Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Брюксел, 24 юни 2010 г.

Околна среда — устойчиво потребление и производство: европейските търговци на дребно представят „зелен“ кодекс за поведение

Днес европейски бизнес лидери представиха кодекс за поведение в сектора на търговията на дребно, ориентиран към опазването на околната среда, приет на доброволен принцип. Приемайки кодекса, търговците на дребно се ангажират да спазват пакет от принципи и мерки, чиято цел е намаляването на отражението върху околната среда от тяхната дейност. Кодексът за устойчивост на околната среда в сектора за търговия на дребно бе представен на Европейския комисар за околната среда Янез Поточник по време на събитие, организирано в чест на първата годишнина на Форума за пазара на дребно. Форумът бе създаден миналата година от Европейската комисия и от европейския сектор за търговия на дребно като част от усилията им да насърчават устойчиви потребителски модели, по-добре съобразени с околната среда.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Кодексът бележи важен етап в развитието на Форума за пазара на дребно и представлява добра новина за потребителите. В него са залегнали основните области от опазването на околната среда като снабдяването, управлението на отпадъците, ефективното използване на ресурсите и информираността на потребителите. Приемайки този кодекс на поведение търговците на дребно показват своята загриженост за влиянието на тяхната дейност върху околната среда и предприемат действия за намаляване на неблагоприятните последици.“

Сър Тери Лийхи, изпълнителен директор на веригата супермаркети Tesco и председател на Кръглата маса на европейските търговци на дребно, заяви:

„Можем да отбележим със задоволство значителния прогрес, който постигнахме през годината, изминала от създаването на Форума за пазара на дребно: огромния брой промени в магазините, в дистрибуторските ни системи, в отношенията ни с доставчиците, с партньорите ни от неправителствените организации и, разбира се, с нашите клиенти. Днес правим следващата крачка с въвеждането на кодекса. Знаем, че ни предстои още много, и аз съм убеден, че прилагането на кодекса ще ни помогне много в тази насока. Това е прекрасен пример за създаването и прилагане на практика на масово движение за потребление, съобразено с околната среда.“

Д-р Райнхард фон Леопрехтинг, заместник председател и директор за корпоративните отношения на Metro Group и председател на EuroCommerce, заяви: „Секторът на търговията на дребно е не само много голям участник в европейската икономика, създаващ 13 % от БВП, той е и връзката между промишлеността и милионите потребители. Предвид тази централна роля, ние можем да работим съвместно с всички участници от веригата за доставка, за разкриване на нови, устойчиви възможности. Заедно ние можем да поведем Европа към по-добро, по-добре съобразено с околната среда бъдеще.“

Доброволен кодекс за поведение в сектора на търговията на дребно, ориентиран към опазването на околната среда

Европейските търговци на дребно са в ключова позиция за насърчаване на по-устойчиво потребление посредством собствените си действия, партньорството си с доставчиците и ежедневния си контакт с европейските потребители.

Отчитането на влиянието, което оказват, доведе до създаването на Форума за пазара на дребно — инициатива в рамките на плана за действие на ЕС за устойчиво потребление и производство и устойчива промишлена политика. Дружествата, членуващи във форума, обхващат множество многонационални търговци на дребно, поели ангажимент да намалят отражението върху околната среда от тяхната дейност чрез серия от специфични за дружеството дейности.

Днес Форумът за пазара на дребно направи нова крачка напред по пътя към устойчивост чрез представяне на доброволен европейски кодекс за поведение в сектора на търговията на дребно. В кодекса за поведение в сектора на търговията на дребно, ориентиран към опазването на околната среда, се отделя особено внимание на устойчивото снабдяване със специфични продукти като дървен материал или риба, по-ефективното използване на ресурсите в магазините, оптимизацията на транспорта и дистрибуторската дейност, по-добри практики при управлението на отпадъците и по-добра информираност на потребителите. Страните, приели кодекса, се ангажират да докладват за напредъка на дейността си, например чрез годишния си доклад за корпоративна устойчивост.

Повече от 20 големи търговци на дребно и асоциации на търговци на дребно вече са подписали кодекса за поведение — мярка, подкрепена от Съвета на Европейския съюз в неговите заключения от декември 2008 г.

Форум за пазара на дребно

Форумът за пазара на дребно започна дейността си през 2009 г. с цел да се създадат условия за по-добро разбиране на практическите мерки, необходими за насърчаването на по-устойчиво потребление в сектора на търговията на дребно.

Членството във Форума за пазара на дребно е на доброволен принцип и е открито за всички търговци на дребно, които подкрепят Програмата за действие в областта на околната среда на търговците на дребно. До сега са се включили 21 търговци на дребно и 7 асоциации на търговци на дребно.

През първата година от своето съществуване форумът се занима с редица въпроси от ключово значение като енергийна ефективност, транспорт и логистика, комуникация и търговия. Някои документи, съдържащи предложения за действие и предлагащи примери на добри практики в сектора на търговията на дребно, са на разположение на уебсайта на Форума: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar