Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI ET LV MT PL BG

IP/10/832

V Bruseli, 24. júna 2010

Životné prostredie: Komisia žiada desať členských štátov, aby uviedli svoje právne predpisy do súladu s právnymi predpismi EÚ

Komisia žiada desať členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Francúzsko, Portugalsko, Lotyšsko, Fínsko, Poľsko, Malta a Slovensko), aby uviedli svoje právne predpisy do súladu s právnymi predpismi EÚ týkajúcich sa životného prostredia v týchto piatich oblastiach: predchádzanie povodniam, odpad z elektrických a elektronických zariadení, politika vodného hospodárstva, riadenie environmentálneho hluku a miesta skládok odpadu. Prípady spadajú do troch rozličných kategórií: neprenesenie – neprijatie právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni; nesúlad medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a požiadavkami právnych predpisov EÚ; a chybné, nesprávne uplatňovanie požiadaviek právnych predpisov EÚ. Deväť členských štátov má teraz dva mesiace na to, aby reagovali na žiadosti, a to formou „odôvodnených stanovísk“ k postupom pri porušení právnych predpisov EÚ. Malta má lehotu na odpoveď len jeden mesiac. Ak Komisia nedostane od dotknutých členských štátov uspokojivé odpovede, môže prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Neprenesenie smernice o povodniach

Komisia žiada Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Francúzsko a Portugalsko, aby prijali potrebné opatrenia na implementáciu smernice 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Cieľom smernice je znížiť a riadiť riziká, ktoré povodne predstavujú pre ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby do roku 2011 vykonali predbežné posúdenie s cieľom identifikovať povodia riek a pridružené pobrežné oblasti ohrozené povodňami. Pre takéto zóny by potom členské štáty mali do roku 2013 vytvoriť povodňové mapy a do roku 2015 vypracovať plány riadenia povodňových rizík zamerané na prevenciu, ochranu a pripravenosť.

Členské štáty mali implementovať smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov najneskôr do 26. novembra 2009. Prešetrovanie neskorej transpozície právnych predpisov EÚ členskými štátmi je pre Komisiu prioritou.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) – Lotyšsko

Komisia sa rozhodla požiadať Lotyšsko, aby riadne implementovalo smernicu 2002/96 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Lotyšské implementačné opatrenia týkajúce sa definície výrobcu nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Podľa smernice by sa definícia výrobcu mala vzťahovať na trh EÚ týkajúci sa výroby elektrických a elektronických zariadení a nie na vnútroštátny trh.

Rámcová smernica o vode – Fínsko a Poľsko

Komisia sa takisto rozhodla požiadať Fínsko a Poľsko, aby riadne implementovali smernicu 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. V oboch členských štátoch naďalej pretrváva značný počet prípadov nesúladu so smernicou.

Smernica o hluku – Malta

Komisia sa rozhodla požiadať Maltu, aby splnila svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku. Malta nevypracovala strategické hlukové mapy. Smernica o hluku vytyčuje spoločný postup na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých účinkov vyplývajúcich z vystavenia environmentálnemu hluku. Podľa smernice majú členské štáty merať environmentálny hluk (s použitím štandardnej metodiky a štandardných ukazovateľov), aby mohli vypracovať strategické hlukové mapy pre hlavné mestské aglomerácie, cesty, letiská a železnice.

Smernica o skládkach odpadov – Slovensko

Tento prípad proti Slovensku sa týka neschopnosti riadne uplatniť požiadavky právnych predpisov EÚ. Prípad sa týka prevádzky skládky odpadu v slovenskej obci Považský Chlmec pri Žiline. Skládka sa neprevádzkuje v súlade so smernicou 1999/31/ES o skládkach odpadov. Podľa smernice o skládkach odpadov sa považuje za „existujúcu skládku odpadu“, pričom v takomto prípade je potrebná osobitná dokumentácia, aby mohla pokračovať v prevádzke po 16. júli 2009. Do dnešného dňa slovenské orgány neposkytli potrebné informácie, ktorými by sa potvrdilo, že takáto dokumentácia bola poskytnutá.

Aktuálne štatistické údaje týkajúce sa porušení právnych predpisov vo všeobecnosti sa nachádzajú na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


Side Bar