Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/10/830

Brussel, 24 juni 2010

Milieu: De Commissie daagt vier lidstaten voor het Hof wegens niet-omzetting van EU-wetgeving

De Europese Commissie daagt vier lidstaten (België, Luxemburg, Duitsland en Griekenland) voor het Europees Hof van Justitie wegens niet-omzetting van EU-milieuwetgeving in nationaal recht. België wordt naar het Hof verwezen in verband met EU-voorschriften inzake autowrakken, Luxemburg in verband met grondwater- en drinkwaterwetgeving, Duitsland in verband met EU-voorschriften inzake de toegang tot en het gebruik van ruimtelijke milieu-informatie en Griekenland in verband met stortplaatsvoorschriften.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: "De EU-milieuwetgeving is er om de EU-burgers en het milieu te beschermen. Ik dring er bij de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan, op aan de wetgeving in kwestie zo snel mogelijk in hun nationaal recht om te zetten."

Luxemburg – grondwater- en drinkwaterwetgeving

De Commissie verwijst Luxemburg naar het Europees Hof van Justitie wegens het niet meedelen van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand, alsook wegens onvolledige en onjuiste omzetting van Richtlijn 1998/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

Griekenland en België - afvalwetgeving

De Commissie verwijst Griekenland in verband met de gebrekkige werking van de stortplaats in Fyli-Skalistiri in de regio Attiki naar het Europees Hof van Justitie wegens incorrecte toepassing van de Richtlijnen 2006/12/EG en 1999/31/EG, die respectievelijk betrekking hebben op afval en het storten van afvalstoffen. Door een op 12 december 2006 uitgevoerde inspectie werd het gebrekkige beheer van de stortplaats in kwestie bevestigd. De inbreuk op de EU-wetgeving heeft betrekking op de milieu-impact ten gevolge van het wanbeheer.

De Commissie verwijst België naar het Hof van Justitie van de EU wegens de onvolledige omzetting van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken. Er moet een nieuwe overeenkomst komen om de problemen aan te pakken, maar die is nog niet aangenomen.

Duitsland – wet over de infrastructuur voor ruimtelijke informatie

Duitsland wordt door de Commissie naar het Europees Hof van Justitie verwezen wegens onvolledige omzetting van Richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire).

Deze richtlijn heeft tot doel de toegang tot en het gebruik van milieugerelateerde ruimtelijke informatie te vergemakkelijken. Deze informatie moet tussen de autoriteiten worden uitgewisseld voor al hun milieugerelateerde taken. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de gegevens zonder praktische hindernissen kunnen worden gedeeld. De richtlijn heeft betrekking op een brede waaier ruimtelijke informatie, gaande van cartografische basisinformatie, zoals vervoersnetwerken en administratieve eenheden, tot belangrijke milieu-informatie, zoals emissies, milieukwaliteit en de ligging van beschermde gebieden. In staat zijn om deze verschillende soorten gegevens te combineren is belangrijk om de beste informatie te verkrijgen over hoe we onze samenleving beter kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld de vele mogelijke effecten van klimaatverandering en luchtverontreiniging, alsook tegen natuurrampen en technologische rampen. Hoe beter de beschikbare informatie, hoe hoger het rendement van de milieubeschermingsmaatregelen.

De richtlijn moest door de lidstaten vóór 15 mei 2009 zijn omgezet.

Voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


Side Bar