Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL MT RO

IP/10/821

Bruselj, 24. junija 2010

Direktiva o storitvah: izvajanje dobro napreduje, vendar bo potrebnega več truda

Evropska komisija je danes naredila nov korak, da bi zagotovila pospeševanje dela v dvanajstih državah članicah, ki še niso zaključile izvajanja Direktive o storitvah. Direktiva (Direktiva 2006/123/ES) je bila sprejeta konec leta 2006, v vseh državah EU pa jo je bilo treba izvesti do 28. decembra 2009. Zajema različne gospodarske dejavnosti, npr. trgovino na drobno, gradbene storitve, turistične storitve in storitve mnogih zakonsko urejenih poklicev, ki pomenijo okrog 40 % BDP EU in zaposlitve. Z Direktivo so države članice zavezane, da izvedejo ambiciozen program reform, ki združuje odpravljanje neupravičenih zakonskih ovir in upravno poenostavitev. Pričakuje se, da bo precej prispevala k spodbujanju rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Na splošno so predhodni rezultati obsežnega postopka izvajanja spodbudni. Velika večina držav članic je že sprejela „horizontalno“ izvedbeno zakonodajo in večina držav je tudi že spremenila posamezne predpise. Komisija je danes poslala obrazloženo mnenje tistim državam članicam, ki še niso uradno obvestile Komisije o sprejetju vseh zakonodajnih sprememb, zahtevanih v Direktivi, to so Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Luksemburg, Portugalska, Romunija, Slovenija in Združeno kraljestvo.

Kaj je cilj zadevnega predpisa EU?

Namen Direktive o storitvah je izboljšati delovanje enotnega trga za storitve, ki je glavni vir rasti in ustvarjanja novih delovnih mest v EU. Direktiva od držav EU zahteva, da odpravijo neupravičene ali nesorazmerne pravne in upravne ovire pri ustanavljanju podjetja ali zagotavljanju čezmejnih storitev v EU. Njen namen je tudi odstranjevanje ovir, na katere naletijo prejemniki storitev (potrošniki ali podjetja), ki želijo imeti dostop do storitev iz drugih držav članic. Pravilno izvajanje Direktive bo pomagalo pri uresničevanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev iz člena 49 oziroma 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije za evropska podjetja in potrošnike.

Izziv pri izvajanju Direktive o storitvah

Izvajanje Direktive o storitvah je poseben izziv za države članice, ker zadeva številne zakone in predpise na vseh upravnih ravneh. Poleg zakonodajnega dela Direktiva od držav članic zahteva tudi uresničevanje velikih praktičnih projektov, npr. vzpostavljanje „enotnih kontaktnih točk“ za podjetja. Da bi države članice izvajale Direktivo v celoti, so morale na vseh upravnih ravneh vložiti ogromna prizadevanja in vire. To se je izkazalo za poseben izziv za države članice z regionalno/decentralizirano strukturo. Zaradi te zapletenosti je Komisija namenila precejšnja sredstva, da bi pomagala državam članicam v postopku izvajanja. Nekatere izmed zadevnih dvanajst držav članic so že sporočile številne ukrepe za izvajanje Direktive o storitvah, vendar morajo še vedno prilagoditi vsaj nekatere vidike svoje zakonodaje.

Kakšno škodo posledično trpijo državljani EU in/ali podjetja?

Danes neupravičene ali nesorazmerne zahteve najbolj zavirajo razvoj storitvenih dejavnosti. Podjetja, zlasti mala, so prikrajšana pri izkoriščanju priložnosti, bodisi pri poslovanju doma ali v tujini. Posledica tega je, da državljani, zlasti potrošniki, nimajo dostopa do več storitev in boljših storitev. Glede na zadržane ocene lahko možne gospodarske koristi Direktive o storitvah dosežejo 60–140 milijard evrov, kar pomeni potencial rasti v višini 0,6–1,5 % BDP EU1.

Kako naprej?

Ukrep Komisije je v obliki obrazloženega mnenja, druge stopnje postopka za ugotavljanje kršitev EU. Če države članice v dveh mesecih ne odgovorijo ustrezno, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Ozadje

Triletno obdobje za izvedbo se je zaključilo 28. decembra 2009. Zadevne države članice so konec januarja 2010 prejele prvi pisni opomin Komisije, s katerim so bile pozvane, da sporočijo ukrepe, ki so jih že sprejele za izvajanje Direktive o storitvah.

Več informacij

http://ec.europa.eu/internal_market/...

Zadnje informacije o postopkih za ugotavljanje kršitev v zvezi z državami članicami:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

1 :

Vir: „Pričakovane gospodarske koristi evropske Direktive o storitvah“, Nizozemski urad za analize gospodarske politike (CPB), november 2007.


Side Bar