Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

Bruxelles, den 24. juni 2010

Energi: Kommissionen opfordrer 20 medlemsstater til straks at gennemføre og anvende reglerne for det indre marked

Kommissionen har besluttet at sende 35 særskilte henvendelser til 20 medlemsstater, hvori den opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre og anvende forskellige aspekter af de EU-regler, som tager sigte på at skabe et indre marked for el og gas. Formålet med disse regler er at gøre el- og gasmarkederne mere åbne og skabe større kapacitet. Et velfungerende, velreguleret, åbent og sammenkoblet marked, der kan reagere på markedets prissignaler, er en forudsætning for at kunne sikre konkurrencen og opnå forsyningssikkerhed. Et effektivt og fuldt ud fungerende EU-marked for energi giver forbrugerne mulighed for at vælge mellem forskellige selskaber, der leverer el og gas til rimelige priser, og markedet vil være tilgængeligt for alle leverandører, særlig de mindste og dem, der investerer i vedvarende energikilder. Det vil også kunne bidrage til at løfte EU ud af den økonomiske krise. De berørte medlemsstater har nu to måneder til at svare på Kommissionens henvendelser, der har form af "begrundede udtalelser", som hører ind under EU's traktatbrudsprocedure. Hvis Kommissionen ikke modtager tilfredsstillende svar fra de pågældende medlemsstater, kan den indbringe sagerne for EU-domstolen.

Kommissionen sender i alt 35 begrundede udtalelser til følgende 20 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

De væsentligste overtrædelser, som Kommissionen har konstateret, vedrører:

  • manglende oplysninger fra transmissionssystemoperatørerne på el- og gasområdet, hvilket hindrer forsyningsselskaberne i at få effektiv adgang til nettene

  • utilstrækkelige systemer i medlemsstaterne til tildeling af netværkskapacitet, hvilket hindrer optimal anvendelse af el- og gastransmissionsnettene

  • manglende koordination og samarbejde på tværs af grænserne mellem eltransmissionssystemoperatørerne og de nationale myndigheder, hvilket ellers er nødvendigt for at kunne foretage en optimal tildeling af de grænseoverskridende forbindelsers netværkskapacitet, idet målet er at udnytte det eksisterende elnet bedst muligt og således opfylde elbehovet både regionalt og på europæisk plan

  • utilstrækkelig indsats fra gastransmissionssystemoperatørernes side for at give brugerne af nettet mulighed for at få adgang til upstream-markederne (som f.eks. Tyskland til Polen eller Grækenland til Bulgarien ved at tilbyde afbrydelige tjenester med mulighed for at vende gassen i den modsatte retning ("reverse flow")

  • ineffektiv håndhævelse fra medlemsstaternes myndigheders side i tilfælde, hvor EU-lovgivningen overtrædes, og mangel på effektive sanktionssystemer på nationalt plan

  • mangel på tilstrækkelige tvistbilæggelsesprocedurer for forbrugerne – det er et grundlæggende krav i el- og gasdirektiverne, at alle borgere, der nyder godt af det indre energimarked, også skal kunne nyde godt af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Mangel på gennemsigtige, enkle og billige procedurer til behandling af klager kan skabe modstand hos forbrugerne mod at drage fordel af det indre energimarked.

Baggrund:

Overtrædelserne skyldes, at medlemsstaterne ikke har opfyldt deres juridiske forpligtelser i henhold til disse to forordninger:

  • forordning (EF) nr. 1228/2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (trådte i kraft den 1. juli 2004) + bilaget til forordningen, som er ændret ved en afgørelse af 9. november 2006 og trådte i kraft den 29. november 2006

  • forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet + bilag (medlemsstaterne skulle efterkomme forordningen senest den 1. juli 2006).

Disse forordninger, som gælder umiddelbart i medlemsstaterne, har til formål at sikre, at tredjeparter får adgang til el- og gastransmissionsnettene på lige vilkår med andre parter. De indeholder krav om, at transmissionssystemoperatørerne skal offentliggøre oplysninger om nettilgængelighed og – kapacitet og stille den størst mulige kapacitet til rådighed for markedet. Medlemsstaterne skal desuden fastlægge regler for sanktioner i tilfælde af overtrædelse af forordningernes bestemmelser.

Desuden har fire medlemsstater (Belgien, Polen, Rumænien og Slovenien) undladt at opfylde deres forpligtelser til at indføre de alternative tvistbilæggelsesordninger, der er fastsat krav om i følgende direktiver:

  • direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet

  • direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas

Medlemsstaterne skulle gennemføre disse direktiver i national ret senest den 1. juli 2004. Som situationen er nu, kan forbrugerne i Belgien, Polen, Rumænien og Slovenien stadig ikke, som det kræves i direktiverne, nyde godt af gennemskuelige, enkle og billige procedurer for behandling af deres klager.

Der findes yderligere oplysninger om situationen i de enkelte medlemsstater i MEMO/10/275.


Side Bar