Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL RO

IP/10/833

Brussel, 24 juni 2010

Milieu: De Commissie eist dat België, Griekenland en Roemenië de luchtkwaliteitsregelgeving van de EU toepassen

De Europese Commissie heeft besloten bij België, Griekenland en Roemenië aan te dringen op de volledige uitvoering van de EU-luchtkwaliteitswetgeving inzake deeltjes. De drie lidstaten hebben tot dusver verzuimd een einde te stellen aan de buitensporige emissies van minuscule zwevende deeltjes die bekend zijn onder de naam PM10. De lidstaten hebben twee maanden de tijd om in te gaan op de eisen, die onder de EU-inbreukprocedures de vorm hebben van met redenen omklede adviezen. Doen ze dat niet, dan kan de Commissie hen doorverwijzen naar het Europees Hof van Justitie.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: "Stofdeeltjes in de lucht vormen een ernstig risico voor de gezondheid. Er zijn strenge normen nodig om de EU-burgers te beschermen. Het is essentieel dat deze normen volledig worden nageleefd in zones waar geen termijnverlengingen gelden."

Krachtens Richtlijn 2008/50/EG moeten de lidstaten tegen 2005 verzekeren dat aan bepaalde grenswaarden voor PM10 wordt voldaan. Er is zowel een jaargrenswaarde (40 μg/m3) als een daggrenswaarde (50 μg/m3) opgelegd, die niet meer dan 35 keer per kalenderjaar mag worden overschreden.

Landen kunnen vrijstellingen van de grenswaarden voor PM10 aanvragen, maar deze zijn onderworpen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de lidstaten aantonen dat zij stappen hebben gedaan om hun verplichtingen binnen de verlengde termijn na te komen en dat zij een luchtkwaliteitsplan uitvoeren waarin voor elke luchtkwaliteitszone de toepasselijke bestrijdingsmaatregelen zijn vastgesteld.

Uit gegevens waarover de Commissie beschikt, blijkt dat de grenswaarden in verschillende zones in België en Griekenland sinds 2005 niet zijn gerespecteerd. Beide lidstaten hebben termijnverleningen aangevraagd, maar de Commissie was van oordeel dat de voorwaarden niet waren vervuld.

Nadat er een inbreukprocedure was ingeleid, diende Roemenië een vrijstellingsverzoek in, dat thans voorligt ter beoordeling door de Commissie. Aangezien verscheidene gebieden waar overschrijdingen van de PM10-grenswaarden zijn opgetekend niet werden gedekt door dit verzoek, heeft de Commissie besloten Roemenië een met redenen omkleed advies te sturen.

Achtergrond: Gezondheidseffecten

Zwevende deeltjes (PM10) zijn vooral te vinden in de verontreinigende emissies door de industrie, het verkeer en de verwarming van woningen. Zij kunnen astma, cardiovasculaire problemen, longkanker en vroegtijdige dood veroorzaken.

Nadere informatie

Lijsten van overschrijdingszones per lidstaat:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Website met informatie over de verlenging van de termijnen:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_htm.nl.htm

Contactpersonen:


Side Bar