Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

V Luxemburgu 24. júna 2010

Siim Kallas uvítal podpis dohody medzi EÚ a USA o „otvorenom nebi“ v druhej etape

Podpredseda Komisie Siim Kallas dnes uvítal podpis leteckej dohody o otvorenom nebi v druhej etape so Spojenými štátmi. Dohodu dnes v Luxemburgu podpísali podpredseda Kallas, španielsky minister dopravy José Blanco a veľvyslankyňa USA v Luxembursku Cynthia Stroumová spoločne s ministrami dopravy členských štátov. Očakáva sa, že plné vykonávanie dohôd v prvej a druhej etape prinesie hospodárstvu 12 miliárd EUR a povedie k vytvoreniu až 80 000 nových pracovných miest.

Podpredseda Kallas vyhlásil: „Táto dohoda je významným krokom vpred v našej snahe dosiahnuť vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti letectva so Spojenými štátmi. Jej podpis je výbornou správou pre cestujúcich, odosielateľov nákladu, letiská a letecké spoločnosti. Každý z nich bude môcť na jej základe využiť ďalšie obchodné príležitosti, ako aj posilnený regulačný rámec. Táto dohoda pomôže európskemu leteckému priemyslu prekonať nedávne ťažkosti, ktorým sme museli čeliť.“

Dohoda v druhej etape vychádza z prínosov z prelomovej dohody o otvorenom nebi podpísanej medzi EÚ a USA v roku 2007. Vytvára nové obchodné príležitosti a posilňuje rámec spolupráce v otázkach, ako napríklad životné prostredie, sociálna ochrana, hospodárska súťaž a bezpečnosť. Okrem toho prináša možnosť ďalších investícií, ako aj príležitosti prístupu na trh v budúcnosti.

Rokovania v druhej etape sa začali v máji 2008 s cieľom prehĺbiť spoluprácu v oblasti regulácie a rozšíriť trhové príležitosti. Vyjednávači už naplnili mandát, ktorý dostali na samite EÚ a USA v novembri 2009.

Dohoda poskytuje jednoznačné obchodné výhody vrátane posilneného prístupu leteckých spoločností z EÚ k programu „Fly America“. Spojené štáty a Európa si stanovili za cieľ odstrániť zvyšné prekážky prístupu a pokrok na ceste k jeho plneniu budú prehodnocovať raz za rok. Výmena ďalších obchodných práv v budúcnosti bude podliehať nasledujúcej legislatívnej zmene. Pozri nižšie:

  • Vzájomná liberalizácia vlastníctva a kontroly leteckých spoločností. V súčasnosti sa podiel hlasovacích práv zahraničných vlastníkov v leteckých spoločnostiach USA obmedzuje na 25 %. Na základe legislatívnej zmeny v USA umožní aj Európska únia recipročne väčšinové vlastníctvo leteckých spoločností EÚ americkými občanmi.

  • Obmedzenia týkajúce sa hluku platné pre letiská. Na základe legislatívnych zmien v EÚ v súvislosti s postupom zavádzania obmedzení týkajúcich sa hluku platných pre letiská získajú letecké spoločnosti EÚ ďalšie práva na prevádzkovanie letov medzi USA a viacerými neeurópskymi krajinami. Navyše sa odstránia aj mnohé prekážky v oblasti investovania EÚ do leteckých spoločností vo vlastníctve tretích krajín. Podobné práva budú môcť využívať letecké spoločnosti z USA, keď sa v amerických zákonoch umožní Európskej únii väčšinové vlastníctvo leteckých spoločností USA.

Vyjednávači dosiahli značný pokrok aj v zmysle spolupráce v oblasti regulácie:

  • Dohodou sa posilní spolupráca v otázkach životného prostredia tým, že sa bude vyžadovať zlučiteľnosť a interakcia trhových opatrení (akým je napríklad systém obchodovania s emisnými kvótami) s cieľom zabrániť zdvojeniu úsilia, ako aj tým, že sa podporí lepšia transparentnosť opatrení týkajúcich sa hluku platných pre letiská a posilní sa využívanie zelených technológií, palív a manažment letovej prevádzky. Táto spolupráca zohráva kľúčovú úlohu v snahe dosiahnuť väčšiu udržateľnosť medzinárodnej leteckej dopravy.

  • Prvý raz v histórii letectva obsahuje dohoda osobitný článok o sociálnom rozmere vzťahov EÚ a USA v oblasti leteckej dopravy. Tým sa zabezpečí nielen zachovanie existujúcich zákonných práv zamestnancov leteckých spoločností, ale vykonávanie dohody prispeje aj k vysokým pracovným normám.

  • Dohodou sa zvýši už aj tak vysoká úroveň spolupráce v oblasti bezpečnosti v záujme lepšieho rozdeľovania zdrojov v prípade hrozieb, ktorým čelí letecký systém, a to tým, že sa krajiny navzájom budú maximálne spoliehať na bezpečnostné opatrenia druhej strany, ako aj podporou rýchlych a koordinovaných reakcií na nové hrozby.

  • V dohode sa ďalej rozširuje úloha spoločného výboru EÚ a USA. Ide o orgán, ktorý monitoruje vykonávanie dohody a koordinuje rôzne pracovné okruhy spolupráce v oblasti regulácie. Novými pravidlami sa obmedzí byrokracia (napríklad vzájomným uznávaním regulačných rozhodnutí druhej strany) a predíde sa nehospodárnemu zdvojenému využívaniu zdrojov (napríklad spoločné bezpečnostné iniciatívy, jednorazová bezpečnostná kontrola, uľahčenie cestovania).

Trhy Európskej únie a Spojených štátov sú najväčšími trhmi s leteckou dopravou na svete, pričom spolu predstavujú približne 60 % celosvetového objemu leteckej dopravy. Podľa nezávislých odhadov sa hospodárske prínosy spojené s vykonávaním tejto dohody v druhej etape rovnajú transatlantickým prínosom, ktoré majú podľa očakávaní vyplynúť z úspešného uzavretia obchodných rokovaní v Dauhe. Po podpise dohody bude potrebný ešte súhlas Európskeho parlamentu a ratifikácia vo všetkých členských štátoch, aby formálne nadobudla platnosť.

Odstránenie prekážok na transatlantickom trhu EÚ a USA môže predstavovať značné hospodárske prínosy (poradenská spoločnosť Booz Allen Hamilton, január 2007):

  • Z ekonomického hľadiska by mohlo predstavovať hospodárske prínosy dosahujúce až 12 miliárd EUR a mohlo by viesť k vytvoreniu až 80 000 nových pracovných miest (takmer rovnomerne rozdelených medzi USA a EÚ).

  • V priebehu piatich rokov by na transatlantických letoch mohlo pribudnúť ďalších 26 miliónov cestujúcich, pričom v súčasnosti sa ich na týchto letoch prepraví takmer 50 miliónov ročne (2007). Po uplynutí tohto obdobia sa dohoda premietne do trhu väčšieho o 34 %, ako by tomu bolo v prípade bez podpísania dohody.

  • Nakoľko sa odstránia dvojstranné dohody a z nich vyplývajúce obmedzenia prepravných práv, môžeme počítať so znížením cien leteniek pre spoločnosti aj súkromné osoby, pričom konsolidované hospodárske prínosy by mohli v priebehu piatich rokov dosiahnuť 6,4 miliardy až 12 miliárd EUR.

  • Trh nákladnej leteckej dopravy by mohol narásť o jedno až dve percentá.


Side Bar