Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI ET LV MT PL SK

IP/10/832

Брюксел, 24 юни 2010 г.

Околна среда: Комисията изисква от десет държави-членки спазването на законодателството на ЕС

Комисията изисква от десет държави-членки (Белгия, България, Естония, Франция, Португалия, Латвия, Финландия, Полша, Малта и Словакия) да осигурят спазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда в пет различни области, а именно предотвратяването на наводнения, отпадъците от електрическо и електронно оборудване, политиката за водите, управлението на шума в околната среда и депата за отпадъци. Делата попадат в три различни категории: неуведомяване, т.е. неприемане на законодателството на ЕС на национално ниво; несъответствие между националното законодателство и изискванията на законодателството на ЕС и неправилно прилагане — неподходящо прилагане на изискванията на законодателството на ЕС. Девет от държавите-членки разполагат с два месеца да отговорят на исковете, които са под формата на мотивирано становище“ в рамките на процедурата за нарушение на ЕС. Крайният срок за отговор за Малта е един месец. При липса на задоволителни отговори от въпросните държави-членки Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Неуведомяване във връзка с Директивата за наводненията

Комисията изисква от Белгия, България, Естония, Франция и Португалия да приемат необходимите мерки за изпълнението на Директива 2007/60/EО относно оценката и управлението на риска от наводнения. Директивата има за цел да намали и управлява рисковете от наводненията за здравето на човека, околната среда, културното наследство и икономическата дейност.

Директивата задължава държавите-членки да извършат предварителна оценка до 2011 г., с цел да се установят речните басейни и свързаните крайбрежни райони, в които съществува риск от наводнения. След това те трябва да съставят карти на районите под заплаха от наводнения в тези зони до 2013 г., а до 2015 г. — планове за управление на риска от наводнения, в който централно място се отделя на предотвратяването, защитата и подготвеността.

Държавите-членки трябваше да въведат директивата в своето национално законодателство най-късно до 26 ноември 2009 г. За Комисията последващите мерки във връзка със забавянията в транспонирането на законодателството на ЕС от държавите-членки е от приоритетно значение.

Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) — Латвия

Комисията взе решение да изиска от Латвия правилното изпълнение на Директива 2002/96 за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Латвийските мерки по изпълнението, свързани с определението за „производител“, не съответстват на законодателството на ЕС. Съгласно директивата определението за „производител“ следва да се позовава на пазара на ЕС по отношение на производството на електрическо и електронно оборудване, а не на националния пазар.

Рамковата директива за действията на Общността в областта на политиката за водите — Финландия и Полша

Комисията взе решение също така да изиска от Финландия и Полша правилното изпълнение на Директива 2000/60/EО, която установява рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите. И в двете държави-членки продължават да са налице значителен брой проблеми, породени от несъответствия с директивата.

Директива относно шума — Малта

Комисията взе решение да изиска от Малта да спази своите задължения, породени от Директива 2002/49/EО относно оценката и управлението на шума в околната среда. Малта не е изготвила стратегически карти на шума. Директивата относно шума определя общ подход за предотвратяването или намаляването на вредните ефекти от излагането на шума в околната среда. По силата на директивата държавите-членки трябва да измерят шума в околната среда (като използват стандартна методология и показатели), за да изработят стратегически карти на шума за големите градски агломерации, пътища, летища и железопътна инфраструктура.

Директивата относно депонирането на отпадъци — Словакия

Делото срещу Словакия се отнася до неуместно прилагане на изискванията на законодателството на ЕС. Делото засяга експлоатацията на депото за отпадъци в Považský Chlmec, близо до Žilina в Словакия. Работата на депото не съответства на изискванията на Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци. Съгласно директивата това депо се счита за „съществуващо депо“ и затова е необходима специална документация, за да може то да продължи да функционира и след 16 юли 2009 г. До днешна дата словашките власти не са предоставили необходимата информация в потвърждение на това, че тази документация е предоставена.

Актуални статистически данни за нарушенията като цяло са достъпни на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


Side Bar