Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE HU

IP/10/827

V Bruseli 24. júna 2010

Odôvodnené stanovisko – Článok 259 ZFEÚ – Maďarsko/Slovensko

Dňa 24. júna 2010 Komisia prijala odôvodnené stanovisko v rámci konania o nesplnení povinnosti členským štátom, ktoré v súlade s článkom 259 ZFEÚ začala Maďarská republika proti Slovenskej republike. Maďarská republika tvrdí, že Slovenská republika porušila ustanovenia právnych predpisov Európskej únie tým, že v auguste 2009 odoprela maďarskému prezidentovi vstup na jej územie.

V rámci konania medzi dvomi členskými štátmi a pred predložením veci Súdnemu dvoru Komisia vydáva odôvodnené stanovisko. Z analýzy Komisie vyplýva, že ustanovenia Zmluvy a sekundárnych právnych predpisov sa neuplatňujú na návštevy vykonávané hlavou členského štátu na území iného členského štátu, a preto podľa názoru Komisie toto údajné porušenie nie je opodstatnené.

Z textu, kontextu a cieľov Zmluvy a sekundárnych právnych predpisov vyplýva, že voľný pohyb občanov sa týka len osôb ako „súkromných“ občanov (základné ľudské právo) a nie hláv členských štátov alebo tretích štátov, ktoré sa riadia medzinárodnými právnymi predpismi. Okrem toho inštitúcie nemajú právomoc meniť medzinárodné právne predpisy, ktorými sa spravujú diplomatické bilaterálne vzťahy medzi členskými štátmi.

Skutkový stav

Maďarsko vytýka Slovensku, že 21. augusta 2009 odoprelo prezidentovi Maďarska vstup na slovenské územie na základe ustanovení smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov bez toho, aby rešpektovalo základné pravidlá a postupy.

Maďarský prezident mal v úmysle zúčastniť sa 21. augusta 2009 na odhalení sochy sv. Štefana I., prvého uhorského kráľa (svätého patróna), ktoré organizovalo súkromné združenie v Komárne (Slovensko). Slovenské orgány usúdili, že návšteva prezidenta v deň, na ktorý pripadá 41. výročie okupácie Československa štátmi Varšavskej zmluvy, by ohrozila verejnú bezpečnosť, a rozhodli sa prezidentovi odoprieť vstup s odvolaním sa na smernicu 2004/38/ES.

V októbri 2009 maďarské orgány adresovali predsedovi Komisie sťažnosť s tým, aby Komisia začala proti Slovensku konanie o nesplnení povinnosti z dôvodu porušenia smernice 2004/38/ES.

Komisia odpovedala, že nemôže začať konanie o nesplnení povinnosti na základe opísaných skutočností, pretože na oficiálne návštevy hlavy jedného členského štátu na území iného členského štátu sa nevzťahujú právne predpisy Únie a že členské štáty si zachovávajú úplnú moc nad ich diplomatickými bilaterálnymi vzťahmi.

Maďarská republika na to formálne predložila vec Komisii v súlade s článkom 259 ZFEÚ. Toto predloženie predstavuje prvý krok k prípadnej žalobe jedného členského štátu proti inému členskému štátu podanej na Súdny dvor.


Side Bar