Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/836

V Bruselu dne 24. června 2010

Energetická politika: Komise žádá 20 členských států, aby bez prodlení provedly a uplatnily předpisy o jednotném trhu

Evropská komise rozhodla, že 20 členským státům zašle 35 samostatných žádostí, ve kterých je vyzývá, aby do všech podrobností provedly a uplatnily právní předpisy EU pro vytvoření jednotného trhu se zemním plynem a elektřinou. Tato pravidla mají za cíl zvýšit kapacitu a průhlednost trhu s elektřinou. Řádně fungující, dobře regulovaný, průhledný a propojený trh vysílající cenové signály je zásadní pro zajištění hospodářské soutěže a spolehlivosti dodávek. Účinný a plně fungující jednotný trh EU s energií umožní spotřebitelům, aby si vybrali mezi různými společnostmi, které dodávají zemní plyn a elektřinu za přiměřené ceny, a zpřístupní trh všem dodavatelům, zejména těm nejmenším a těm, kteří investují do obnovitelných zdrojů energie. Pomůže také Evropské unii, aby se zotavila z hospodářské krize. Dotčené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly na žádosti, které byly zaslány ve formě „odůvodněných stanovisek“ v rámci řízení o nesplnění povinnosti. Pokud Komise od členských států neobdrží uspokojivé odpovědi, může rozhodnout o tom, že věc postoupí Soudnímu dvoru Evropské unie.

Komise zasílá celkem 35 odůvodněných stanovisek následujícím 20 členským státům: Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Německu, Španělsku, Francii, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku, Švédsku a Spojenému království.

Hlavní případy porušení, které Komise zjistila, se týkají:

  • nedostatku informací poskytovaných provozovateli přenosových soustav elektřiny a přepravních soustav zemního plynu, který tak dodavatelským společnostem znemožňuje účinný přístup k sítím,

  • nedostatečné kvality systémů přidělování kapacity sítě, která brání co možná nejlepšímu využití sítě pro přenos elektřiny a přepravu zemního plynu ve členských státech,

  • nedostatku přeshraniční koordinace a spolupráce ze strany provozovatelů přenosových soustav elektřiny a vnitrostátních orgánů, které jsou nezbytné pro lepší přidělování kapacity sítě u přeshraničních propojení tak, aby stávající elektrické rozvodné sítě mohly co nejlépe sloužit regionálním a evropským potřebám,

  • nedostatečné snahy provozovatelů přepravních soustav zemního plynu nabídnout uživatelům sítě možnost vstoupit na trhy přepravy zemního plynu v protisměru (jako například směrem z Německa do Polska nebo z Řecka do Bulharska) tím, že by nabídli služby odpojitelného zpětného toku (známého také jako „backhaul“),

  • nedostatku účinných donucovacích opatření ze strany příslušných orgánů členských států v případě porušení nařízení EU, včetně neexistence systémů účinných sankcí na vnitrostátní úrovni,

  • nedostatku vhodných postupů pro spotřebitele pro urovnání sporů – směrnice o elektřině a zemním plynu jsou založené na předpokladu, že všichni občané využívající výhod jednotného trhu s energií budou také moci požívat ochrany spotřebitelů na vysoké úrovni. Nedostatek průhledných, jednoduchých a levných postupů pro řešení stížností spotřebitelů může vést k tomu, že spotřebitelé nebudou ochotni využít jednotného trhu s energií.

Souvislosti:

Porušení se týkají nesplnění právní povinnosti ze strany členských států, která pro ně vyplývá z těchto dvou nařízení:

  • nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (v platnost vstoupilo dne 1. července 2004) + příloha nařízení (změněna rozhodnutím ze dne 9. listopadu 2006, v platnost vstoupila dnem 29. listopadu 2006),

  • nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám + příloha (členské státy měli dosáhnout souladu s uvedeným nařízením od 1. července 2006).

Cílem těchto nařízení, která jsou v členských státech uplatňována přímo, je zaručit třetím stranám nediskriminující přístup k sítím přenosu elektřiny a převodu zemního plynu. Od provozovatelů přenosových a přepravních soustav požadují, aby zveřejnili informace o dostupnosti a kapacitě sítě a trhu nabídli její maximální kapacitu. Kromě toho musí členské státy stanovit pravidla pro sankce, která se použijí při porušení ustanovení uvedeného nařízení.

Čtyři členské státy (Belgie, Polsko, Rumunsko a Slovinsko) navíc nesplnily svou povinnost zavést alternativní mechanismus pro urovnávání sporů, jak to stanoví tyto směrnice:

  • směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou,

  • směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.

Členské státy měly tyto směrnice ve svém vnitrostátním právu provést do 1. července 2004. Spotřebitelé v Belgii, Polsku, Rumunsku a Slovinsku dodnes nemohou využívat výhod průhledných, jednoduchých a levných postupů pro řešení svých stížností, jak to tyto směrnice požadují.

Další informace o situaci v jednotlivých členských státech viz informační přehled č.10. 275.


Side Bar