Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI LV MT PL SK BG

IP/10/832

Brüssel, 24. juuni 2010

Keskkond: komisjon kutsub kümmet liikmesriiki üles järgima ELi õigust

Komisjon kutsub kümmet liikmesriiki (Belgia, Bulgaaria, Eesti, Prantsusmaa, Portugal, Läti, Soome, Poola, Malta ja Slovakkia) üles kõrvaldama ELi keskkonnaõiguse järgimisel esinevad puudused. Probleeme valmistavateks valdkondadeks on üleujutuste ärahoidmine, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitamine, veepoliitika, keskkonnamüra haldamine ja prügilate käitamine. Rikkumised võib jagada kolme kategooriasse: ülevõtmisest ei ole teatatud – ELi õigusnorme ei ole liikmesriigis üle võetud; ebakõla riiklike õigusnormide ja ELi eeskirjade vahel; ELi õigusnormide kohaldamine puudulikult ja viisil, mis ei vasta nõuetele. Üheksal liikmesriigil on ELi rikkumismenetluse alusel põhjendatud arvamuse vormis esitatud nõuetele vastamiseks aega kaks kuud. Malta puhul on tähtaeg üks kuu. Kui mõnelt asjaomaselt liikmesriigilt rahuldavat vastust ei saada, võib komisjoni anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Üleujutuste direktiiv – ülevõtmisest ei ole teatatud

Komisjon nõuab Belgialt, Bulgaarialt, Eestilt, Prantsusmaalt ja Portugalilt direktiivi 2007/60/EÜ (üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta) rakendamiseks vajalike meetmete võtmist. Direktiivi eesmärk on vähendada ja maandada üleujutusohtu ning üleujutustest inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandusele tuleneda võivat kahju.

Direktiivis nõutakse, et liikmesriigid teeksid 2011. aastaks üleujutusriski esialgse hindamise, mille abil selgitada välja valg- ja rannikualad, kus üleujutusoht esineb. Selliste alade kohta tuleb neil koostada hiljemalt 2013. aastaks üleujutusriski kaart ning 2015. aastaks üleujutusriski maandamise kava, milles käsitletakse eelkõige üleujutuste ärahoidmist, kaitset tulvavee vastu ja üleujutusteks valmisolekut.

Liikmesriigid pidid direktiivi siseriiklikusse õigusesse üle võtma hiljemalt 26. novembriks 2009. Üheks komisjoni oluliseks kohustuseks ongi silmas pidada, et liikmesriigid võtaksid ELi õigusaktid õigeaegselt üle.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv – Läti

Komisjon on otsustanud nõuda, et Läti rakendaks nõuetekohaselt direktiivi 2002/96 (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta). Läti ülevõtmismeetmetes sätestatud tootja määratlus ei ole ELi eeskirjadega kooskõlas. Direktiivi kohaselt tuleb tootja määratluses viidata Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete turule, mitte siseriiklikule turule.

Veepoliitika raamdirektiiv – Soome ja Poola

Komisjon on otsustanud nõuda, et Soome ja Poola rakendaks nõuetekohaselt direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik. Mõlemas liikmesriigis esineb ülevõtmismeetmetes direktiivist mitmeid kõrvalekaldeid.

Müra direktiiv – Malta

Komisjon on otsustanud nõuda, et Malta täidaks kohustusi, mis tulenevad direktiivist 2002/49/EÜ (keskkonnamüra hindamine ja kontrollimine). Direktiivis on sätestatud ühtne lähenemisviis, mille abil vältida, ennetada ja vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid. Samuti on selles sätestatud, et liikmesriigid peavad mõõtma keskkonnamüra (kasutades ühtset tehnoloogiat ja ühtseid indikaatoreid) ning koostama peamiste linnastute, maanteede, lennujaamade ja raudteede kohta strateegilised mürakaardid. Malta ei ole seni suutnud strateegilisi mürakaarte koostada.

Prügila direktiiv – Slovakkia

Slovakkia puhul on komisjon täheldanud suutmatust ELi õigusakte nõuetekohaselt kohaldada. Asi puudutab Považský Chlmeci prügilat Slovakkias Žilina lähistel. Prügilat ei käitata kooskõlas direktiiviga 1999/31/EÜ prügilate kohta. Direktiivi järgi tuleb seda prügilat käsitada olemasoleva prügilana ning seetõttu on selleks, et lubada käitamist jätkata pärast 16. juulit 2009. aastal, vaja esitada asjakohased dokumendid. Praeguseks ei ole Slovakkia ametiasutused dokumentide esitamist kinnitanud.

Üldised jooksvad arvandmed õigusrikkumiste kohta on esitatud aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


Side Bar