelt rahuldavaid vastuseid ei saada, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

Komisjon saadab kokku 35 põhjendatud arvamust järgmisele 20 liikmesriigile: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Peamised komisjoni tuvastatud rikkumised on järgmised:

  • elektripõhivõrgu ettevõtjate ja gaasiülekandesüsteemi haldurite edastatav teave on puudulik, mille tõttu on takistatud tarneettevõtjate tõhus juurdepääs võrkudele;

  • ebapiisavad võrgu võimsuse jaotamise süsteemid takistavad liikmesriikides elektrienergia ja gaasi ülekandevõrkude parimat kasutamist;

  • puudub elektripõhivõrgu ettevõtjate ja liikmesriikide ametiasutuste vaheline piiriülene kooskõlastatus ja koostöö, mis on olulised selleks, et paremini jaotada võrgu võimsust piiriülestes ühenduskohtades, nii et olemasoleva elektrivõrgu kasutamine vastaks parimal viisil piirkondlikele ja Euroopa vajadustele;

  • gaasiülekandesüsteemi haldurid ei tee piisavaid jõupingutusi, et pakkuda ülekandevõrgu kasutajatele võimalust siseneda vastassuunalise gaasitarne turgudele (näiteks Saksamaalt Poolasse või Kreekast Bulgaariasse) osutades katkestatava tagasivoolu (nn „backhaul“) teenuseid;

  • liikmesriikide pädevad asutused ei rakenda tõhusaid täitemeetmeid juhtudel, kui ELi eeskirju ei järgita, sealhulgas juhud, et liikmesriigis puuduvad tõhusad karistused;

  • puuduvad piisavad vaidluste lahendamise menetlused tarbijate jaoks, kuigi elektri- ja gaasidirektiivi üks põhilisi lähtekohti on see, et kõigil ühtsest energiaturust kasu saavatel isikutel peaks olema õigus ka kõrgetasemelisele tarbijakaitsele. Kaebuste käsitlemise läbipaistvate, lihtsate ja taskukohaste menetluste puudumise tõttu võib aga tarbijates tekkida vastumeelsus ühtse energiaturu hüvede kasutamise suhtes.

Taust

Rikkumised on seotud sellega, et liikmesriigid on jätnud täitmata oma õiguslikud kohustused, mis tulenevad järgmisest kahest määrusest:

  • määrus (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses (jõustus 1. juulil 2004) ning selle määruse lisa (muudetud 9. novembri 2006. aasta otsusega; jõustus 29. novembril 2006);

  • määrus (EÜ) nr 1775/2005 maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta + lisa (liikmesriigid pidid järgima määrust alates 1. juulist 2006).

Nende liikmesriikides vahetult kohaldatavate määruste eesmärk on tagada kolmandatele isikutele mittediskrimineeriv juurdepääs elektrienergia põhivõrkudele ja gaasi ülekandevõrkudele. Määrustega nõutakse, et põhivõrguettevõtjad ja ülekandesüsteemi haldurid avaldaksid teavet võrgu kättesaadavuse ja võimsuse kohta ning pakuksid turule võrgu maksimaalset võimsust. Lisaks sellele peavad liikmesriigid kehtestama eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse määruse sätete rikkumise korral.

Peale selle on neli liikmesriiki (Belgia, Poola, Rumeenia ja Sloveenia) jätnud täitmata oma kohustused luua alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid, nagu on sätestatud järgmistes direktiivides:

  • direktiiv 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju;

  • direktiiv 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta.

Liikmesriigid pidid rakendama need direktiivid siseriiklikus õiguses 1. juuliks 2004. Belgias, Poolas, Rumeenias ja Sloveenias puudub tarbijatel tänagi veel võimalus kasutada kaebuste läbipaistva, lihtsa ja taskukohase menetluse hüvesid, mis on eespool nimetatud direktiividega ette nähtud.

Täiendava teabe saamiseks igas liikmesriigis valitseva olukorra kohta vt MEMO/10/275.


Side Bar