Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Luxemburg den 24 juni 2010

Siim Kallas välkomnar undertecknandet av avtalet mellan EU och USA om andra etappen i skapandet av det gemensamma luftrummet

I dag välkomnade vice ordföranden Siim Kallas antagandet av andra etappen i avtalet om ett gemensamt luftrum med USA. Vice ordföranden Siim Kallas, den spanska transportministern José Blanco och Förenta staternas ambassadör i Luxemburg Cynthia Stroum undertecknade avtalet i Luxemburg i dag, tillsammans med medlemsstaternas transportministrar. När första och andra etappen i avtalet genomförs fullt ut beräknas detta ge ekonomin ett tillskott på 12 miljarder euro och skapa upp till 80 000 nya arbetstillfällen.

Vice ordföranden Siim Kallas kommenterar: ”Det här är ett viktigt steg framåt i våra relationer mer USA på luftfartsområdet. Det är mycket goda nyheter för passagerare, varutransportörer, flygplatser och flygbolag, som alla får nya kommersiella möjligheter och entydigare rättsliga ramar genom detta avtal. Avtalet kommer att hjälpa EU:s luftfartsbransch att ta sig ur den senaste tidens svårigheter.”

andra etappen av avtalet bygger vidare på den mark som det första avtalet om ett gemensam luftrum mellan EU och USA bröt när det undertecknades 2007. Avtalet ger nya kommersiella möjligheter och förstärker ramarna för samarbete i frågor som miljö, social säkerhet, konkurrens och säkerhet. Dessutom kommer det sannolikt att leda till nya investeringar och ge bättre möjligheter till marknadstillträde i framtiden.

Förhandlingarna om den andra etappen inleddes i maj 2008 och syftade till mer samarbete i regleringsfrågor och nya marknadsmöjligheter. Förhandlingsparterna har nu slutfört det mandat de fick vid toppmötet mellan EU och USA i november 2009.

Avtalet medför klara kommersiella fördelar, bland annat ger det EU-flygbolag bättre tillträde till programmet ”Fly America”. USA och EU har åtagit sig att avlägsna de tillträdeshinder som finns kvar och årligen se över hur långt man kommit på vägen mot detta mål. Ytterligare kommersiella rättigheter kommer att utbytas framöver, under förutsättning att lagstiftningen sedan ändras i enlighet med följande kriterier:

  • Ömsesidig avreglering av ägande och kontroll av flygbolag. I dag är utländskt ägande av amerikanska flygbolag begränsat till 25 % av rösträttigheterna. När lagstiftningen ändras i USA kommer EU i gengäld att tillåta att EU-flygbolag majoritetsägs av amerikanska medborgare.

  • Bullerbegränsningar vid flygplatser. Efter lagstiftningsändringar i EU beträffande förfarandet för att införa bullerbegränsningar på flygplatser kommer EU-flygbolag att få ytterligare trafikrättigheter mellan USA och ett antal länder utanför EU. Dessutom ska ett antal hinder för EU-investeringar i tredjeländers flygbolag undanröjas. Liknande rättigheter kommer att erbjudas amerikanska flygbolag när amerikansk lagstiftning gör det möjligt för EU-medborgare att majoritetsäga amerikanska flygbolag.

Förhandlingsparterna uppnådde också avsevärda förbättringar i fråga om rättsligt samarbete:

  • Avtalet kommer att förstärka samarbetet i miljöfrågor genom att det föreskriver att marknadsbaserade åtgärder (som handel med utsläppsrätter) ska vara kompatibla och samstämmiga, så att inga fördubblingar uppstår. Avtalet föreskriver också större öppenhet och insyn i fråga om buller-relaterade flygplatsbestämmelser. Slutligen syftar det till att främja grön teknik, gröna bränslen och hållbar flygledning. Samarbetet är en förutsättning för att den internationella flygtrafiken ska bli mer hållbar.

  • För första gången i flygets historia omfattar avtalet en särskild artikel om den sociala dimensionen av luftfartsrelationerna mellan EU och USA. Därigenom skyddas inte bara flygbolagspersonalens nuvarande juridiska rättigheter, utan avtalet kommer också att leda till strängare arbetsnormer.

  • Avtalet kommer att intensifiera det redan i dag mycket nära samarbetet i säkerhetsfrågor så att resurserna bättre inriktas på hot mot luftfarten genom maximal ömsesidig tilltro till varandras säkerhetsåtgärder och genom snabba och samordnade reaktioner på nya hot.

  • Avtalet utvidgar också rollen för Gemensamma EU–USA–kommittén, det organ som ska övervaka genomförandet av avtalet och samordna de olika leden i det rättsliga samarbetet. De nya reglerna kommer att minska byråkratin (t.ex. genom ömsesidigt erkännande av den andra partens rättsliga beslut) och förebygga resursspillande duplicering (t.ex. genom gemensamma säkerhetsinitiativ, one-stop-säkerhet, enklare rutiner för passagerartrafik osv.).

EU:s och USA:s luftfartsmarknader är de största i världen. Tillsammans utgör de cirka 60 % av den globala luftfarten. De ekonomiska fördelarna med genomförandet av andra etappen i avtalet om ett gemensam luftrum har av oberoende experter uppskattats till motsvarande de transatlantiska fördelar som en framgångsrik avslutning av Doharundan om handel skulle medföra. När avtalet undertecknats måste Europaparlamentet godkänna det, och sedan ska det ratificeras av alla medlemsstater innan det formellt kan träda i kraft.

De potentiella ekonomiska vinsterna med undanröjandet av hindren för de transatlantiska marknaderna i EU och USA är mycket stora (Booz Allen Hamilton, januari 2007):

  • Ekonomiskt uttryckt kan vinsterna uppgå till uppemot tolv miljarder euro och medföra upp till 80 000 nya arbetstillfällen (mer eller mindre jämnt fördelade mellan EU och USA).

  • Avtalet skulle möjliggöra 26 miljoner extra passagerare på transatlantiska flygningar under en femårsperiod. Detta ska jämföras med den nuvarande årliga passagerartrafiken, som uppgår till knappt 50 miljoner passagerare (2007). Efter fem år skulle det innebära att markanden har vuxit med 34 % jämfört med en situation utan avtal.

  • Om de bilaterala avtalen och deras begränsningar av trafikrättigheterna avskaffas kan vi räkna med att biljettpriserna för företag och privatkunder sjunker, vilket skulle medföra sammanlagda ekonomiska vinster på mellan 6,4 och 12 miljarder euro under en femårsperiod.

  • Godsmarknaden skulle växa med mellan en och två procent.


Side Bar