Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Luxemburg, 24.6.2010

Komission varapuheenjohtaja Siim Kallas tyytyväinen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen open skies -ilmailusopimuksen toisen vaiheen hyväksymiseen

Varapuheenjohtaja Siim Kallas on tänään ottanut tyytyväisenä vastaan tiedon EU:n ja Yhdysvaltojen välisen open skies  -ilmailusopimuksen toisen vaiheen hyväksymisestä. Varapuheenjohtaja Kallas, Espanjan liikenneministeri José Blanco ja Yhdysvaltojen Luxemburgin suurlähettiläs Cynthia Stroum sekä EU:n jäsenvaltioiden liikenneministerit allekirjoittivat sopimuksen tänään Luxemburgissa. Ensimmäisen ja toisen vaiheen sopimusten täysimääräisen soveltamisen uskotaan vahvistavan talouselämää 12 miljardilla eurolla ja luovan jopa 80 000 uutta työpaikkaa.

Varapuheenjohtaja Kallas totesi: "Tämä on merkittävä edistysaskel EU:n ja Yhdysvaltojen molemminpuolisen edun mukaisten lentoliikennesuhteiden alalla ja erittäin tervetullut uutinen matkustajille, rahdinlähettäjille, lentoasemille ja lentoyhtiöille, jotka kaikki hyötyvät sopimuksen tarjoamista uusista kaupallisista mahdollisuuksista ja vahvemmasta sääntelykehyksestä. Sopimus auttaa Euroopan ilmailualaa selviytymään viimeaikaisista haasteista."

Toisen vaiheen sopimus perustuu vuonna 2007 tehtyyn EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen uraauurtavaan open skies -sopimukseen. Se tarjoaa uusia kaupallisia mahdollisuuksia ja lujittaa yhteistyön puitteita esimerkiksi ympäristöön, sosiaaliturvaan, kilpailuun ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi se luo tulevaisuudessa uusia investointi- ja markkinoillepääsymahdollisuuksia.

Toisen vaiheen neuvottelut alkoivat toukokuussa 2008, ja niiden tavoitteena oli kehittää sääntely-yhteistyötä ja lisätä markkinamahdollisuuksia. Neuvottelijat ovat nyt saattaneet päätökseen EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä huippukokouksessa marraskuussa 2009 annetun toimeksiannon.

Sopimus tarjoaa selkeitä kaupallisia etuja, kuten EU:n lentoyhtiöiden helpompi pääsy Fly America -ohjelmaan. Yhdysvallat ja EU ovat sitoutuneet poistamaan jäljellä olevat markkinoillepääsyn esteet ja tarkastelemaan vuosittain tämän tavoitteen toteutumisen edistymistä. Molemminpuolisia kaupallisia lisäoikeuksia tullaan myöntämään vastaisuudessa heti, kun seuraavat lainsäädäntömuutokset toteutuvat:

  • Lentoyhtiöiden omistussuhteiden ja määräysvallan vastavuoroinen vapauttaminen. Nykyisin yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden ulkomaalaisomistus on rajoitettu 25 %:iin äänimäärästä. Kun Yhdysvaltojen lainsäädäntö muuttuu, EU sallii vastavuoroisesti Yhdysvaltojen kansalaisten enemmistöomistuksen EU:n lentoyhtiöissä.

  • Lentoasemien meluun liittyvät rajoitukset. Jos EU:n lainsäädäntöön tehdään eräitä lentoasemien melurajoitusten asettamista koskevia muutoksia, EU:n lentoyhtiöt saavat lisää oikeuksia lentää Yhdysvaltojen ja Euroopan ulkopuolisten maiden välillä. Myös eräitä EU:n investointeihin kolmansien maiden lentoyhtiöissä liittyviä esteitä poistetaan. Samankaltaisia oikeuksia myönnetään yhdysvaltalaisille lentoyhtiöille heti, kun Yhdysvaltojen lainsäädännössä sallitaan EU:n enemmistöomistus yhdysvaltalaisissa lentoyhtiöissä.

