Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI ET LV MT SK BG

IP/10/832

Bruksela, 24 czerwca 2010 r.

Ochrona środowiska: Komisja wzywa dziesięć państw członkowskich do dostosowania się do unijnego prawa

Komisja wzywa dziesięć państw członkowskich (Belgię, Bułgarię, Estonię, Francję, Portugalię, Łotwę, Finlandię, Polskę Maltę i Słowację), aby dostosowały się do unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska w następujących pięciu obszarach: przeciwdziałanie powodziom, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, polityka wodna, zarządzanie poziomem hałasu w środowisku oraz miejsca składowania odpadów. Sprawy dzielą się na trzy kategorie: brak powiadomienia – nieprzyjęcie prawa unijnego na szczeblu krajowym, niedostosowanie prawa krajowego do wymogów prawa unijnego oraz nieprawidłowe stosowanie - nieprawidłowe stosowanie wymogów prawa unijnego. Dziewięć państw członkowskich ma obecnie dwa miesiące czasu na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię stanowiącą część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku Malty termin na udzielenie odpowiedzi wynosi jeden miesiąc. Wobec braku zadowalających odpowiedzi powyższych państw członkowskich Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Brak powiadomienia w związku z dyrektywą powodziową

Komisja wzywa Belgię, Bułgarię, Estonię, Francję i Portugalię do przyjęcia środków niezbędnych do wdrożenia dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dyrektywa ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, z którym wiąże się zagrożenie zdrowia, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, a także zarządzanie tym ryzykiem.

Dyrektywa wymaga od państw członkowskich przeprowadzenia wstępnej oceny ryzyka do 2011 r. mającej wskazać dorzecza oraz związane z nimi obszary nadbrzeżne, gdzie występuje zagrożenie powodziowe. Następnie, do 2013 r., państwa członkowskie powinny sporządzić dla tych obszarów mapy ryzyka i do 2015 r. ustanowić plany zarządzania ryzykiem powodziowym skupiające się na prewencji, ochronie i gotowości do akcji ratunkowej.

Państwa członkowskie powinny były wdrożyć przedmiotową dyrektywę najpóźniej do dnia 26 listopada 2009 r. Priorytetem Komisji jest kwestia opóźnień w transpozycji prawa unijnego przez państwa członkowskie.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego - Łotwa

Komisja podjęła decyzję o wezwaniu Łotwy do prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2002/96 w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego. Łotewskie przepisy wykonawcze dotyczące definicji producenta są niezgodne z prawem unijnym. Zgodnie z dyrektywą definicja producenta powinna odnosić się do rynku UE w zakresie produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a nie do rynku krajowego.

Ramowa dyrektywa wodna – Finlandia i Polska

Komisja podjęła także decyzję o wezwaniu Finlandii i Polski do prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. W odniesieniu do obydwu państw członkowskich nadal pozostaje szereg kwestii, które są niezgodne z dyrektywą.

Dyrektywa o hałasie – Malta

Komisja zdecydowała o wezwaniu Malty do wypełnienia jej zobowiązań wynikających z dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Malta nie sporządziła strategicznych map hałasu. Dyrektywa w sprawie hałasu określa wspólne podejście w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu. Na mocy dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są ustalić poziom hałasu (za pomocą standardowej metody i standardowych wskaźników) w celu sporządzenia strategicznych map hałasu dla najważniejszych aglomeracji miejskich, dróg, portów lotniczych i kolei.

Dyrektywa w sprawie składowania odpadów – Słowacja

Sprawa przeciwko Słowacji dotyczy nieprawidłowego stosowania wymogów unijnego prawa. Chodzi o działalność składowiska odpadów w Považským Chlmecu koło Żyliny, na Słowacji. Działalność składowiska jest niezgodna z dyrektywą 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Na mocy powyższej dyrektywy uznaje się je za funkcjonujące składowisko odpadów. W związku z tym wymagana jest szczegółowa dokumentacja, która pozwoli na przedłużenie jego działalności po dniu 16 lipca 2009 r. Do dnia dzisiejszego władze Słowacji nie przekazały koniecznych informacji potwierdzających przygotowanie takiej dokumentacji.

Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


Side Bar