Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Luxembourg, 24. juuni 2010

Siim Kallas tervitab ELi ja USA vahelise avatud lennunduspiirkonna lepingu teise etapi allkirjastamist

Asepresident Kallas avaldas täna heameelt Ameerika Ühendriikidega sõlmitud avatud lennunduspiirkonna lepingu teise etapi vastuvõtmise üle. Täna kirjutasid asepresident Kallas, Hispaania transpordiminister José Blanco ja USA suursaadik Luksemburgis Cynthia Stroum lepingule alla. Esimese ja teise etapi lepingute täielik rakendamine annab eeldatavalt majanduse kasvuks 12 miljardi euro suuruse tõuke ja aitab luua kuni 80 000 uut töökohta.

Asepresident Kallas ütles: „Tegemist on olulise edasiminekuga ELi ja USA vastastikku kasulikes lennundussuhetes. See on hea uudis reisijatele, kaubavedajatele, lennujaamadele ja lennuettevõtetele, kellele avanevad täiendavad ärivõimalused ja käesoleva lepinguga tagatud tugevam õiguslik raamistik. Leping aitab Euroopa lennundussektoril üle saada hiljutisest probleemsest perioodist.”

Teise etapi leping rajaneb 2007. aastal ELi ja USA vahel sõlmitud murrangulise lepingu eelistel. Sellega luuakse uued ärivõimalused ja tugevdatakse koostööd sellistes küsimustes nagu keskkond, sotsiaalne kaitse, konkurents ja turvalisus. Lisaks luuakse sellega väljavaateid lisainvesteeringuteks ja turulepääsu võimalusi tulevikus.

Teist etappi käsitlevad läbirääkimised algasid 2008. aasta mais ning eesmärk oli edasine regulatiivne koostöö ja täiendavad turuvõimalused. Läbirääkimistega täideti 2009. aasta novembris ELi ja USA tippkohtumisel võetud kohustus.

Lepinguga tagatakse selged kaubanduslikud eelised, kaasa arvatud ELi lennuettevõtete parem juurdepääs programmile „Fly America”. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa on pühendunud eesmärgile kõrvaldada järelejäänud turulepääsu tõkked ning nad kontrollivad igal aastal selle eesmärgi suunas tehtavaid edusamme. Tulevikus vahetatakse täiendavaid kaubandusõigusi vastavalt järgmisele õigusaktide muutmisele. Vt allpool.

  • Lennuettevõtete omandiõiguse ja kontrolli vastastikune liberaliseerimine. Praegu võib välisosalus USA lennuettevõtetes olla 25% häältest. Pärast õigusakti muutmist USAs lubab EL omakorda USA kodanikel omada enamusosalust ELi lennuettevõtetes.

  • Mürast tulenevad lennujaamapiirangud. Pärast õigusakti muutmist ELis seoses mürast tulenevate lennujaamapiirangute kehtestamisega saavad ELi lennuettevõtted uued õigused lennata USA ja ELi mittekuuluvate riikide vahel. Lisaks sellele kõrvaldatakse mitmed tõkked kolmandate riikide lennuettevõtetesse tehtavatele ELi investeeringutele. Samasugused õigused on ka USA lennuettevõtetel, kui USA seadused lubavad ELi enamusosalust USA lennuettevõtetes.

Läbirääkijad saavutasid olulist edu ka regulatiivse koostöö valdkonnas.

  • Lepinguga tugevdatakse koostööd keskkonnaküsimustes, nõudes dubleerimise vältimiseks turupõhiste meetmete (näiteks heitkogustega kauplemise süsteemid) ühilduvust ja koostoimimist; soodustades lennujaamade müra käsitlevate meetmete suuremat läbipaistvust ning parandades rohelisi tehnoloogiaid, kütuseid ja lennuliikluse korraldust. Sellel koostööl on oluline roll, et muuta rahvusvaheline lennundus säästvamaks.

  • Esimest korda lennunduse ajaloos sisaldab leping eraldi artiklit ELi ja USA lennundussuhete sotsiaalse mõõtme kohta. Sellega tagatakse peale selle, et lennuettevõtete töötajate praegused seaduslikud õigused säilivad, ka see, et lepingu rakendamine aitab kaasa töötingimuste parandamisele.

  • Lepinguga suurendatakse praegust kõrget koostöö taset turvalisuse valdkonnas, et paremini jaotada vahendeid lennundussüsteemi kaitsmiseks, toetades võimalikult suurt vastastikust usaldust üksteise turvalisusmeetmete suhtes ning kiiret ja koordineeritud reageerimist uutele ohtudele.

  • Lepinguga laiendatakse ka ELi–USA ühiskomitee tegevust, mis teostab järelevalvet lepingu rakendamise üle ning koordineerib regulatiivse koostöö eri töösuundi. Uute eeskirjadega vähendatakse bürokraatiat (näiteks vastastikku tunnustades õigusakte) ning välditakse vahendite tarbetut dubleerimist (näiteks turvalisuse alased ühised algatused, ühekordne kontrollimine, reisimise lihtsustamine reisijate jaoks).

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide turud on suurimad lennundusturud maailmas. Koos moodustavad need ligikaudu 60% ülemaailmsest lennundusturust. Lepingu teise etapi rakendamisega seotud majanduslikku kasu on eraldi hinnatud, et see oleks samaväärne kaubandusläbirääkimiste Doha vooru lõpuleviimisest saadava atlandiülese kasuga. Pärast lepingu allakirjutamist peab Euroopa Parlament andma selle ametlikuks jõustumiseks nõusoleku ja liikmesriigid peavad selle ratifitseerima.

ELi ja USA vahelise atlandiülese turu tõkete kõrvaldamisest saadav võimalik majanduslik kasu on märkimisväärne (Booz Allen Hamilton, jaanuar 2007).

  • Majanduslik kasu võib olla kuni 12 miljardit eurot ja 80 000 uut töökohta (mis jaguneb ELi ja USA vahel enam-vähem võrdselt).

  • See suurendaks viie aasta jooksul üleatlandiliste lendude puhul reisijate arvu 26 miljoni võrra. Praegu on lennuliikluse maht veidi alla 50 miljoni reisija (2007). Viie aasta möödudes tähendab see, et turg on 34% suurem, kui see oleks ilma lepingut sõlmimata.

  • Kõrvaldades kahepoolsed lepingud ja nendega kehtestatud liiklusõiguspiirangud, võime ette näha piletihindade vähenemist ettevõtete ja eraklientide jaoks ning konsolideeritud majandusliku kasu vahemikus 6,4 kuni 12 miljonit eurot viie aasta jooksul.

  • Kaubavedude turg kasvaks üks kuni kolm protsenti.


Side Bar