Neuvottelijat edistyivät merkittävästi myös sääntely-yhteistyön alalla:

  • Sopimuksessa lujitetaan yhteistyötä ympäristökysymyksissä. Siinä edellytetään päällekkäisyyden välttämiseksi päästökauppajärjestelmien kaltaisten markkinapohjaisten toimenpiteiden yhteensopivuutta ja -toimivuutta, korostetaan suurempaa avoimuutta lentoasemien melua koskevien toimenpiteiden suhteen ja edistetään ympäristöystävällisiä tekniikoita, polttoaineita ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä. Tällainen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää kansainvälisen ilmailun kestävyyden parantamiseksi.

  • Ensimmäistä kertaa ilmailun historiassa sopimukseen on otettu EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailualan suhteiden sosiaalisista kysymyksistä erityinen artikla. Tällä varmistetaan lentoyhtiöiden työntekijöiden nykyiset lailliset oikeudet, minkä lisäksi sopimus myötävaikuttaa työehtojen parantamiseen.

  • Sopimuksessa parannetaan turvallisuusyhteistyön jo nyt korkeaa tasoa ja osoitetaan resursseja ilmailujärjestelmään kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että osapuolet voivat luottaa toistensa turvatoimiin mahdollisimman hyvin, ja siinä edistetään nopeaa ja koordinoitua reagointia uusiin uhkatekijöihin.

  • Sopimuksessa laajennetaan myös EU:n ja Yhdysvaltojen sekakomitean tehtäviä, jotka tähän mennessä liittyivät sopimuksen täytäntöönpanon seurantaan ja sääntely-yhteistyön eri osien koordinointiin. Uusilla säännöillä vähennetään byrokratiaa (esimerkiksi siten, että osapuolet tunnustavat toistensa sääntelypäätökset) ja pyritään välttämään resurssien päällekkäisyyttä (esimerkiksi yhteiset turvallisuusaloitteet, yhden turvatarkastuksen periaate, matkustamisen helpottaminen).

EU ja Yhdysvallat muodostavat maailman laajimmat ilmailualan markkinat. Niiden yhteinen osuus koko maailman lentoliikenteestä on noin 60 %. Toisen vaiheen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien etujen on riippumattomissa tutkimuksissa arvioitu vastaavan Dohan kauppaneuvottelukierroksen menestyksekkäästä päätökseen saattamisesta molemmille osapuolille odotettuja etuja. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tarvitaan vielä Euroopan parlamentin suostumus ja kaikkien jäsenvaltioiden ratifiointi, jotta se voi tulla virallisesti voimaan.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten markkinoiden esteiden poistamisesta koituvat potentiaaliset taloudelliset edut ovat erittäin merkittävät (Booz Allen Hamilton, tammikuu 2007):

  • Taloudellisessa mielessä sopimus voi merkitä jopa 12 miljardin euron taloudellisia hyötyjä ja jopa 80 000 uutta työpaikkaa (jotka jakautuvat suhteellisen tasaisesti Yhdysvaltojen ja EU:n välille).

  • Sopimuksen odotetaan lisäävän matkustajien määrää Atlantin ylittävillä lennoilla 26 miljoonalla uudella matkustajalla viiden vuoden aikana. Nykyinen matkustajamäärä on hieman alle 50 miljoonaa (2007). Sopimuksen ansiosta markkinat kasvavat viidessä vuodessa 34 %.

  • Kahdenvälisten sopimusten ja niihin sisältyvien liikenneoikeuksien rajoitusten poistamisen seurauksena yritys- ja yksityisasiakkaille aiheutuvien lippukustannusten odotetaan alenevan, mistä koituu yhteensä 6,4–12 miljardin euron taloudellinen hyöty viiden vuoden aikana.

  • Rahtimarkkinoiden uskotaan kasvavan 1–2 %.


Side Bar