Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT ET LV MT PL SK BG

IP/10/832

Bryssel 24. kesäkuuta 2010

Ympäristö: Kymmenelle maalle kehotus noudattaa EU-lainsäädäntöä

Komissio kehottaa kymmentä jäsenvaltiota (Belgia, Bulgaria, Viro, Ranska, Malta, Portugali, Latvia, Suomi, Puola ja Slovakia) noudattamaan EU:n ympäristölainsäädäntöä viidellä eri osa-alueella, jotka ovat tulvien ehkäisy, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, vesipolitiikka, ympäristömelun hallinta ja kaatopaikat. Tapaukset jakautuvat kolmeen ryhmään sen mukaan, onko kyse kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamatta jättämisestä eli siitä, että EU-lainsäädäntö on jätetty siirtämättä kansalliseen lainsäädäntöön, kansallisen lain ja EU-vaatimusten välisestä ristiriitaisuudesta vaiko EU-vaatimusten puutteellisesta soveltamisesta. Yhdeksällä jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata kehotuksiin, jotka annetaan perusteltuina lausuntoina osana EU:n rikkomismenettelyjä. Maltan tapauksessa määräaika on yksi kuukausi. Jos jäsenvaltiot eivät vastaa kehotuksiin komissiota tyydyttävällä tavalla, se voi viedä maat EU:n tuomioistuimeen.

Tulvadirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamatta jättäminen

Komissio kehottaa Belgiaa, Bulgariaa, Viroa, Ranskaa ja Portugalia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 2007/60/EY täytäntöönpanemiseksi. Direktiivin tavoitteena on vähentää ja hallita tulvista terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle aiheutuvia riskejä.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on tehtävä vuoteen 2011 mennessä alustava arviointi tulvariskin alaisista vesistö- ja rannikkoalueista sekä laadittava niitä varten vuoteen 2013 mennessä tulvariskikartat ja vuoteen 2015 mennessä tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa keskitytään tulvien ehkäisyyn, suojeluun ja valmiustoimiin.

Jäsenvaltioiden piti siirtää direktiivi kansalliseen lainsäädäntöönsä viimeistään 26. marraskuuta 2009. Komissio valvoo tarkasti, saattavatko jäsenvaltiot EU:n lainsäädännön ajoissa osaksi kansallista lakiaan.

hkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi – Latvia

Komissio on päättänyt kehottaa Latviaa panemaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY asianmukaisesti täytäntöön. Direktiiviin sisältyvä tuottajan määritelmä ei Latvian lainsäädännössä vastaa EU:n vaatimuksia. Direktiivin mukaan tuottajan määritelmän on viitattava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotannon EU-markkinoihin eikä kansallisiin markkinoihin.

Vesipolitiikan puitedirektiivi – Suomi ja Puola

Niin ikään komissio on päättänyt kehottaa Suomea ja Puolaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY. Kummankin maan lainsäädäntö on edelleen monessa suhteessa direktiivin vaatimusten vastainen.

Meludirektiivi – Malta

Komissio on päättänyt vaatia Maltaa noudattamaan ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 2002/49/EY mukaisia velvoitteitaan. Malta ole laatinut direktiivissä vaadittuja strategisia melukarttoja. Meludirektiivillä otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuksia. Direktiivin perusteella jäsenvaltioiden on mitattava ympäristömelua käyttäen yhteisiä menetelmiä ja indikaattoreita sekä laadittava strategiset melukartat suurista taajamista ja lentoasemista sekä tieliikenteen ja raideliikenteen pääväylistä.

Kaatopaikkadirektiivi – Slovakia

Slovakian tapauksessa on kyse siitä, ettei EU:n lainsäädännön vaatimuksia ole sovellettu asianmukaisesti. Tapaus koskee Považský Chlmecissa Žilinan kaupungin lähistöllä Slovakiassa sijaitsevaa kaatopaikkaa, jonka toiminta ei vastaa kaatopaikkadirektiivin 1999/31/EY vaatimuksia. Direktiivin mukaan se luokitellaan "jo käytössä olevaksi kaatopaikaksi", minkä vuoksi sen käytön jatkamiseksi 16. heinäkuuta 2009 jälkeen tarvittiin erityistä asiakirjanäyttöä. Slovakian viranomaiset eivät ole toistaiseksi antaneet tarvittavia tietoja tämän näytön olemassaolosta.

EU-lainsäädännön rikkomista koskevat tilastot:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


Side Bar