Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

2010 m. birželio 24 d., Liuksemburgas

Siimas Kallasas palankiai vertina antrojo etapo ES ir JAV atviros oro erdvės susitarimo pasirašymą

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas šiandien palankiai įvertino antrojo etapo Atviros oro erdvės aviacijos susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis sudarymą. Šį susitarimą šiandien Liuksemburge pasirašė Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas, JAV ambasadorė Liuksemburge Cynthia Stroum, Ispanijos transporto ministras José Blanco ir kitų valstybių narių transporto ministrai. Tikimasi, kad visiškai įgyvendinus pirmojo ir antrojo etapų susitarimus ekonominė nauda sieks 12 mlrd. EUR ir bus sukurta iki 80 000 naujų darbo vietų.

Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas teigė: „Šis susitarimas – tai svarbus žingsnis abipusiškai naudinguose oro susisiekimo santykiuose su JAV. Tai itin puiki žinia keleiviams, krovinių siuntėjams, oro uostams ir oro susisiekimo bendrovėms, nes jie galės pasinaudoti šiame susitarime numatytomis papildomomis verslo galimybėmis ir tvirtesne reguliavimo sistema. Šis susitarimas Europos aviacijos pramonei padės įveikti dabartinius sunkumus.“

Antrojo etapo susitarimas grindžiamas novatoriško 2007 m. ES ir JAV atviros oro erdvės susitarimo nauda. Šiuo susitarimu atveriamos naujos verslo galimybės ir stiprinama bendradarbiavimo aplinkos ir socialinės apsaugos, konkurencijos ir saugumo srityse sistema. Be to, šiuo susitarimu suteikiama papildomo investavimo ir patekimo į rinką galimybių.

2008 m. gegužės mėn. pradėtos antrojo etapo derybos dėl tolesnio bendradarbiavimo reguliavimo srityje ir papildomų rinkos galimybių. Derybininkai įvykdė 2009 m. lapkričio mėn. surengtame ES ir JAV aukščiausio lygio susitikime jiems pavestą užduotį.

Susitarimas suteiks akivaizdžios komercinės naudos, įskaitant didesnes galimybes ES oro susisiekimo bendrovėms dalyvauti „Fly America“ programoje. Jungtinės Valstijos ir Europa įsipareigojo siekti, kad būtų panaikintos likusios kliūtys patekti į rinką, ir kasmet apžvelgti šio tikslo įgyvendinimo pažangą. Pakeitus teisės aktus, ateityje abi pusės įgis papildomų komercinių teisių. Šie pokyčiai bus susiję su:

  • Abipusiu oro susisiekimo bendrovių nuosavybės teisių ir kontrolės liberalizavimu. Šiuo metu Jungtinėse Valstijose užsienio subjektams gali priklausyti ne daugiau kaip 25 % oro susisiekimo bendrovės akcijų suteikiamų balso teisių. JAV pakeitus teisės aktus, ES atitinkamai leis JAV piliečiams valdyti kontrolinius ES oro susisiekimo bendrovių akcijų paketus.

  • Oro uostų triukšmo apribojimais. Pakeitus ES teisės aktus, susijusius su oro uostų triukšmo apribojimų įvedimu, ES oro susisiekimo bendrovės įgis papildomų teisių vykdyti skrydžius tarp JAV ir įvairių ne Europoje esančių šalių. Be to, bus pašalintos įvairios kliūtys ES investuoti į trečiųjų šalių oro susisiekimo bendroves. Panašiomis teisėmis galės naudotis ir JAV oro susisiekimo bendrovės, kai JAV teisės aktais bus suteikta teisė ES subjektams valdyti kontrolinius JAV oro susisiekimo bendrovių akcijų paketus.

Be to, derybininkai pasiekė didelės pažangos, susijusios su bendradarbiavimu reguliavimo srityje:

  • Susitarimu stiprinamas bendradarbiavimas aplinkos apsaugos srityje: siekiant išvengti veiksmų dubliavimo bus reikalaujama derinti rinkos priemones (tokias kaip prekybos apyvartiniais taršos leidimais schemos); bus siekiama, kad būtų skaidriau įgyvendinamos oro uostų triukšmui taikomos priemonės; taip pat bus skatinamos ekologiškos technologijos, oro eismo valdymas ir ekologiško kuro naudojimas. Toks bendradarbiavimas yra būtinas siekiant tvaresnės tarptautinės aviacijos.

  • Pirmą kartą aviacijos istorijoje į susitarimą įtrauktas ES ir JAV oro susisiekimo santykių socialiniam aspektui skirtas straipsnis. Taip bus užtikrinta ne tik tai, kad būtų išsaugotos dabartinės pagal įstatymą numatytos oro susisiekimo bendrovių darbuotojų teisės, bet ir tai, kad įgyvendinant susitarimą būtų prisidedama prie aukštų darbo santykių standartų formavimo.

  • Susitarimu dar suaktyvinamas jau ir taip aktyvus šalių bendradarbiavimas saugumo srityje, siekiant geriau paskirstyti pavojų aviacijos sistemai valdymo išteklius ir tuo tikslu skatinti abipusį pasitikėjimą viena kitos saugumo priemonėmis ir sparčiau koordinuotai reaguoti į naujus pavojus.

  • Be to, susitarimu išplečiamas susitarimo įgyvendinimą prižiūrinčio ir įvairius bendradarbiavimo reguliavimo srityje aspektus koordinuojančio ES ir JAV jungtinio komiteto vaidmuo. Naujosiomis taisyklėmis bus mažinama biurokratinė našta (pvz., šalys pripažins viena kitos reguliavimo sprendimus), taip pat vengiama dvigubo išteklių eikvojimo (pvz., bendros saugos iniciatyvos, bendras saugumo užtikrinimas ir keleivių kelionių lengvinimas).

Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų rinkos yra didžiausios aviacijos rinkos pasaulyje. Drauge jos sudaro maždaug 60 % pasaulinės aviacijos sektoriaus. Nepriklausomų ekspertų vertinimu, ekonominė šio antrojo etapo susitarimo nauda prilygsta transatlantinio bendradarbiavimo naudai, kurios galima tikėtis iš sėkmingo Dohos prekybos derybų raundo. Pasirašytas susitarimas oficialiai įsigalios tada, kai jam pritars Europos Parlamentas ir jį ratifikuos visos valstybės narės.

Bendrovės „Booz Allen Hamilton“ 2007 m. sausio mėn. pateiktais duomenimis, pašalinus kliūtis plėtoti ES ir JAV transatlantinę rinką, būtų galima gauti didelės ekonominės naudos:

  • Ekonominė nauda siektų iki 12 mlrd. EUR ir būtų sukurta iki 80 000 naujų darbo vietų (jos beveik tolygiai pasiskirstytų JAV ir ES).

  • Atsirastų galimybė per penkerius metus 26 mln. padidinti transatlantinių skrydžių keleivių skaičių. 2007 m. duomenimis, per metus tokių keleivių susidaro kiek mažiau nei 50 mln. Baigiantis penkerių metų laikotarpiui rinka bus 34 proc. didesnė nei būtų nepasirašius susitarimo.

  • Panaikinus dvišalius susitarimus ir juose nustatytus skrydžių teisių apribojimus bendrovės ir privatūs klientai galėtų tikėtis, kad bilietų kainos sumažės, o bendra ekonominė nauda per penkerius metus būtų 6,4–12 mlrd. EUR.

  • 1–2 proc. padidėtų krovinių rinka.


Side Bar