Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2010

Ο Siim Kallas χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας δεύτερου σταδίου «ελεύθερης αεροπλοΐας» («Open Skies») μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος κ. Kallas χαιρέτισε σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας δεύτερου σταδίου «ελεύθερης αεροπλοΐας» («Open Skies») με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, στο Λουξεμβούργο, ο αντιπρόεδρος Siim Kallas, ο υπουργός μεταφορών της Ισπανίας Jose Blanco και η πρέσβης των ΗΠΑ στο Λουξεμβούργο Cynthia Stroum, μαζί με τους υπουργούς μεταφορών των κρατών μελών, υπέγραψαν τη συμφωνία. Η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών πρώτου και δεύτερου σταδίου αναμένεται ότι θα δώσει στην οικονομία μια ώθηση ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα δημιουργήσει επίσης έως 80.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ο αντιπρόεδρος κ. Kallas πρόσθεσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην αμοιβαία επωφελή σχέση μας με τις ΗΠΑ στον τομέα της αεροπορίας. Είναι μια εξαιρετικά καλή είδηση για τους επιβάτες, τους αποστολείς φορτίου, τους αερολιμένες και τις αεροπορικές εταιρείες· όλοι θα ωφεληθούν από τις πρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες και το ενισχυμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που προσφέρει η συμφωνία αυτή. Η συμφωνία θα βοηθήσει τον ευρωπαϊκό τομέα της αεροπορίας να ανακάμψει από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε πρόσφατα.»

Η συμφωνία δεύτερου σταδίου στηρίζεται στα οφέλη της πρωτοποριακής συμφωνίας «Open Skies» ΕΕ-ΗΠΑ που υπογράφτηκε το 2007. Παράγει νέες εμπορικές ευκαιρίες και ενισχύει το πλαίσιο συνεργασίας σε ζητήματα όπως το περιβάλλον, η κοινωνική προστασία, ο ανταγωνισμός και η ασφάλεια. Επιπλέον, δημιουργεί την προοπτική πρόσθετων επενδυτικών ευκαιριών και ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά στο μέλλον.

Οι διαπραγματεύσεις δεύτερου σταδίου άρχισαν τον Μάιο του 2008 με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα των κανονιστικών ρυθμίσεων και των πρόσθετων ευκαιριών για την αγορά. Οι διαπραγματευτές εκπλήρωσαν πλέον την εντολή που τους δόθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2009.

Η συμφωνία παρέχει σαφή εμπορικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πρόσβασης για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ στο πρόγραμμα «Fly America». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη έχουν δεσμευθεί σχετικά με τον στόχο της εξάλειψης των εναπομενόντων εμποδίων για την πρόσβαση και θα επανεξετάζουν σε ετήσια βάση την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Πρόσθετα εμπορικά δικαιώματα θα ανταλλάσσονται μελλοντικά, εφόσον πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές της νομοθεσίας:

  • Αμοιβαία φιλελευθεροποίηση της κυριότητας και του ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών. Σήμερα, η κατοχή μετοχών από αλλοδαπούς στις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ περιορίζεται στο 25% των δικαιωμάτων ψήφου. Όταν πραγματοποιηθεί η αλλαγή της νομοθεσίας στις ΗΠΑ, η ΕΕ θα επιτρέψει αμοιβαία την πλειοψηφική συμμετοχή υπηκόων των Ηνωμένων Πολιτειών στο μετοχικό κεφάλαιο των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ.

  • Περιορισμοί που αφορούν τον θόρυβο στους αερολιμένες. Με την προϋπόθεση των αλλαγών της νομοθεσίας στην ΕΕ σχετικά με τη διαδικασία για την επιβολή περιορισμών που αφορούν τον θόρυβο στους αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ θα κερδίσουν πρόσθετα δικαιώματα για πτήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και ορισμένων μη ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, θα καταργηθούν διάφορα εμπόδια για επενδύσεις της ΕΕ σε αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών. Παρόμοια δικαιώματα θα είναι διαθέσιμα για τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ όταν οι νόμοι των ΗΠΑ θα επιτρέψουν την κατά πλειοψηφία κυριότητα αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ από επενδυτές της ΕΕ.

