Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL MT SL RO

IP/10/821

Brussel, 24 juni 2010

Dienstenrichtlijn: invoering vordert gestaag, maar er is nog werk aan de winkel

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuwe stap gezet die ervoor moet zorgen dat de twaalf lidstaten die nog werken aan de invoering van de Dienstenrichtlijn, daar meer vaart achter zetten. De Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) is eind 2006 vastgesteld en had uiterlijk 28 december 2009 in alle EU-landen geïmplementeerd moeten zijn. De richtlijn geldt voor allerlei economische sectoren, zoals de detailhandel, de bouw, het toerisme en tal van gereglementeerde beroepen. Samen zijn deze goed voor zo'n 40% van het bbp en de werkgelegenheid in de EU. Alle lidstaten moeten een ambitieus hervormingsprogramma uitvoeren waarbij onnodige regelgeving wordt afgeschaft en administratieve formaliteiten worden vereenvoudigd. Naar verwachting zullen de groei en werkgelegenheid daar sterk van profiteren. Al met al zijn de voorlopige resultaten, gezien de complexiteit van het implementatieproces, bemoedigend. In de overgrote meerderheid van de lidstaten is al "horizontale" wetgeving aangenomen en in de meeste landen is bestaande regelgeving al op een flink aantal punten aangepast. De lidstaten die de Commissie nog niet in kennis hebben gesteld van alle wijzigingen van de regelgeving die in het kader van de richtlijn noodzakelijk zijn, namelijk Oostenrijk, België, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk, hebben vandaag een "met redenen omkleed advies" van de Commissie ontvangen.

Wat is het doel van de EU-regelgeving in kwestie?

Met de Dienstenrichtlijn moet de interne dienstenmarkt – een markt die in de EU voor de meeste groei en de meeste nieuwe banen zorgt – beter gaan werken. In het kader van de richtlijn moeten de EU-landen een einde maken aan onnodige of al te sterke juridische en administratieve belemmeringen om in de EU een bedrijf op te zetten of over de grens diensten aan te bieden. Ook is het de bedoeling dat wordt afgerekend met belemmeringen die afnemers (consument en bedrijfsleven) ondervinden wanneer zij bepaalde diensten uit andere lidstaten willen betrekken. Met de invoering van de richtlijn krijgen de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten - rechten die verankerd zijn in respectievelijk artikel 49 en artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van Europese Unie – voor de Europese consument en het Europese bedrijfsleven concreet gestalte.

Implementatie van de Dienstenrichtlijn niet bepaald eenvoudig

De implementatie van de Dienstenrichtlijn is voor de lidstaten een uiterst lastige klus gebleken, omdat de richtlijn gevolgen heeft voor een breed wet- en regelgevingsterrein en voor tal van overheidsinstanties. Naast alle inspanningen op wetgevingsgebied moesten de lidstaten ook grootschalige projecten opzetten, zoals het zogeheten éénloket voor bedrijven. De complete implementatie van de richtlijn heeft ongekend veel gevergd van alle overheden in alle lidstaten. Vooral voor de lidstaten met een regionale of een gedecentraliseerde structuur bleek het karwei niet bepaald eenvoudig. Vanwege de complexiteit van de hele operatie heeft de Commissie aanzienlijke middelen uitgetrokken om de lidstaten van het begin tot het eind van het implementatieproces met raad en daad bij te staan. Sommige van de twaalf lidstaten hebben al kennisgeving gedaan van een aantal implementatiemaatregelen in het kader van de Dienstenrichtlijn, maar moeten hun wetgeving nog op ten minste een aantal punten aanpassen.

Wat zijn de gevolgen voor consumenten en bedrijven in de EU?

Op dit moment wordt de ontwikkeling van de dienstverlening sterk afgeremd door onnodige of al te strenge eisen. Het bedrijfsleven, en met name het kleinbedrijf, mist daardoor in eigen land en daarbuiten kansen. De consument blijft daardoor verstoken van een breder en beter assortiment van diensten. Volgens conservatieve ramingen bedragen de economische baten van de Dienstenrichtlijn tussen de 60 en 140 miljard euro, goed voor een groeipotentieel van 0,6-1,5% van het bbp van de EU1.

Wat zijn de volgende stappen?

De Commissie heeft een zogeheten "met redenen omkleed advies" verzonden. Dit is de tweede fase in een EU-inbreukprocedure. Als de Commissie niet binnen twee maanden een bevredigend antwoord van de lidstaten ontvangt, kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Europees Hof van Justitie.

Achtergrond

De invoeringstermijn van drie jaar is op 28 december 2009 verstreken. De betrokken lidstaten hebben eind januari 2010 een eerste brief van de Commissie ontvangen. Daarin kregen zij het verzoek mee te delen welke maatregelen zij al in het kader van de invoering van de Dienstenrichtlijn hadden genomen.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/

Voor het laatste nieuws over de inbreukprocedures die tegen de lidstaten lopen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

1 :

Bron: "Verwachte economische effecten van de Europese Dienstenrichtlijn", CPB, november 2007.


Side Bar