Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL SL RO

IP/10/821

Brussell, l-24 ta’ Ġunju 2010

Id-Direttiva dwar is-Servizzi: progress tajjeb fl-implimentazzjoni, iżda għad baqa' aktar xi jsir

Il-Kummissjoni Ewropea llum ħadet pass ieħor sabiex tiżgura li l-ħidma titħaffef fit-tnax-il Stat Membru li għadhom ma ffinalizzawx l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi. Id-Direttiva (id-Direttiva 2006/123/KE) ġiet adottata fi tmiem l-2006 u kellha tiġi implimentata fil-pajjiżi kollha tal-UE sat-28 ta' Diċembru 2009. Tkopri varjetà kbira ta' attivitajiet ekonomiċi – bħal ngħidu aħna servizzi tal-bejgħ bl-imnut, servizzi tal-kostruzzjoni, servizzi tat-turiżmu u s-servizzi ta' ħafna professjonijiet irregolati – li jirrappreżentaw madwar 40 % tal-PDG u tal-impjiegi tal-UE. Id-Direttiva tesiġi li l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom biex iwettqu programm ta' riforma ambizzjuż, li jgħaqqad it-tneħħija ta' ostakli regolatorji mhux iġġustifikati u s-semplifikazzjoni amministrattiva. Id-Direttiva mistennija tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-ħolqien tal-impjiegi u tagħti spinta lit-tkabbir. Kumplessivament, ir-riżultati preliminari tal-proċess ikkumplikat ta' implimentazzjoni tad-direttiva huma inkoraġġanti. Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri diġà adottaw leġiżlazzjoni implimentattiva "orizzontali" u fil-maġġoranza tal-pajjiżi diġà saru wkoll għadd ta' bidliet f'regolamenti speċifiċi. Il-Kummissjoni llum bagħtet opinjoni motivata lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma nnotifikawx lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni tal-bidliet regolatorji kollha meħtieġa bid-Direttiva – dawn huma l-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja u r-Renju Unit.

X'inhu l-għan tar-regola tal-UE inkwistjoni?

Id-direttiva dwar is-Servizzi għandha l-għan li ttejjeb il-funzjonament tas-Suq Uniku għas-servizzi, li huwa s-sors ewlieni ta' tkabbir u ħolqien ta' impjiegi. Id-Direttiva tesiġi li l-pajjiżi tal-UE jneħħu ostakli legali u amministrattivi li mhumiex ġustifikati jew li huma sproporzjonati fit-twaqqif ta' negozju jew fil-provvediment ta' servizzi transkonfinali fl-UE. Għandha l-għan ukoll tneħħi l-ostakli li jaffettwaw lil dawk li jirċievu s-servizzi (kemm jekk huma konsumaturi kemm jekk huma negozji) u li jixtiequ li jkollhom aċċess għal servizzi minn Stati Membri oħra. L-implimentazzjoni kif suppost tad-Direttiva se tgħin sabiex il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi jinġabru rispettivament fl-Artikoli 49 u 56 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, realtà għan-negozji u l-konsumaturi Ewropej.

L-isfida tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi rriżultat bħala biċċa xogħol partikolarment ta' sfida għall-Istati Membri, minħabba li tikkonċerna firxa wiesgħa ta' liġijiet u regolamenti li jinsabu fil-livelli amministrattivi kollha. Lil hinn mill-ħidma leġiżlattiva, id-Direttiva tesiġi wkoll li l-Istati Membri jimplimentaw proġetti prattiċi kbar, bħal ngħidu aħna l-istabbiliment ta' "Punti ta' Kuntatt Uniku" għan-negozji. Sabiex id-Direttiva tiġi implimentata b'mod sħiħ, l-Istati Membri kellhom jiddedikaw sforzi u riżorsi liema bħalhom fil-livelli amministrattivi kollha. Dan instab li kien partikolarment ta' sfida għal Stati Membri bi struttura reġjonali/deċentralizzata. Minħabba din il-kumplessità, il-Kummissjoni ddedikat riżorsi sinifikanti sabiex tgħin lill-Istati Membri mill-qrib tul l-implimentazzjoni tal-proċess. Uħud mit-tnax-il Stat Membru kkonċernati diġà kkomunikaw għadd ta' miżuri biex jimplimentaw id-Direttiva dwar is-Servizzi iżda għad iridu jadattaw tal-anqas uħud mill-aspetti tal-leġiżlazzjoni tagħhom.

B'riżultat ta' dan, b'liema mod qegħdin ibatu ċ-ċittadini u/jew in-negozji tal-UE?

Bħalissa, rekwiżiti sproporzjonati u mhux iġġustifikati waqqfu b'mod sostanzjali l-iżvilupp tal-attivitajiet tas-servizzi. Negozji, b'mod partikolari dawk żgħar, mhumiex jitħallew jisfruttaw l-opportunitajiet tagħhom, kemm jekk jixtiequ jinnegozjaw f'pajjiżhom kemm jekk barra minn pajjiżhom. Iċ-ċittadini, b'mod partikolari l-konsumaturi, b'riżultat ta' dan qed jiġu mċaħħda minn aċċess għal firxa ta' servizzi usa' u aħjar. Skont stimi konservattivi, il-benefiċċji ekonomiċi potenzjali tad-Direttiva dwar is-Servizzi jistgħu jvarjaw bejn 60 u 140 biljun EUR, u dan jirrappreżenta potenzjal għal tkabbir ta' 0.6-1.5% tal-PDG tal-UE1.

X'inhuma l-passi li jmiss?

L-azzjoni tal-Kummissjoni tinbidel f'opinjoni motivata, it-tieni stadju tal-proċedura ta' ksur tal-UE. Jekk l-Istati Membru ma jibagħtu l-ebda tweġiba sodisfaċenti fi żmien xahrejn, il-Kummissjoni tista' tirreferihom lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Sfond

Il-perjodu ta' implimentazzjoni fuq tliet snin intemm fit-28 ta' Diċembru 2009. L-Istati Membri kkonċernati rċevew l-ewwel ittra mill-Kummissjoni fl-aħħar ta' Jannar 2010 fejn intalbu jikkomunikaw il-miżuri li diġà adottaw sabiex jimplimentaw id-Direttiva dwar is-Servizzi.

Aktar tagħrif

http://ec.europa.eu/internal_market/

L-aktar tagħrif reċenti dwar il-proċeduri ta' ksur li jikkonċernaw l-Istati Membri kollha:

http://ec.europa.eu/community_law/index_mt.htm

1 :

Sors: "Expected economic benefits of the European Services Directive", Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), Novembru 2007.


Side Bar