Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

V Bruseli 24. júna 2010

Udržateľná spotreba a výroba v mene životného prostredia: európsky maloobchod prichádza s kódexom ekologického správania

Európski obchodní lídri dnes prišli s dobrovoľným kódexom ekologického správania pre sektor maloobchodu. Maloobchodníci, ktorí tento kódex podpíšu, sa zaväzujú rešpektovať súbor princípov a opatrení zameraných na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie. Kódex ekologického správania pre maloobchod bol predložený komisárovi EÚ pre životné prostredie Janezovi Potočnikovi pri príležitosti prvého výročia maloobchodného fóra. Toto fórum založili minulý rok Európska komisia a európsky sektor maloobchodu ako súčasť úsilia podporiť ekologicky udržateľnejšie spôsoby spotreby.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Je to dôležitý míľnik pre maloobchodné fórum a dobrá správa pre spotrebiteľov. Zaoberá sa hlavnými oblasťami, ktorých sa týkajú obavy o životné prostredie, ako napr. získavaním zdrojov, odpadovým hospodárstvom, efektívnym využívaním zdrojov a komunikáciou so zákazníkmi. Podpísaním tohto kódexu správania maloobchodníci dokazujú, že im záleží na tom, aký vplyv majú ich podniky na životné prostredie, a že hodlajú prijať opatrenia na zníženie tohto vplyvu.“

Sir Terry Leahy, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco PLC a prezident Európskeho okrúhleho stola maloobchodu, povedal: „Sme spokojní s výrazným pokrokom, ktorý sme dosiahli za jediný rok od spustenia maloobchodného fóra – s obrovským množstvom zmien, ktoré sa dejú v obchodoch, v našich distribučných systémoch, vo vzťahu s našimi dodávateľmi, s partnermi z mimovládnych organizácii a samozrejme so zákazníkmi. Spustením kódexu dnes uskutočňujeme v tejto oblasti ďalší krok. Vieme, že toho ešte musíme veľa spraviť a pevne verím, že implementácia tohto kódexu nám v tom pomôže. Je to úžasný príklad toho, ako sa dá vytvoriť masové hnutie ekologickej spotreby, ktoré aj funguje v praxi.“

Dr. Rainhardt von Leoprechting, viceprezident spoločnosti Metro Group, riaditeľ jej sekcie korporátnych vzťahov a prezident spoločnosti EuroCommerce uviedol: „Sektor maloobchodu, ktorý generuje 13 % HDP, je nielen obrovským hráčom na poli európskeho hospodárstva, ale aj spájacím medzičlánkom medzi priemyslom a miliónmi spotrebiteľov. Vďaka tejto ústrednej úlohe môžeme pôsobiť na všetkých aktérov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci s cieľom vytvoriť nové, udržateľné riešenia. Spolu môžeme Európu viesť k lepšej, ekologickejšej budúcnosti.“

Dobrovoľný ekologický kódex pre maloobchod

Európski maloobchodníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri propagácii udržateľnejšej spotreby, a to prostredníctvom svojho konania, partnerstiev s dodávateľmi a prostredníctvom svojho každodenného kontaktu s európskymi spotrebiteľmi.

Pochopenie vplyvnej úlohy, ktorú zohrávajú, viedlo k založeniu maloobchodného fóra, ktoré je iniciatívou v rámci akčného plánu EÚ o udržateľnej spotrebe a výrobe a udržateľnej priemyselnej politike. Členské spoločnosti fóra zahŕňajú mnohé nadnárodné maloobchodné spoločnosti, ktoré sa zaviazali znižovať svoje environmentálne vplyvy prostredníctvom súboru opatrení špecifických pre jednotlivé spoločnosti.

Maloobchodné fórum dnes uskutočnilo ďalší krok smerom k udržateľnosti, keď predstavilo dobrovoľný európsky kódex správania pre maloobchodníkov. Kódex ekologického správania pre maloobchod sa zameriava na udržateľné získavanie zdrojov pre špecifické výrobky, ako napr. drevo alebo ryby, ďalej na zvyšovanie efektivity pri využívaní zdrojov u predajcov, optimalizáciu dopravy a distribúcie, lepšie praktiky pri odpadovom hospodárstve a zlepšenú komunikáciu so spotrebiteľmi. Signatári sa zaväzujú predkladať správy o dosiahnutom pokroku, napr. v podobe výročných správ o korporátnej udržateľnosti.

Viac ako 20 významných maloobchodov a maloobchodných združení už podpísalo kódex správania – opatrenie, ktoré podporuje Rada Európskej únie vo svojich záveroch z decembra 2008.

Maloobchodné fórum

Maloobchodné fórum (Retail Forum) bolo spustené v roku 2009 s cieľom dopracovať sa k lepšiemu porozumeniu praktických opatrení, ktoré sú potrebné na propagáciu udržateľnej spotreby v sektore maloobchodu.

Členstvo v maloobchodnom fóre je dobrovoľné a otvorené pre všetkých maloobchodníkov, ktorí sa pripoja k environmentálnemu akčnému programu maloobchodníkov (Retailers’ Environmental Action Programme, REAP). Do dnešného dňa tak urobilo 21 maloobchodníkov a 7 maloobchodných združení.

Vo svojom prvom roku existencie sa fórum zaoberalo niekoľkými kľúčovými záležitosťami, ako napr. energetickou účinnosťou, dopravou a logistikou, ako aj komunikáciou a marketingom. Na webových stránkach fóra je dostupných niekoľko štúdií, ktoré obsahujú návrhy na opatrenia a uvádzajú príklady osvedčených postupov v maloobchodnom sektore: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm.


Side Bar