Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2010

Ενεργεία: Η Επιτροπή καλεί 20 κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να εφαρμόσουν πάραυτα κανόνες της ενιαίας αγοράς

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει 35 αιτιολογημένες γνώμες σε 20 κράτη μέλη για την πλήρη εφαρμογή διαφόρων πτυχών της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση του δυναμικού και της διαφάνειας των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μια ενιαία αγορά ενεργείας σε επίπεδο Ε.Ε., αποτελεσματική και εν πλήρη λειτουργία, αναμένεται να εξασφαλίσει στους καταναλωτές δυνατότητες επιλογής μεταξύ διαφορετικών εταιρειών εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια σε λογικές τιμές και θα πρέπει να είναι προσπελάσιμη σε όλους τους φορείς εφοδιασμού, ιδίως μάλιστα στους πιο μικρούς και σε όσους πραγματοποιούν επενδύσεις σε ανανεώσιμες μορφές ενεργείας. Θα βοηθήσει επίσης την Ε.Ε. να ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Τα εν λόγω κράτη μέλη διαθέτουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στα προαναφερόμενα αιτήματα, που διατυπώθηκαν με τη μορφή «αιτιολογημένων γνωμών» στο πλαίσιο των διαδικασιών παράβασης της Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών απαντήσεων εκ μέρους τους, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Επιτροπή απηύθυνε 35 αιτιολογημένες γνώμες στα κάτωθι 20 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι σημαντικότερεςπαραβιάσεις που επισήμανε η Επιτροπή αφορούν:

  • έλλειψη πληροφοριών εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ουσιαστικής πρόσβασης των εταιριών εφοδιασμού στα δίκτυα·

  • ακατάλληλα συστήματα κατανομής του δυναμικού των δικτύων με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα κράτη μέλη·

  • έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας σε διασυνοριακό επίπεδο των φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των εθνικών αρχών, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κατανομή του δυναμικού στις διασυνοριακές διασυνδέσεις των δικτύων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης επιτυγχάνει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

  • ανεπαρκείς προσπάθειες εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου για προσφορά δυνατοτήτων στους χρήστες των δικτύων όσον αφορά την είσοδό τους σε ανάντη αγορές φυσικού αερίου (όπως από τη Γερμανία στην Πολωνία ή από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, προσφέροντας υπηρεσίες διακοπτόμενης αντιρροής - διεθνώς γνώστης ως 'backhaul' )·

  • έλλειψη αποτελεσματικών δράσεων επιβολής εκ μέρους των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις παραβιάσεων των κανονισμών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της απουσίας αποτελεσματικών ποινών σε εθνικό επίπεδο·

  • έλλειψη ενδεδειγμένων διαδικασιών διευθέτησης διαφορών για τους καταναλωτές- αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση των οδηγιών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ότι όλοι οι πολίτες που αποκομίζουν οφέλη από την ενιαία αγορά ενέργειας θα πρέπει επίσης να απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα προστασίας ως καταναλωτέςΗ έλλειψη διαφανών, απλών και μη δαπανηρών νέων διαδικασιών αντιμετώπισης των παραπόνων τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αποθαρρυνθούν οι προσπάθειες των καταναλωτών για να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά ενέργειας.

Ιστορικό :

Οι παραβάσεις αφορούν την μη συμμόρφωση των ως άνω κρατών μελών προς διατάξεις που απορρέουν από τους κάτωθι δύο κανονισμούς:

  • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004) + παράρτημα του κανονισμού ( τροποποιήθηκε με απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2006 και ετέθη σε ισχύ στις 29 Νοεμβρίου 2006)·

  • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου + παράρτημα (τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τον κανονισμό από 1ης Ιουλίου 2006).

Με τους εν λόγω κανονισμούς, που εφαρμόζονται ανάμεσα στα κράτη μέλη, επιδιώκεται η άνευ αρνητικών διακρίσεων πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Βάσει αυτών οι φορείς εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς καλούνται να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το δυναμικό των δικτύων καθώς και να προσφέρουν το μέγιστο δυναμικό του δικτύου στην αγορά. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν κανόνες για τις προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του κανονισμού.

Εξάλλου, τέσσερα κράτη μέλη (Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία) δεν εξεπλήρωσαν την υποχρέωση θέσπισης εναλλακτικού μηχανισμού διευθέτησης των διαφορών σύμφωνα με τις εξής οδηγίες:

  • οδηγία 2003/54/EΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

  • οδηγία 2003/55/EΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις ως άνω οδηγίες στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι την 1η Ιουλίου 2004. Μέχρι σήμερα οι καταναλωτές στο Βέλγιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία εξακολουθούν να μην μπορούν να επωφεληθούν από διαφανείς, απλές και οικονομικά προσιτές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των παραπόνων τους, όπως προβλέπουν οι ως άνω οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες στα επιμέρους κράτη μέλη, βλ. MEMO/10/275.


Side Bar