Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI ET MT PL SK BG

IP/10/832

Briselē, 2010. gada 24. jūnijā

Vide — Komisija pieprasa desmit dalībvalstīm panākt atbilstību ES tiesību aktiem

Komisija pieprasa desmit dalībvalstīm (Beļģijai, Bulgārijai, Francijai, Igaunijai, Portugālei, Latvijai, Maltai, Polijai, Slovākijai un Somijai) panākt atbilstību ES tiesību aktiem piecās dažādās jomās: plūdu novēršana, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana, ūdens politika, vides trokšņa pārvaldība un atkritumu poligoni. Pārkāpumus var iedalīt trīs kategorijās: nepaziņošana, proti, nav paziņoti ES tiesību aktu transponēšanai pieņemtie valsts tiesību akti, valsts tiesību aktu neatbilstība ES tiesību aktu prasībām un nepareiza piemērošana, proti, ES tiesību aktu prasības netiek pienācīgi ievērotas. Deviņām dalībvalstīm ir atvēlēti divi mēneši, lai atbildētu uz argumentētiem atzinumiem, kas nosūtīti saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Maltai atbilde jāsniedz viena mēneša laikā. Ja attiecīgo dalībvalstu sniegtās atbildes nebūs apmierinošas, Komisija var nodot jautājumu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

Plūdu direktīvas transponēšanai pieņemto pasākumu nepaziņošana

Komisija pieprasa Beļģijai, Bulgārijai, Francijai, Igaunijai un Portugālei pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu Direktīvu 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību. Direktīvas mērķis ir mazināt un pārvaldīt apdraudējumu, ko plūdi rada cilvēka veselībai, videi, kultūras mantojumam un saimnieciskajai darbībai.

Direktīvā paredzēts, ka dalībvalstīm līdz 2011. gadam ir jāveic sākotnējais novērtējums, lai identificētu upju baseinus un attiecīgās piekrastes teritorijas, kurās pastāv plūdu risks. Līdz 2013. gadam jāsagatavo šādu zonu plūdu riska kartes un līdz 2015. gadam jāizstrādā plūdu riska pārvaldības plāni, kuru galvenie aspekti ir plūdu novēršana, pretplūdu aizsardzība un sagatavotība.

Dalībvalstīm minētā direktīva bija jāiestrādā valsts tiesību aktos vēlākais līdz 2009. gada 26. novembrim. ES tiesību aktu novēlota transponēšana ir pārkāpums, kura novēršana ir viena no Komisijas darba prioritātēm.

Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) —Latvija

Komisija ir nolēmusi pieprasīt Latvijai pienācīgi īstenot Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Latvijā pieņemtajos īstenošanas instrumentos jēdziena “ražotājs” definīcija neatbilst ES tiesību aktu prasībām. Lai būtu izpildītas direktīvas prasības, “ražotāja” definīcijā saistībā ar elektrisko un elektronisko iekārtu ražošanu jābūt atsaucei uz ES tirgu, nevis valsts tirgu.

Ūdens pamatdirektīva — Polija un Somija

Turklāt Komisija ir nolēmusi pieprasīt Polijai un Somijai pienācīgi īstenot Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā. Abās dalībvalstīs vēl joprojām ir ļoti daudz jautājumu, kuros nav ievērotas direktīvas prasības.

Direktīva par troksni — Malta

Komisija ir nolēmusi pieprasīt, lai Maltai izpildītu pienākumus, kas paredzēti Direktīvā 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Maltā nav izstrādātas stratēģiskās trokšņu kartes. Direktīvā par troksni ir izklāstīta kopīga pieeja, lai nepieļautu, novērstu vai samazinātu kaitējumu, kas rodas vides trokšņa iedarbības rezultātā. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm jāmēra vides troksnis (izmantojot standarta metodes un standarta indikatorus), lai izstrādātu stratēģiskās trokšņu kartes galvenajām pilsētu aglomerācijām, autoceļiem, lidostām un dzelzceļa līnijām.

Direktīva par atkritumu poligoniem — Slovākija

Pret Slovākiju uzsāktā lieta ir saistīta ar ES tiesību aktu prasību nepareizu piemērošanu. Konkrēti, runa ir par atkritumu poligona ekspluatāciju Považský Chlmec netālu no Žilinas (Slovākija). Atkritumu poligona darbībā netiek ievērota Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem. Saskaņā ar minēto direktīvu šo poligonu uzskata par “esošu poligonu”, tāpēc ir vajadzīgi īpaši dokumenti, lai tā ekspluatāciju drīkstētu turpināt pēc 2009. gada 16. jūlija. Līdz šim Slovākijas iestādes nav sniegušas vajadzīgo informāciju, lai apstiprinātu, ka šādi dokumenti ir sagatavoti.

Pašreizējie statistikas dati par pārkāpumiem atrodami tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


Side Bar