Οι διαπραγματευτές επέτυχαν επίσης σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την κανονιστική συνεργασία:

  • Η συμφωνία θα εντείνει τη συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα διότι απαιτεί συμβατότητα και αλληλεπίδραση των αγορακεντρικών μέτρων (όπως τα καθεστώτα εμπορίας εκπομπών) ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη, προωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στα μέτρα που αφορούν τον θόρυβο στους αερολιμένες και προάγει τις οικολογικές τεχνολογίες, τα οικολογικά καύσιμα και την οικολογική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Η συνεργασία αυτή είναι καίριας σημασίας για να καταστούν οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές περισσότερο αειφόρες.

  • Για πρώτη φορά στην ιστορία των αερομεταφορών, η συμφωνία περιέχει ειδικό άρθρο για την κοινωνική διάσταση των αεροπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον θα διασφαλισθούν τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά η εφαρμογή της συμφωνίας θα συντελέσει στην επιβολή υψηλών προτύπων εργασίας.

  • Η συμφωνία θα ανεβάσει το ήδη υψηλό επίπεδο συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για την καλύτερη διάθεση των πόρων αντιμετώπισης των απειλών του συστήματος αεροπορικών μεταφορών με την προώθηση της μέγιστης αμοιβαίας στήριξης στα μέτρα ασφάλειας κάθε πλευράς, καθώς και της ταχύρρυθμης και συντονισμένης αντίδρασης σε νέες απειλές.

  • Η συμφωνία διευρύνει περαιτέρω τον ρόλο της Κοινής Επιτροπής ΕΕ-ΗΠΑ, του οργάνου το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας και συντονίζει τις διάφορες εργασίες κανονιστικής συνεργασίας. Με τους νέους κανόνες θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος (π.χ. με την αμοιβαία αναγνώριση των κανονιστικών αποφάσεων αμφοτέρων των πλευρών) και θα αποφευχθεί η περιττή σπατάλη πόρων λόγω επανάληψης προσπαθειών (π.χ. από κοινού πρωτοβουλίες στην ασφάλεια πτήσεων, ενιαία ασφάλεια, διευκόλυνση των επιβατών στο ταξίδι τους).

Οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι οι μεγαλύτερες αεροπορικές αγορές στον κόσμο. Από κοινού, αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παγκόσμιας αεροπορικής δραστηριότητας. Έχει υπολογιστεί από ανεξάρτητους φορείς ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας δεύτερου σταδίου θα είναι ισοδύναμα με τα υπερατλαντικά οφέλη που αναμένονται από την επιτυχή κατάληξη του γύρου της Ντόχα για το εμπόριο. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η επικύρωση από όλα τα κράτη μέλη για την επίσημη έναρξη ισχύος της.

Τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από την εξάλειψη των εμποδίων στην υπερατλαντική αγορά ΕΕ-ΗΠΑ είναι πολύ σημαντικά (Booz Allen Hamilton, Ιανουάριος 2007):

  • Από οικονομική άποψη, θα μπορούσαν να προκύψουν έως 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομικά οφέλη και έως 80.000 νέες θέσεις εργασίας (οφέλη κατανεμημένα μάλλον εξίσου μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ).

  • Θα δημιουργηθεί η δυνατότητα 26 εκατομμυρίων επιπλέον επιβατών στις υπερατλαντικές πτήσεις σε περίοδο πέντε ετών, σε σύγκριση με την τρέχουσα ετήσια κυκλοφορία μόλις λιγότερων από 50 εκατομμύρια (2007). Στο τέλος των πέντε ετών, αυτό θα σημαίνει ότι η αγορά θα είναι κατά 34% μεγαλύτερη με τη συμφωνία απ’ ό,τι χωρίς τη συμφωνία.

  • Με την εξάλειψη των διμερών συμφωνιών και των περιορισμών που επιβάλλουν στα δικαιώματα κυκλοφορίας, μπορούμε να προβλέψουμε μείωση του κόστους των εισιτηρίων για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες, με ενοποιημένα οικονομικά οφέλη μεταξύ 6,4 και 12 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίοδο πέντε ετών.

  • Η αγορά εμπορευματικών μεταφορών θα σημειώσει αύξηση μεταξύ ενός και δύο τοις εκατό.


Side Bar