Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT MT SL RO

IP/10/821

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2010

Η οδηγία για τις υπηρεσίες: ικανοποιητική πρόοδος κατά την εφαρμογή, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα ένα νέο μέτρο ώστε να διασφαλίσει την επιτάχυνση των εργασιών στα δώδεκα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η οδηγία (οδηγία 2006/123/ΕΚ) εκδόθηκε κατά τα τέλη του 2006 και έπρεπε να έχει εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009. Το πεδίο εφαρμογής της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως υπηρεσίες λιανικής, κατασκευών, τουρισμού και τις υπηρεσίες πολλών νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του ΑΕΠ και των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρύθμισης, συνδυάζοντας την άρση αδικαιολόγητων κανονιστικών φραγμών και τη διοικητική απλούστευση. Αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Συνολικά, τα πρώτα αποτελέσματα της σύνθετης διαδικασίας εφαρμογής της οδηγίας είναι ενθαρρυντικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχει ήδη θεσπίσει «οριζόντιες» διατάξεις εφαρμογής και οι περισσότερες χώρες έχουν ήδη επιφέρει επίσης τροποποιήσεις σε συγκεκριμένους κανονισμούς. Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στα κράτη μέλη τα οποία δεν της έχουν ακόμη κοινοποιήσει τη θέσπιση όλων των ρυθμιστικών τροποποιήσεων που απαιτούνται από την οδηγία, δηλαδή στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιος είναι ο στόχος των σχετικών διατάξεων της ΕΕ;

Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας της ΕΕ. Η οδηγία απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να άρουν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που είναι αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα για την ίδρυση επιχειρήσεων ή την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών στην ΕΕ. Αποσκοπεί επίσης στην εξάλειψη των εμποδίων που πλήττουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών (είτε πρόκειται για καταναλωτές είτε για επιχειρήσεις) οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχουν άλλα κράτη μέλη. Η ορθή εφαρμογή της οδηγίας θα συμβάλει στο να καταστούν πραγματικότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους καταναλωτές η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 49 και 56 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόκληση της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες

Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες αποδείχθηκε ιδιαίτερη πρόκληση για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι αφορά ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών διατάξεων και κανονισμών που υπάρχουν σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Εκτός από τις νομοθετικές εργασίες, η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως είναι η δημιουργία «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» για τις επιχειρήσεις. Για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, τα κράτη μέλη έπρεπε να καταβάλουν υπέρμετρες προσπάθειες και να διαθέσουν πόρους σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Αυτό αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη με περιφερειακή/ αποκεντρωμένη διάρθρωση. Λόγω της πολυπλοκότητας αυτής της κατάστασης, η Επιτροπή διέθεσε σημαντικούς πόρους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη καθόλη τη διαδικασία εφαρμογής. Ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα δώδεκα κράτη μέλη έχουν ήδη κοινοποιήσει μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αλλά πρέπει να προσαρμόσουν τουλάχιστον ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας τους.

Πώς πλήττει η κατάσταση αυτή πολίτες και/ή επιχειρήσεις της ΕΕ;

Σήμερα, αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις αποτελούν σημαντική τροχοπέδη στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, όταν επιθυμούν να ασκήσουν δραστηριότητες στη χώρα τους ή στο εξωτερικό. Οι πολίτες, και ιδίως οι καταναλωτές, στερούνται συνεπώς την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύτερο και καλύτερο φάσμα υπηρεσιών. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις τα ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα μπορούσαν να κυμαίνονται μεταξύ 60 και140 δισεκατομμύρια ευρώ, πράγμα που αντιπροσωπεύει ρυθμό ανάπτυξης από 0,6-1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ1.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το μέτρο της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, που συνιστά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εκ μέρους των κρατών μελών εντός δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Η τριετής περίοδος εφαρμογής ολοκληρώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2009. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έλαβαν μια πρώτη επιστολή από την Επιτροπή στα τέλη Ιανουαρίου 2010 με την οποία τους ζητήθηκε να κοινοποιήσουν τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη θεσπίσει για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/

Τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

1 :

Πηγή: «Expected economic benefits of the European Services Directive» («Αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από την ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες»), Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), November 2007 (Γραφείο Κάτω Χωρών για την Ανάλυση Οικονομικών Πολιτικών, Νοέμβριος 2007).


Side Bar